EN

to appreciate [appreciated|appreciated] {sloveso}

volume_up
1. generál
To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Upřímně, mohu to ocenit, pokud tento nesouhlas zůstane nenásilný.
At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Zároveň bychom měli ocenit úsilí, které Srbsko doteď vyvinulo.
When this happens, we're not able to appreciate who they are.
Když se toto stane, nedokážeme ocenit, kým vlastně jsou.
to appreciate (také: to put, to judge, to value)
However, today we can start to appreciate the fact that a solution on this difficult, but important, file has been found.
Nicméně dnes můžeme začít oceňovat skutečnost, že řešení tohoto obtížného, ale důležitého souboru bylo nalezeno.
I would like to stress that we in the Council appreciate the interest and active engagement of the European Parliament on Belarus.
Rád bych zdůraznil, že Rada oceňuje zájem a aktivní zapojení Evropského parlamentu v otázce Běloruska.
Many manufacturers appreciate that because that gives them the long-term planning that they really need, the predictability that they need.
Mnoho výrobců to oceňuje, neboť jim to umožňuje tolik potřebné dlouhodobé plánování a tolik potřebnou předvídatelnost.
As you can appreciate, these statistics are disturbing.
Jak můžete uznat, tato čísla jsou zneklidňující.
I can appreciate that the rulings by the European Court of Justice may not have been welcomed by some of the Member States.
Mohu uznat, že rozsudky Evropského soudního dvora nemusí přivítat všechny členské státy.
The Vice-President of the Commission should appreciate that there are many reasons to make critical adjustments to the Lisbon package.
Pan místopředseda Komise by měl uznat, že existuje mnoho důvodů, proč je třeba lisabonský balíček zásadně upravit.
to appreciate (také: to value, to treasure, to hold dear)
to appreciate (také: to value)
These are the problems the European Union is facing, and we should therefore appreciate how effective these agencies' measures are.
To jsou problémy, s nimiž se Evropská unie potýká, a měli bychom proto docenit účinnost opatření těchto agentur.
I would like to stress the importance of this initiative, which will allow the discharge authority better to appreciate the quality of the risk management introduced by the Commission.
Rád bych na tuto iniciativu položil důraz, neboť umožní orgánu příslušnému pro udělení absolutoria lépe ohodnotit kvalitu řízení rizika přijatého Komisí.
to appreciate
to appreciate
volume_up
stoupnout {sl.} (v ceně)
Perhaps most importantly, as a society, we have come to appreciate the necessity of the role of women and to recognise their contribution, winning equality along the way.
Nejdůležitější však je, že jsme se jako společnost naučili oceňovat nezbytnou úlohu žen a uznávat jejich příspěvek, čímž si postupně vydobývají rovnost.
to appreciate (také: to respect, to esteem, to prize, to apprize)
2. ekonomika

Příklady použití pro "to appreciate" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMadam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.
Paní předsedající, tuto zprávu oceňuji, chtěl bych však uvést několik poznámek.
EnglishI felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
Domnívala jsem se, že naši hosté jistě ocení, když budou vědět, o čem hovoříme.
EnglishI very much appreciate and value your approach in this matter, Commissioner Šefčovič.
Velmi oceňuji váš přístup k této otázce a vážím si ho, pane komisaři Šefčoviči.
EnglishI would also appreciate information on a number of matters I feel are important.
Ráda bych také zhodnotila informaci o množství záležitostí, které považuji za důležité.
EnglishAs much as I appreciate Mr Catania's efforts, I cannot support his conclusions on this.
Jak obdivuji práci pana Catanii, tak nemohu podpořit jeho závěry v tomto ohledu.
English. - I appreciate the debate on Ukraine, where opinions are expressed clearly.
písemně. - Tuto rozpravu o Ukrajině, v níž se jasně vyjadřují názory, oceňuji.
EnglishI would also like to say to Mr Dimas that I appreciate very much what he said today.
Také bych chtěl říci panu Dimasovi, že si velice vážím toho, co dnes řekl.
EnglishI appreciate the cooperation and unanimous support of my colleagues from all groups.
Děkuji za spolupráci a jednohlasnou podporu svých kolegů ze všech skupin.
EnglishI appreciate the European Council's view that every new strategy should create added value.
Oceňuji názor Evropské komise, že každá nová strategie vytváří přidanou hodnotu.
EnglishI am sure you are aware how much my fellow Members appreciate your presence.
Věřím, že víte, jak si všichni poslanci zde váží vaší dnešní přítomnosti.
EnglishI appreciate that solidarity plays a leading role in relations between EU Member States.
Vážím si toho, že velkou úlohu ve vztazích mezi členskými státy EU hraje solidarita.
EnglishThat is well recognised in the reports and I appreciate that very much.
Velice oceňuji, že tuto skutečnost zpravodajové zdůraznili ve svých zprávách.
English(PL) Madam President, Europeans appreciate the natural environment.
(PL) Vážená paní předsedající, Evropané si cení přirozeného životního prostředí.
EnglishRapporteur Mr Surján wants to set budgetary priorities, and I very much appreciate that.
Zpravodaj pan Surján chce nastavit rozpočtové priority, což velice oceňuji.
EnglishI would appreciate hearing your position on this, High Representative.
Uvítal bych, paní vysoká představitelko, kdybyste mi k tomu řekla svůj názor.
English. - Madam President, I really appreciate your contributions.
členka Komise. - Paní předsedající, skutečně si cením vašich příspěvků.
EnglishI know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
Vím, že tuto záležitost chápete, a myslím, že si toho musíme být vědomi.
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
EnglishWe also very much appreciate the attention given to Bosnia Herzegovina by this Parliament.
Rovněž velmi oceňujeme pozornost, kterou Bosně a Hercegovině věnuje tento Parlament.
EnglishDo we all appreciate the importance of the problem of poverty and social exclusion?
Všichni oceňujeme důležitost problému chudoby a sociálního vyloučení?

Synonyma (anglicky) pro "appreciation":

appreciation
appreciated