EN

approximation {podstatné jméno}

volume_up
approximation
Certainly, I would be in favour of the approximation of that legislation, but this is a different issue.
Jistě jsem příznivcem aproximace těchto předpisů, je to však jiný problém.
We also chose to vote against the wording in the second part of paragraph 3, which gives too positive a picture of tax approximation between Member States.
Rozhodli jsme se hlasovat i proti znění druhé části odstavce 3, který se dívá na představu daňové aproximace mezi členskými státy příliš pozitivně.
Approximation of the VAT and tax systems of Member States is a very dangerous step away from national self-determination in one of the most fundamental policy areas.
Aproximace DPH a daňových systémů členských států představuje velmi nebezpečný krok směrem od sebeurčení jednotlivých států v jedné z nejdůležitějších oblastí politiky.

Příklady použití pro "approximation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAs I said, we are talking about harmonisation and not legislative approximation.
Jak jsem řekl, hovoříme o harmonizaci, a nikoli o sbližování právních předpisů.
EnglishApproximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (
Sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (
EnglishI strongly support, for many reasons, the continuing process of Turkey's approximation to the EU.
Z mnoha důvodů velmi podporuji další proces přibližování Turecka Evropské unii.
EnglishApproximation of Member States' laws relating to trade marks (codified version) (vote)
Sbližování právních předpisů členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (hlasování)
EnglishCertainly, I would be in favour of the approximation of that legislation, but this is a different issue.
Jistě jsem příznivcem aproximace těchto předpisů, je to však jiný problém.
EnglishThe approximation will continue in 2012 and 2015.
Sbližování bude pokračovat i v letech 2012 a 2015.
EnglishConcerning the Mediterranean, we have objected to a reductionist approximation that only talks about security.
Co se týče Středozemí, měli jsme námitky proti redukcionistickému sbližování, které pouze hovoří o bezpečnosti.
EnglishApproximation of regulations must continue.
Musí nadále pokračovat sbližování právních předpisů.
EnglishAmong other aspects, this will be achieved through progressive approximation of both parties' sets of requirements and regulatory processes.
Bude toho dosaženo mimo jiné postupným přibližováním obou souborů požadavků a regulatorních postupů.
EnglishProgressive harmonisation, approximation and standardisation are required, for example, in the field of consumer protection.
Je potřeba, aby byla provedena postupná harmonizace, sbližování a standardizace například v oblasti ochrany spotřebitele.
EnglishI wish luck to the rapporteurs who are going to deal with the approximation of the electoral legislation; I hope that they will succeed.
Přeji mnoho štěstí zpravodajům, kteří se budou zabývat aproximací právních předpisů o volbách. Doufám, že uspějí.
English. - I voted for this report on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement.
písemně. - Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření.
Englishsuccessive approximation register
Englishsuccessive approximation ADC
EnglishThere cannot be both voting according to population figures in the Council and an approximation of the same voting principle also in Parliament.
Nemůžu hlasovat podle hodnot populace v Radě a zároveň přiblížením se k tomu stejnému principu hlasování i v Parlamentu.
EnglishAlthough it will surely not be possible to achieve complete satisfaction in relation to such a complex matter, this provides a very close approximation.
I když v této tolik složité záležitosti jistě nedosáhneme naprosté spokojenosti, velice se k tomuto stavu díky této zprávě blížíme.
EnglishMoreover, instruments such as twinning and TAIEX provide support for institution building, legislative approximation and regulatory alignment.
Navíc nástroje jako je družba a TAIEX poskytují podporu pro budování institucí, legislativní sbližování a přizpůsobování se regulačním opatřením.
English. - I voted for this report on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (codified text).
písemně. - Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění).
EnglishWe also chose to vote against the wording in the second part of paragraph 3, which gives too positive a picture of tax approximation between Member States.
Rozhodli jsme se hlasovat i proti znění druhé části odstavce 3, který se dívá na představu daňové aproximace mezi členskými státy příliš pozitivně.
EnglishIndexing stats are updated periodically, usually every few days, and the indexed number is a close approximation of the URLs in Google's index.
Statistiky indexování jsou pravidelně aktualizovány, obvykle každých pár dní, takže počet indexovaných adres URL se velmi blíží počtu adres URL v aktuálním indexu Google.

Synonyma (anglicky) pro "approximation":

approximation
approximate