anglicko-česko překlad pro "as stipulated"

EN

"as stipulated" český překlad

EN

as stipulated {příslovce}

volume_up
as stipulated
volume_up
jak je stanoveno {přísl.}
The other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.
Ostatní pásma by se měla uvolnit do 1. ledna 2012 tak, jak je stanoveno v návrhu Komise.
In the meantime, we will continue to inform and engage with you as stipulated in the framework agreement.
Do té doby vás nadále budeme informovat a budeme s vámi v kontaktu tak, jak je stanoveno v rámcové dohodě.
Since 2009, the EU has also supported governance reforms, as stipulated in the Global Political Agreement, including the constitutional reform process.
Od roku 2009 EU podpořila i reformy veřejné správy, jak je stanoveno v globální politické dohodě, včetně procesu ústavní reformy.

Příklady použití pro "as stipulated" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMoreover, it is stipulated that five shall speak, although we have given 10 the floor.
Kromě toho je stanoveno, že vystoupí pět poslanců, ale my jsme dali slovo deseti.
EnglishIt makes clear that we are constantly exceeding the stipulated upper and lower limits.
Jasně z ní vyplývá, že soustavně překračujeme stanovené horní a spodní limity.
EnglishWe must now ensure that the commitments stipulated in this Pact are implemented.
Nyní musíme zajistit, aby závazky uvedené v tomto paktu byly provedeny.
EnglishMoreover, the resolution proposes that the Court fulfil this task stipulated by the treaty.
Kromě toho je v usnesení navrženo, aby Účetní dvůr plnil svůj úkol stanovený Smlouvou.
EnglishThe other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.
Ostatní pásma by se měla uvolnit do 1. ledna 2012 tak, jak je stanoveno v návrhu Komise.
EnglishThe previous agreement stipulated a maximum period of 90 years.
Předchozí dohoda stanovovala maximální délku této lhůty na devadesát let.
EnglishAs you know, President Klaus has also stipulated certain conditions for signing the Treaty.
Jak je vám známo, prezident Václav Klaus rovněž stanovil určité podmínky pro podepsání smlouvy.
EnglishThe dynamic Slovak economy meets the convergence criteria stipulated in the Maastricht Treaty.
Dynamická slovenská ekonomika splnila konvergenční kritéria dohodnutá v Maastrichtské smlouvě.
EnglishInstitutional collaboration between the EU and NATO is stipulated in the Treaty (Article 28a paragraph 7).
Ve smlouvě (článek 28a, odstavec 7) je ustanovena spolupráce orgánů mezi EU a NATO.
EnglishI would also call for a referendum to be held, as stipulated in the Comprehensive Peace Agreement (CPA).
Chtěl bych vyzvat i k uspořádání referenda tak, jak je uvedeno v souhrnné mírové dohodě.
EnglishThe age limit of 18 years old which is stipulated in the directive and its exceptions is sensible, in my view.
Směrnice zavádí věkovou hranici 18 let i příslušné výjimky, což považuji za rozumné.
EnglishA reporting interval has not been stipulated either for calculating the amount of waste generated as a percentage.
Rovněž nebyl stanoven interval hlášení pro výpočet množství odpadu v procentech.
EnglishI would rather that it were stipulated that they must do this.
Byl bych raději, kdyby bylo stanoveno, že to udělat musí.
EnglishI am voting in favour of the report, as all of the stipulated criteria for mobilisation of the funds are met.
Hlasuji pro zprávu, jelikož byla splněna všechna kritéria stanovená pro uvolnění prostředků.
EnglishThis, I might add, is something which the European Court of Human Rights has stipulated on many occasions.
Mohl bych dodat, že je toto při mnoha příležitostech určeno i Evropským soudem pro lidská práva.
EnglishThis is also stipulated in the guidelines for trans-European energy networks I mentioned earlier.
Tak je to také stanoveno v hlavních směrech pro transevropské energetické sítě, o kterých jsem už hovořil.
EnglishThe Member States deal with unfair business practices as stipulated by their legislation.
Členské státy řeší problém nekalých obchodních postupů v souladu s ustanoveními jejich vnitrostátních právních předpisů.
EnglishOnly in this way can we achieve a truly social market economy as is stipulated in the Treaty of Lisbon.
Jedině takto můžeme dosáhnout skutečně sociálně tržního hospodářství, jak je ujednáno v Lisabonské smlouvě.
EnglishIn the meantime, we will continue to inform and engage with you as stipulated in the framework agreement.
Do té doby vás nadále budeme informovat a budeme s vámi v kontaktu tak, jak je stanoveno v rámcové dohodě.
EnglishThe importance of own national interests, as stipulated by some EU finance ministers, must take a back seat.
Vlastní vnitrostátní zájmy, po kterých volají někteří evropští ministři financí, nesmíme upřednostňovat.

Podobné překlady pro "as stipulated" česky

as spojka
stipulated sloveso
as all get-out
Czech
as a matter of fact
as of předložka
Czech
as yet příslovce
Czech
as for
as to
as though