anglicko-česko překlad pro "anticipation"

EN

"anticipation" český překlad

volume_up
anticipation {podstatné jméno}
volume_up
anticipant {příd. jm.}
volume_up
anticipated {příd. jm.}
volume_up
anticipating {podstatné jméno}
EN

anticipation {podstatné jméno}

volume_up
A year ago, in anticipation of the Treaty, Parliament also adopted a children's strategy.
Před rokem přijal Parlament v očekávání Smlouvy rovněž strategii zaměřenou na děti.
The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.
Třetí věcí - a zde plně souhlasím s paní Kellerovou - je udržitelnost a očekávání.
So I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.
Budu tedy hrát úlohu čestného zprostředkovatele v očekávání konečné dohody.
anticipation

Příklady použití pro "anticipation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
S ohledem na to jsem tedy přesvědčen, že bychom měli udělení absolutoria odložit.
EnglishFor example, there were calls for more anticipation and stability in the milk sector.
Zazněly například požadavky na větší předvídatelnost a stabilitu odvětví mléka.
EnglishSo I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.
Budu tedy hrát úlohu čestného zprostředkovatele v očekávání konečné dohody.
EnglishA year ago, in anticipation of the Treaty, Parliament also adopted a children's strategy.
Před rokem přijal Parlament v očekávání Smlouvy rovněž strategii zaměřenou na děti.
EnglishThe third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.
Třetí věcí - a zde plně souhlasím s paní Kellerovou - je udržitelnost a očekávání.
EnglishAnd you're full of that amazing -- that feeling of excited anticipation.
A vy jste plní toho ohromného –- toho pocitu nadšeného očekávání.
EnglishIt has become an example of social legislation at a time of widespread anticipation of a social Europe.
Stává se příkladem sociálních právních předpisů v době širokého očekávání sociální Evropy.
EnglishThis is therefore only a first step in anticipation of other regulations.
Proto se jedná jen o první krok k dalším předpisům.
EnglishOtherwise the matter will be complicated in anticipation of genuine contributions from other countries.
Jinak se věci zkomplikují a nebudeme moci v klidu očekávat skutečné příspěvky od ostatních zemí.
EnglishThe Commission's evaluation is certainly awaited with anticipation.
Hodnocení Komise proto očekáváme s napětím.
EnglishI have looked forward to today with eager anticipation.
Těšila jsem se na dnešek s dychtivým očekáváním.
EnglishI felt a sense of relaxation tempered with anticipation.
Cítil jsem náznak uvolnění spolu s očekáváním.
EnglishThe fetus adjusts its metabolism and other physiological processes in anticipation of the environment that awaits it.
Plod přizpůsobuje svůj metabolismus a ostatní fyziologické procesy podle toho, jaké prostředí na něj čeká.
EnglishThen we have the matter of long-term anticipation.
Pak tu máme otázku dlouhodobého předjímání.
EnglishThey are pushed on by enormous social and family pressures generated by the anticipation that they may send money back home.
Působí na ně obrovské sociální a rodinné tlaky, které vznikají z očekávání, že by mohli domů posílat peníze.
EnglishI hope that we will face this later rather than sooner, but it is definitely part of anticipation of the strategy.
Doufám, že se s ním nebudeme potýkat hned, ale spíše později, ale určitě je součástí očekávání týkajících se strategie.
EnglishA new leap in prices in expected, as a result of financial markets instability and the anticipation of a global economic crisis.
Očekává se další výrazný růst cen kvůli nestabilitě finančních trhů a očekávání globální hospodářské krize.
EnglishEverything that has been done is in anticipation of what must be done and is still in the very early stages.
Vše, co bylo doposud uděláno, je jen jakousi předzvěstí toho, co musí být ještě učiněno a co je stále ještě ve velmi raných stádiích.
EnglishIn anticipation of the future parliamentary follow-up of the report, and since this is the first reading, I will abstain from voting.
Vzhledem k tomu, co zpráva umožní Parlamentu v budoucnosti, a protože je toto první čtení, zdržím se hlasování.
EnglishWhere does the Council stand on Commissioner Frattini's suggestions about applying the new procedures now, in anticipation of the new rules?
Bude Rada trvat na návrzích pana komisaře Frattiniho a zavede nové postupy v očekávání nových pravidel již nyní?

Synonyma (anglicky) pro "anticipation":

anticipation
anticipative
anticipant
anticipated