anglicko-česko překlad pro "architect"

EN

"architect" český překlad

volume_up
architect {podstatné jméno}
volume_up
landscape architect {podstatné jméno}
EN

architect {podstatné jméno}

volume_up
As an architect, I have to confront something like this.
Jako architekt se musím s tímto vším vyrovnávat.
But then they suspected, they thought there was an architect behind it.
Pak ale přišlo podezření, mysleli si, že za tím stojí architekt.
It was designed by the architect I.M. Pei.
Navrhl ho architekt I. M. ~~~ Pei.

Příklady použití pro "architect" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
On je architektem současné hospodářské krize, nikoli spasitelem světa.
EnglishBut then they suspected, they thought there was an architect behind it.
Pak ale přišlo podezření, mysleli si, že za tím stojí architekt.
EnglishThis is but one: this is Frank Gehry the architect's precursor to the Guggenheim in Abu Dhabi.
Tohle je jen jedno z nich: dle tohoto nákresu navrhl Frank Gehry Guggenheimovo muzeum v Abu Dhabi.
EnglishSlovenia has an opportunity to become the architect of EU world leadership in the fight against global warming.
Slovinsko má šanci stát se strůjcem světové vůdčí pozice EU v boji proti globálnímu oteplování.
EnglishIt doesn't matter whether you're making a record album, or you're an architect, or you have a tract on sociology.
Nezáleží na tom, zda nahráváte album, nebo jestli jste architekt, nebo děláte práci o sociologii.
EnglishThat was, of course, by Le Corbusier, the famous architect.
Je to výrok Le Corbusiera, známého architekta.
EnglishAs an architect, I have to confront something like this.
Jako architekt se musím s tímto vším vyrovnávat.
EnglishMany thanks also to Mr Cremers, our shadow rapporteur, who was the real architect of the content of the agreement.
Děkuji také našemu stínovému zpravodaji, panu Cremersovi, který byl skutečným strůjcem obsahu této dohody.
EnglishAmong the most famous Slovenes are the physicistJožef Stefan, the linguistFranc Miklošič and the architect Jože Plečnik.
K nejznámějším Slovincům patří fyzik Jožef Stefan, jazykovědec Franc Miklošič a architekt Jože Plečnik.
EnglishBy adopting this stance, the European Parliament is once again revealing itself as the mainstay and architect of reactionary EU reforms.
Zaujetím tohoto postoje se Evropský parlament zase ukazuje jako opora a tvůrce zpátečnických reforem EU.
EnglishIt was designed by the architect I.M. Pei.
EnglishHe held this position until 1932, before moving to Munich, where he continued his work as an architect, and from 1937 to 1945 he lived in Berlin.
Posléze se odstěhoval do Mnichova, kde nadále pracoval jako architekt. V letech 1937 až 1945 žil v Berlíně.
EnglishBarefoot technology: this was 1986 -- no engineer, no architect thought of it -- but we are collecting rainwater from the roofs.
Bosá technologie: tohle byl rok 1986 -- žádný inženýr, žádný architekt na to nepomyslel -- ale my sbíráme dešťovou vodu ze střech.
EnglishIn 1905 he won the competition for the design of one of the Lutheran churches in Baden-Baden and began his work as an architect.
V roce 1905 zvítězil v architektonické soutěži o nejlepší návrh luteránského kostela v Baden-Badenu a začal pracovat jako architekt.
EnglishHe, in fact, was the architect of this package, and I must confess that I sometimes had the feeling he was the only one who fully understood it.
On byl tím skutečným architektem celého balíčku a musím se přiznat, že jsem občas míval pocit, že on jediný mu zcela rozumí.
EnglishNow, at countless meetings at, you know, the Portland City Council, or who knows where, they said, we need an architect -- can we get Frank Gehry?
Nespočetné množství setkání na městské radě Portlandu, nebo kdo ví kde, řekli si - potřebujeme architekta -- co Frank Gehry?
EnglishDoes this encompass legislation for which Europe has been the architect for decades, such as the Working Time Directive and extended maternity pay?
Zahrnuje to i právní předpisy, jichž je Evropa autorem už celá desetiletí, jako je směrnice o pracovní době nebo prodloužená mateřská dovolená?
EnglishAs a key architect of the original text, Valéry Giscard d'Estaing, himself has said that 'The proposals in the original Constitutional Treaty are practically unchanged.
Jak pravil sám hlavní tvůrce původního textu Valéry Giscard d'Estaing, "návrhy z původní Ústavní smlouvy jsou prakticky beze změny.
EnglishAnd in my business as an architect, it's unfortunate the word "humility" and the word "architect" have not appeared in the same paragraph since "The Fountainhead."
A v mé branži architekta, je nešťastné, že slovo pokora a slovo architekt se neobjevilo ve stejném odstavci od románu "The Fountainhead."
EnglishSwiss architect Le Corbusier marks a new trend with the opening (1952) of his selfcontained ‘vertical city’ (Unité d’habitation) in Marseilles, France.
Otevřením svého „vertikálního města" (Unité d´habitation) ve francouzském Marseilles (1952) předznamenává švýcarský architekt Le Corbusier nový trend.

Synonyma (anglicky) pro "architect":

architect
English
landscape architect