anglicko-česko překlad pro "Armenia"

EN

"Armenia" český překlad

CS

"Armenia" anglický překlad

EN
EN
EN

Armenia {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Armenia
It includes such countries as Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaijan and Armenia.
Zahrnuje státy jako: Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Ázerbájdžán a Arménie.
Recently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
Nedávno na internetu proběhla kampaň, která se týkala Arménie a genocidy.
Even without these elections Armenia was in an extremely difficult position.
I bez těchto voleb byla Arménie v mimořádně obtížné situaci.
Armenia
volume_up
Armenia {vl. jm.} (město - Kolumbie)
CS

Armenia {vlastní jméno}

volume_up
1. "město - Kolumbie", geografie
Armenia (také: Arménie)

Příklady použití pro "Armenia" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is progress that Turkey and Armenia have agreed to improve mutual relations.
Pokrok je v tom, že se Turecko a Arménie dohodly na zlepšení vzájemných vztahů.
EnglishWhen I look at Turkey and Armenia, that means that the borders must be opened.
Když se podívám na Turecko a Arménii, znamená to, že hranice musí být otevřené.
EnglishWe are concerned about a possible new conflict between Azerbaijan and Armenia.
Jsme znepokojeni možností vypuknutí nového konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií.
EnglishI am therefore also asking the Commission to support Turkey and Armenia on this issue.
Proto také žádám Komisi o podporu Turecka a Arménie při řešení tohoto problému.
EnglishMay I remind you that the elections in Armenia gave rise to no serious protests.
Rád bych připomněl, že volby v Arménii nevyvolaly žádné závažné protesty.
EnglishRecently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
Nedávno na internetu proběhla kampaň, která se týkala Arménie a genocidy.
EnglishThis should, without doubt, also apply to Georgia, Armenia and Azerbaijan.
To by se mělo nepochybně vztahovat rovněž na Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán.
EnglishIt includes such countries as Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaijan and Armenia.
Zahrnuje státy jako: Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Ázerbájdžán a Arménie.
EnglishAnother result may be a further strengthening of Armenia's increasing dependence on Russia.
Dalším výsledkem může být další posílení zvyšující se závislosti Arménie na Rusku.
EnglishHuman rights are suppressed in Armenia and there is no freedom of speech.
Lidská práva jsou v Arménii potlačována a neexistuje zde svoboda projevu.
EnglishThese challenges are not only to be found in Bahrain, Yemen, Iran and Armenia.
Tyto výzvy se nenalézají jen v Bahrajnu, Jemenu, Íránu a Arménii.
EnglishIn my opinion, we should also continue negotiations with Armenia, Azerbaijan and Georgia.
Podle mého názoru bychom měli pokračovat v jednáních i s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií.
EnglishThe Eastern dimension also includes countries in the Caucasus, such as Georgia and Armenia.
Východní oblast také zahrnuje kavkazské země, jako jsou Gruzie a Arménie.
EnglishNevertheless, we still support the peoples of Serbia, Bosnia and Herzegovina, Armenia and Georgia.
Nicméně stále podporujeme občany Srbska, Bosny a Hercegoviny, Arménie a Gruzie.
EnglishFinally I would like to say that what is happening in Georgia is perhaps also the key for Armenia.
Nakonec bych chtěla říci, že to, k čemu dochází v Gruzii, je možná i klíčem k Arménii.
EnglishEven without these elections Armenia was in an extremely difficult position.
I bez těchto voleb byla Arménie v mimořádně obtížné situaci.
EnglishThis would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
Položilo by to základy pro lepší vztah mezi Arménií a Tureckem.
EnglishThe next item is the debate on five motions for a resolution on Armenia.
Dalším bodem je rozprava o pěti návrzích usnesení o Arménii.
EnglishFollowing the crisis in Georgia, it is now Armenia's turn to suffer major political upheaval.
Po krizi v Gruzii nyní trpí zásadními politickými otřesy Arménie.
EnglishWill war break out between Azerbaijan and Armenia at the end of the summer?
Vypukne koncem léta válka mezi Ázerbájdžánem a Arménií?

Synonyma (anglicky) pro "Armenia":

Armenia
Republic of Armenia