anglicko-česko překlad pro "angle"

EN

"angle" český překlad

volume_up
angle {podstatné jméno}

EN angle
volume_up
{podstatné jméno}

angle (také: charcoal, coal)
We need to change that angle and place the citizens back at the heart of the problem.
Tento úhel pohledu musíme změnit a ústředním bodem problému se musí znovu stát občan.
That was the angle taken on the issue at the last G8 meeting.
Takový byl úhel pohledu na tuto problematiku na posledním zasedání skupiny G8.
And if the angle is right, you can actually see a hologram appear in this film of silk.
A, jestliže je úhel správný, můžete ve skutečnosti vidět hologram na tomto filmu hedvábí.
I regret that the Committee on Employment and Social Affairs underestimated this angle.
Škoda, že sociální výbor toto hledisko podcenil, jinak je zpráva velmi kvalitní a já ji podpořím.
In it, Parliament requested that future nominations for top posts in the EU should also take account of the gender equality angle.
V ní Parlament požadoval, aby při budoucích jmenováních do vysokých funkcí EU bylo vzato v potaz také hledisko rovnosti žen a mužů.
angle (také: corner, horn)
XK: Do you have a perspective -- I don't want to use "angle" because that has a negative connotation -- but do you know how this is going to play out?
XK: Máte představu - nechci použít slovo "stanovisko", protože má negativní nádech, ale víte, jak to dopadne (MS: Vůbec ne.)
angle (také: fish-hook, fishhook)

Synonyma (anglicky) pro "angle":

angle

Příklady použití pro "angle" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishRezero keeps his balance by constantly measuring his pitch angle with a sensor.
Rezero udržuje svůj balanc neustálým měřením odchylového úhlu svým senzorem.
EnglishIn my opinion, this is the angle to take in discussions on the EU budget.
Domnívám se, že právě tuto optiku je třeba použít i v diskuzích o rozpočtu Unie.
EnglishWould it not be a good idea to look at this question from a security angle as well?
Možná by byl dobrý nápad se na tuto otázku podívat také z úhlu bezpečnosti.
EnglishWe need to look at the European SME sector from a different angle.
Na evropské odvětví malých a středních podniků musíme nahlížet z odlišného úhlu.
EnglishSo I simply do not understand why we cannot take on the same kind of agenda from that angle.
Takže prostě nerozumím, proč nemůžeme přijmout tentýž program z tohoto důvodu.
EnglishMoreover, in this case the problems should not be tackled from the wrong angle.
Kromě toho nelze v tomto případě řešit problémy ze špatného úhlu.
EnglishSo now we've got the stuff color-sorted, angle maps onto color.
Takže teď máme ty věci roztříděné dle barev, úloh se promítne na adekvátní barvu.
EnglishThe European Commission is duty bound to consider European needs from another angle.
Evropská komise je povinna zvážit evropské potřeby z jiného úhlu.
EnglishIn fact, it was not related to the previous question; I was taking a different angle.
Ve skutečnosti se můj dotaz netýkal předchozí otázky, pohlížel jsem na problematiku z jiného úhlu.
EnglishHowever, the crucial question for my group is from what angle we should approach the Arctic.
Nicméně klíčová otázka pro mou skupiny je, z jakého úhlu bychom měli k Arktidě přistupovat.
EnglishThe problem needs to be examined from a cross-border angle.
Je třeba, aby se tento problém zkoumal z mezinárodního úhlu pohledu.
EnglishThere is also a strong competitive angle: women often must perform higher than men in order to become successful.
Soutěživost je stejně silná, ženy se často prosazují jen vyššími výkony než muži.
EnglishViewed from this angle, too, she is an outstanding candidate.
Nahlíženo z tohoto úhlu pohledu je to výjimečná kandidátka.
EnglishSo prop it up or lay it flat—it's fun from any angle.
Postavte ho nebo položte na plocho – je zábavný ze všech úhlů.
EnglishSo that when you saw from one little angle was like this.
Pokud se podíváte z velmi malého úhlu, tak vypadá takto.
EnglishSeen from this angle, President Musharraf's decision to declare a state of emergency is a serious mistake and gaffe.
Z tohoto pohledu je rozhodnutí prezidenta Mušarafa zavést výjimečný stav obrovským omylem a chybou.
EnglishThis means that the Afghan crisis is considered from an angle that does not simply mirror the American perspective on it.
To znamená, že se na afghánskou krizi díváme z úhlu, který není jen zrcadlem amerického pohledu.
EnglishBut if you're the leader on it, at the hardest move, you're looking at about 100 foot fall, onto some low angle slabs.
Ale když jdete jako první, v nejtěžším místě vám hrozí asi 30-ti metrový pád na desku pod tupým úhlem.
EnglishAnd then he goes away for a few seconds to think about it some more, and thinks, "Maybe if I come in from a different angle."
Pak se na pár sekund vzdálí a ještě trochu přemýšlí a říká si: "Možná když přijdu z jiného úhlu."
EnglishThis is a fairly new one that throws us off because of the conflicting patterns of comparing this angle with that angle.
Tohle je docela nová věc, která nás vyvádí z míry protichůdnými dojmy při porovnávání tohoto úhlu s tímto.