anglicko-česko překlad pro "anxiety"

EN

"anxiety" český překlad

volume_up
anxiety {podstatné jméno}
EN

anxiety {podstatné jméno}

volume_up
That's what fear and anxiety does; it causes you to be -- what's called depth-first processing -- to focus, not be distracted.
V tomhle případě byl strach velkým pomocníkem, tak to funguje, způsobí takzvané „prohledávání do hloubky“, kdy se nenecháte rozptylovat.
I also think that holding discussions about the cancellation of budget support for Kenya is a problem, because this fuels anxiety about the future in Kenya.
Také si myslím, že problém představují i diskuse o zrušení rozpočtové pomoci Keni, protože to v Keni živí strach z budoucnosti.
Stephen Hughes referred to the fact - which I am sure is true - that there is widespread anxiety amongst trade unions regarding possible limitations on the right to strike.
Stephen Hughes zmínil skutečnost - u níž jsem si jist pravdivostí -, že se mezi odbory šíří strach ohledně případných omezení práva na stávku.
I can imagine the anxiety of those taken ill, and we can only lament the deaths that have occurred.
Dovedu si představit úzkost těch, kdo onemocněli, a je nám velmi líto úmrtí, ke kterým došlo.
So I know full well the anxiety experienced by the family of a hospital worker injured by a sharp object.
Přesně tedy vím, jakou úzkost zažívá rodina zdravotníka, který se poraní o ostrý předmět.
And she wrote a sort of descriptive set of what it felt like to have had this anxiety.
A ona mi dost přesně popsala, jaké to je, když má tuhle úzkost.
And anyone who demands protective clothing against the effects of the climate is deliberately stirring up anxiety.
A každý, kdo požaduje ochranný oděv vůči dopadům změny klimatu, úmyslně rozdmýchává neklid.
While the security situation has remained relatively calm with no major incidents, public tension and anxiety have increased.
Jakkoli bezpečnostní situace zůstala relativně klidná a bez větších incidentů, napětí a neklid veřejnosti se zvýšily.

Příklady použití pro "anxiety" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt's perhaps harder than ever before to stay calm, to be free of career anxiety.
A je možná těžší než kdy dřív zůstat v klidu, vyhnout se kariérní úzkosti.
EnglishI discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
Vidím, že dochází k určité rivalitě - či řekněme nervozitě - mezi členskými státy.
EnglishI prefer the concept of protection to the one of protectionism and the anxiety it causes.
Upřednostňuji koncepci ochrany, a ne ochranářství a strachu, který vyvolává.
EnglishOur anxiety about the young generation must be addressed mainly by parents and teachers.
Naše obavy o mladou generaci musíme adresovat zejména rodičům a pedagogům.
EnglishThis has caused many fellow Members and officials a lot of stress and anxiety.
Mnohé kolegy poslance a funkcionáře to stálo mnoho námahy a nervů.
EnglishWhy is there growing anxiety about the integration of Muslims in Europe?
Proč zde panují stále větší obavy ohledně začlenění muslimů do Evropy?
EnglishAnd she wrote a sort of descriptive set of what it felt like to have had this anxiety.
A ona mi dost přesně popsala, jaké to je, když má tuhle úzkost.
EnglishThe greatest anxiety is being aroused by the damage to the Fukushima nuclear power station.
Největší obavy vyvolává poškození jaderné elektrárny ve Fukušimě.
EnglishThe reason they gave was their concern and anxiety that relations with Russia should not deteriorate.
Jako důvod uvedli obavy a znepokojení z možného zhoršení vztahů s Ruskem.
EnglishI want to look now, if I may, at some of the reasons why we might be feeling anxiety about our careers.
Rád bych se nyní zaměříl na některé z důvodů, proč v nás naše kariéry vzbuzují úzkost.
EnglishI can imagine the anxiety of those taken ill, and we can only lament the deaths that have occurred.
Dovedu si představit úzkost těch, kdo onemocněli, a je nám velmi líto úmrtí, ke kterým došlo.
EnglishThere is an evident mood of anxiety among the population, who fear that a policy of repression will be imposed.
Mezi obyvatelstvem panuje zjevné napětí a obavy z nastolení politiky represí.
EnglishSo I know full well the anxiety experienced by the family of a hospital worker injured by a sharp object.
Přesně tedy vím, jakou úzkost zažívá rodina zdravotníka, který se poraní o ostrý předmět.
EnglishThey are under constant pressure from daily financial and practical problems, which create feelings of anxiety.
Jsou pod stálým tlakem finančních a praktických problémů, což způsobuje pocity úzkosti.
English. - (HU) The situation in the Middle East fills me with anxiety.
Situace na Blízkém východě mě naplňuje úzkostí.
EnglishThe chapter on the Internet is a cause of particular anxiety.
Znepokojení vyvolává zvláště kapitola týkající se internetu.
EnglishThere is obviously mounting public anxiety over the nuclear issue.
Obavy veřejnosti z jaderné energetiky očividně rostou.
EnglishFukushima will also be a source of anxiety for years to come.
Také Fukušima bude zdrojem obav po mnoho budoucích let.
EnglishAnd anyone who demands protective clothing against the effects of the climate is deliberately stirring up anxiety.
A každý, kdo požaduje ochranný oděv vůči dopadům změny klimatu, úmyslně rozdmýchává neklid.
EnglishHowever, this episode reveals the growing anxiety in the Western world regarding these emerging cyber weapons.
Nicméně tato příhoda odkrývá sílící obavy Západního světa z těchto nových, kybernetických zbraní.

Synonyma (anglicky) pro "anxiety":

anxiety