EN

area {podstatné jméno}

volume_up
However, there is one particular area that I want to comment on, and that is the area of inspections.
Především bych se však chtěla zaměřit na jednu oblast a to na oblast kontrol.
One example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.
Například ke změně terminologie z ohrožené oblasti na oblast prioritní.
Since 1999, the euro area has mostly been an area of economic stability.
Od roku 1999 představovala eurozóna většinou oblast hospodářské stability.
They thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
Vytvořily tak prostor bez vnitřních hranic známý jako „schengenský prostor“.
Schengen area: Member of the Schengen area since 1995
Schengenský prostor : součástí Schengenský prostor od 1995
Schengen area: Member of the Schengen area since 1985
Schengenský prostor : součástí Schengenský prostor od 1985
Surface area in thousands of square kilometres
Rozloha v tisících čtverečních kilometrů
Celková rozloha: 323 802 km²
Celková rozloha: 103 000 km²
area (také: territory)
A geographical indication is the name of an area that identifies goods coming from that area.
Zeměpisné označení představuje název území, který označuje zboží pocházející z tohoto území.
The Schengen area represents a territory where the free movement of persons is guaranteed.
Schengenský prostor představuje území, na němž je zaručena volnost pohybu osob.
(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Paní předsedající, 40 % území Kamerunu pokrývá les.
The site has a total surface area of some 120,000 sqm.
Celý areál zaujímá plochu o přibližně 120 000 m².
See Site for more information on the Grossmarkthalle, its location and the surrounding area.
Více informací ohledně tržnice Grossmarkthalle, o jejím umístění a okolí naleznete v sekci Areál.
For over 75 years, the Grossmarkthalle served as the Frankfurt area’s wholesale market for fruit and vegetables until its relocation to the district of Kalbach.
Areál Grossmarkthalle sloužil déle než 75 let Frankfurtu a jeho okolí jako tržnice pro velkoobchod s ovocem a zeleninou.
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Někteří říkají, že normální mužské plíce jsou velké jako plocha vnitřku basketbalového míče.
Because, in fact, the area of the lung is something very ill-defined.
Protože plocha plic je něco velmi neurčitého.
Each year, an area in the Amazon the size of Belgium is cleared for the lucrative beef export industry.
Každý rok se v Amazonském pralese vykácí plocha o velikosti Belgie kvůli odvětví vývozu hovězího.
(Laughter) Right, the famous Chinese character for picnic area.
(Smích) Přesně tak, známý čínský znak pro piknikové prostranství.
To minimise the number of technical systems and the amount of energy required, certain areas, such as the atrium or the open areas within the market hall, will not be air-conditioned.
S cílem minimalizovat množství technologických systémů i spotřebu energie jsou některé prostory jako atrium nebo volná prostranství v budově bývalé tržnice bez klimatizace.
area (také: band, zone, tape)
We have the southern areas of Europe, of course, and also the Alpine belt, where the effects are very different and very significant.
Máme samozřejmě jižní části Evropy a také pásmo Alp, kde jsou dopady velmi různé a velmi závažné.
I think the regulation's area of application must be extended to include SMS.
Domnívám se, že rozsah uplatňování nařízení musí být rozšířen i na SMS.
This is why it is important for the directive's area of application to be clearly and transparently defined.
Proto je důležité, aby rozsah jejího působení byl jasně a transparentně vymezen.
In all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
Ve všech ostatních výdajových oblastech zjistil Účetní dvůr významný rozsah chyb.
area
volume_up
sféra {ž} (působnosti)
The area of intellectual property rights, for example, including industrial rights, is proof of this.
Například sféra práv k duševnímu vlastnictví včetně práv průmyslových je toho důkazem.
area (také: zone)
This is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.
To je velká šedá zóna mimo rámec kontroly, jíž rozpočtové výdaje podléhají.
The most significant vehicle to achieve this is the deep and comprehensive free trade area.
Nejdůležitějším nástrojem k dosažení toho je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu.
Europe can only work as an economic and free trade area, the like of which it should become once again.
Evropa může fungovat pouze jako hospodářská zóna volného obchodu, taková, kterou by se opět měla stát.
The highly diverse Ostend has been undergoing development since the 1990s, amid the reorganisation of the immediate vicinity with regard to the area’s urban structure.
Čtvrť Ostend se vyznačuje nesmírnou rozmanitostí. Zdejší městská zástavba, podobně jako v přilehlých čtvrtích, prochází již od 90. let soustavným rozvojem.
CS

Battle Area Interdiction

volume_up
1. vojenství
Battle Area Interdiction

Příklady použití pro "area" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSince research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
Protože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
EnglishThat area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.
Tento prostor již není omezen na pět členských států, jak tomu bylo v roce 1980.
EnglishThis is clearly another area where very close coordination with Russia is needed.
Toto je evidentně další oblast, která vyžaduje velmi těsnou koordinaci s Ruskem.
EnglishThe Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
Schengenský prostor a spolupráce jsou založeny na Schengenské dohodě z roku 1985.
EnglishBut perhaps one of the most crucial issues is the whole area of the food chain.
Ale možná jednou z nejdůležitějších otázek je celá oblast potravinového řetězce.
EnglishHowever, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated.
Obecně vzato však byla oblast trhu s rizikovými hypotečními úvěry bez kontroly.
EnglishWe all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Stalo se to každému, odcházíme odněkud, protože tamní zvuk je prostě příšerný.
EnglishWe will solve the problems in the euro area ourselves, so we do not need the IMF.
Vyřešíme problémy v eurozóně sami, takže Mezinárodní měnový fond nepotřebujeme.
EnglishIt also establishes the area of freedom, security and justice that we all desire.
Zároveň vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva, který si všichni přejeme.
EnglishI am voting for this report and welcome Bulgaria and Romania to the Schengen area.
Hlasuji pro přijetí zprávy a vítám Bulharsko a Rumunsko v schengenském prostoru.
EnglishEnforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in euro area (
Donucovací opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně (
EnglishI would like to make two remarks about what Mr Trichet has said on the euro area.
Rád bych připojil dvě poznámky k tomu, co uvedl pan Trichet na adresu eurozóny.
EnglishWe were then debating an assessment of the area of freedom, security and justice.
Poté jsme diskutovali o posouzení oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.
EnglishThis factory moved to a less expensive area of the EU and has since moved to Asia.
Závod byl přestěhován do méně nákladné oblasti EU, a později přemístěn do Asie.
EnglishThis is obviously an area where the EU in the future will have a lot of work to do.
Toto je, samozřejmě, oblast, ve které musí EU v budoucnosti vykonat hodně práce.
EnglishEstonia became the 17th Member State to join the euro area on 1 January 2011.
Estonsko se 1. ledna 2011 stalo 17. členským státem, který vstoupil do eurozóny.
EnglishThe agreement establishing the European Economic Area (EEA) enters into force.
V platnost vstupuje dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP).
EnglishIn the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
V oblasti životního prostředí musíme jednat zejména o nových druzích potravin.
EnglishLadies and gentlemen, we need a policy revolution in this area of human rights.
Dámy a pánové, potřebujeme, aby v této oblasti lidských práv došlo k revoluci.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
V této oblasti potřebujeme vytvořit přesná pravidla vymezující jednoznačný rámec.

Synonyma (anglicky) pro "area":

area