EN

applying {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "applying" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe country has also achieved good results in applying the developing EU acquis.
Tato země také dosáhla dobrých výsledků v uplatňování vyvíjejícího se acquis EU.
EnglishIn fact, it is a very limited policy, but for all that, it is worth applying it.
Ve skutečnosti je to velmi omezená politika, ale přesto se vyplatí ji uplatňovat.
EnglishMember States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.
Členské státy se musí při uplatňování legislativy EU ustanoveními Listiny řídit.
EnglishAny difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
Jakékoliv těžkosti při uplatňování této dohody bude samozřejmě nevyhnutné posoudit.
EnglishFurthermore, the financial rules applying to the political parties must be modified.
Dále je nutno upravit finanční pravidla, která se uplatňují na politické strany.
EnglishCommissioner, let us start by applying these principles to the textile industry.
Pane komisaři, začněme tím, že tyto principy uplatníme v textilním odvětví.
EnglishThere are no technical reasons for not applying them in this connection too.
Neexistují žádné technické důvody, proč by se neměly uplatňovat i v tomto ohledu.
EnglishYou can make it easier to find your pictures by applying tags to the pictures.
Hledání obrázků si můžete usnadnit, pokud k obrázkům přidáte klíčová slova.
EnglishIs policy other than what France is applying recommended at European level?
Je snad na evropské úrovni doporučována jiná politika, než jakou aplikuje Francie?
EnglishI can see three cases where the European Union is applying double standards.
Podle mého názoru existují tři případy, ve kterých Evropská unie používá dvojí metr.
EnglishThis is an (unjustified) inversion of the general principle applying to taxation.
To představuje (neodůvodněné) převrácení obecného principu uplatňovaného při zdaňování.
EnglishHowever, there is the risk of applying a treatment which is much worse than the disease.
Existuje zde ale riziko, že bude použita léčba, která bude ještě horší než nemoc.
EnglishSearch the Windows support forum for info about applying a registry fix.
Vyhledejte informace o použití opravy registru ve fóru podpory pro systém Windows.
EnglishWe should be applying this experience wisely and competently in Afghanistan.
Naše zkušenosti bychom v Afghánistánu měli aplikovat moudře a kompetentně.
EnglishInternational companies are the main players when it comes to applying social standards.
Hlavními aktéry při uplatňování sociálních norem jsou mezinárodní společnosti.
EnglishThere should always ideally be the possibility of asking and applying for more.
Vždy je tu možnost požádat a využít větší objem finančních prostředků.
EnglishDetermining who can access the document and for how long by applying document permissions
Určení, kdo má přístup k dokumentu a na jak dlouho, použitím oprávnění k dokumentu
EnglishIf doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Pokud existují pochybnosti, je zde o důvod víc tento trest nepoužít.
EnglishThis was presented in the 2007 communication 'A Europe of results - applying Community law'.
Uvedlo to sdělení "Evropa přinášející výsledky - uplatňování práva Společenství".
EnglishInequalities and discrepancies in applying gender criteria have a definite impact on pay.
Nerovnosti a rozpory v uplatňování kritéria pohlaví mají rozhodující vliv na odměnu.

Synonyma (anglicky) pro "applied mathematics":

applied mathematics
applied science