anglicko-česko překlad pro "apprehended"

EN

"apprehended" český překlad

volume_up
apprehended {příd. jm.}
EN

apprehended {přídavné jméno}

volume_up
apprehended (také: arrested)
volume_up
zatčený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "apprehended" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI hope the perpetrators of this crime will quickly be apprehended and duly punished.
Doufám, že pachatelé tohoto zločinu budou rychle dopadeni a řádně potrestáni.
EnglishThose responsible for their deaths have still not been apprehended.
Ti, kdo jsou zodpovědni za jejich smrt, stále ještě nebyli dopadeni.
EnglishIt is essential that those who break the law be aware that they will be apprehended and punished.
Klíčové je, aby si ti, kteří poruší zákon, byli vědomi toho, že budou dopadeni a potrestáni.
EnglishWe would like to know whether there are any statistics on the number of asylum seekers apprehended.
Rádi bychom se dozvěděli, zda existují statistiky, které by se týkaly počtu zadržených žadatelů o azyl.
EnglishWhat took place was a killing, and I personally would have preferred it if the United States had apprehended him and taken him to court.
Bylo to zabití a já osobně bych dala přednost tomu, kdyby jej Spojené státy zajaly a postavily před soud.
EnglishThere are no statistics concerning the number of asylum seekers apprehended, and nor is it clear how they have been treated.
Nejsou k dispozici statistiky, které by vyčíslovaly počet zadržených žadatelů o azyl, není jasné ani to, jak se s nimi zacházelo.
EnglishIn 2008, 62 000 sets of fingerprints of illegal immigrants who had been apprehended were entered in the EURODAK database.
V roce 2008 bylo do databáze EURODAC zaneseno 62 tisíc souborů otisků prstů, které byly sejmuty zadrženým nezákonným přistěhovalcům.
EnglishThe value of the 'other' must be absolute - without objectification; so that each party is apprehended in the fullness of their being.
Ten druhý, "jiný", musí mít absolutní hodnotu - nesmí být objektivizován, neboť jedině tak může být každá jedna strana dialogu chápána v plnosti svého bytí.
EnglishFinally, if an asylum seeker is apprehended, what role does Frontex play in relation to the coordination of the asylum application?
Na závěr bych se chtěl zeptat, v případě, že dojde k zadržení žadatele o azyl, jakou úlohu hraje agentura Frontex, pokud jde o koordinaci postupu podání žádosti o azyl?
EnglishWith the recent arrest of Motiur Rahman Nizami, the three main political party leaders of Bangladesh have now been apprehended on illusive charges of corruption.
Po nedávném zatčení Motiura Rahmana Nizamiho byli nyní zadrženi tři vůdci hlavních bangladéšských politických stran na základě údajných obvinění z korupce.
EnglishNew Tibetan arrivals apprehended by the Nepalese authorities en route to Kathmandu should be transferred to the UNHCR's care promptly and without hindrance.
Nově příchozí Tibeťané, zadržení nepálskými úřady po cestě do Káthmandú by měli být urychleně a bez obstrukcí předáni do péče Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky.
EnglishI know that there is some interest in Parliament in the rather difficult question of the trial of suspected pirates who have been arrested and apprehended by Atalanta units.
Vím, že se Parlament zajímá o poněkud obtížnou situaci soudního procesu s podezřelými piráty, kteří byli zadrženi a zatčeni jednotkami operace Atalanta.
EnglishFor example, 58 of the 64 Kurds who were apprehended recently disappeared into the reception centre and immediately submitted applications for asylum, which involves a long-winded procedure.
Například 58 z 64 zadržených Kurdů se nedávno vytratilo do přijímacího střediska a okamžitě podalo žádosti o azyl, což vyžaduje zdlouhavou proceduru.
EnglishThe first is that in this Parliament, certain problems are apprehended in rather curious fashion; it is always the same people who are condemned, and it is always the same people who are discussed.
První je, že v tomto Parlamentu jsou určité problémy chápány podivným způsobem; vždy odsuzujeme stejné lidi a vždy hovoříme o stejných lidech.
English(DE) Madam President, apparently only about 3 000 of the Tunisian refugees apprehended in Lampedusa are genuine asylum-seekers, while 20 000 or more are economic migrants.
(DE) Paní předsedající, mezi tuniskými uprchlíky zadrženými v Lampeduse je skutečných žadatelů o azyl zřejmě jen 3 000. Více než 20 000 z nich jsou ekonomičtí přistěhovalci.
English. - Mr President, we are discussing the situation in Belarus for the fourth time this year, yet the political prisoners who were apprehended in December have still not been released.
autorka. - Pane předsedající, o situaci v Bělorusku diskutujeme letos již počtvrté, avšak k propuštění politických vězňů, kteří byli zatčeni v prosinci, přesto dosud nedošlo.

Synonyma (anglicky) pro "apprehended":

apprehended