anglicko-česko překlad pro "as a whole"

EN

"as a whole" český překlad

EN

as a whole

volume_up
as a whole
. - I have voted in support of the report, which is on the whole excellent.
. - Hlasovala jsem pro zprávu, která je jako celek vynikající.
The Treaty on European Union as a whole improves the democratic functioning of the Union.
Smlouva o Evropské unii jako celek zlepšuje demokratické fungování Unie.
This is a policy to be pursued by the European Union as a whole.
Toto je politika, kterou musí prosazovat Evropská unie jako celek.

Příklady použití pro "as a whole" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAgain, I want to mention the issue of forestry in this whole climate change era.
Znovu bych se chtěla zmínit o otázce lesnictví v celé této éře klimatických změn.
EnglishBut perhaps one of the most crucial issues is the whole area of the food chain.
Ale možná jednou z nejdůležitějších otázek je celá oblast potravinového řetězce.
EnglishNext thing we have to do, we have to control and regulate the whole structure.
Další věc, kterou jsme museli vyřešit, byla kontrola a regulace celé konstrukce.
EnglishSo pleasure seems to be tempered by a whole series of different things coming in.
Potěšení se zdá být zušlechtěné celou řadou různých věcí, které do toho vstupují.
EnglishPlease make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
Přihlédněte proto prosím k tomu, že budeme požadovat celou řadu dílčích hlasování.
EnglishThe whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Celý svět si uvědomuje a uznává klíčovou roli EU v oblasti humanitární pomoci.
EnglishThe one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Jednokolejná část bude zmodernizována a na celém úseku bude zavedena elektřina.
EnglishUnder the Treaty of Lisbon, Parliament's powers are extended to the whole budget.
Podle Lisabonské smlouvy jsou pravomoci Parlamentu rozšířeny na celý rozpočet.
EnglishLastly, I want to ask where the justice ministers are in this whole exercise.
Konečně se chci zeptat, kde jsou v celém tomto případu ministrové spravedlnosti.
EnglishI must now warmly thank you for the information provided to the House as a whole.
Musím vám nyní vřele poděkovat za informace, které jste poskytl celé sněmovně.
EnglishThe whole world wants peace, and people want freedom, including religious freedom.
Celý svět chce mír a lidé chtějí svobodu, včetně svobody náboženského vyznání.
EnglishAnd it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
A to naznačuje, že se celá struktura vzdělávání mění přímo pod našima nohama.
EnglishThese two amendments significantly empower citizens within the whole system.
Tyto dva pozměňovací návrhy velmi posilují pozici občanů v rámci celého systému.
EnglishI see absolutely no reason why this should not apply across the whole of the Union.
Nevidím žádny důvod pro to, aby se tento postup neuplatňoval v rámci celé Unie.
EnglishWe need common and transparent rules for Europe as a whole, and for the world.
Pro Evropu jako celek i pro celý svět potřebujeme společná transparentní pravidla.
EnglishMy last point is that without a proper penalty system the whole package will fail.
Můj poslední bod je, že bez řádného systému penalizací celý balíček ztroskotá.
EnglishA Europe that is whole, a Europe that is free and a Europe that is at peace.
Evropa, která je jednotná, Evropa, která je svobodná, Evropa, která žije v míru.
EnglishWe cannot place restrictions on small business that apply to Europe as a whole.
Na malé podniky nemůžeme uplatňovat omezení, která by byla platná pro celou Evropu.
EnglishWhole areas are being abandoned because no alternative crops are grown there.
Celé oblasti jsou opouštěny, neboť se tam nepěstují žádné alternativní plodiny.
EnglishSurely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.
Cílem této iniciativy však bezpochyby je přispět ke zjednodušení a objasnění.

Podobné překlady pro "as a whole" česky

as spojka
a předložka
Czech
a člen
whole přídavné jméno
whole podstatné jméno
as a matter of fact
as a rule příslovce