anglicko-česko překlad pro "and vice versa"

EN

"and vice versa" český překlad

EN

and vice versa {příslovce}

volume_up
and vice versa
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
Jižní Súdán nebude stabilní, pokud nebude stabilní severní Súdán, a naopak.
I see it like this: today's lightweights are tomorrow's heavyweights, and vice versa.
Na to mám tento názor: dnešní lehké váhy budou zítra váhami těžkými a naopak.
Whatever the approach, the EU needs to cooperate with Russia, and vice versa.
Ať již bude přístup EU jakýkoli, EU musí spolupracovat s Ruskem a naopak.
and vice versa

Příklady použití pro "and vice versa" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Pro dnešní úspěch musíme přemýšlet o budoucích generacích a nikoli naopak.
EnglishSouthern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
Jižní Súdán nebude stabilní, pokud nebude stabilní severní Súdán, a naopak.
EnglishI see it like this: today's lightweights are tomorrow's heavyweights, and vice versa.
Na to mám tento názor: dnešní lehké váhy budou zítra váhami těžkými a naopak.
EnglishWhatever the approach, the EU needs to cooperate with Russia, and vice versa.
Ať již bude přístup EU jakýkoli, EU musí spolupracovat s Ruskem a naopak.
Englishthe file or folder is added, changed, or deleted in your SkyDrive folder and vice versa.
soubor nebo složka se přidá, odstraní nebo změní ve složce SkyDrive a naopak.
EnglishYou might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.
K zapojení kabelu DVI do portu VGA nebo naopak můžete potřebovat adaptér.
EnglishAntimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
Antimikrobiální rezistence se může z lidí přenášet na zvířata a naopak.
EnglishThat is why the ships need to be adapted to the river, rather than vice versa.
Proto je nutné přizpůsobit lodě řece, spíše než aby tomu bylo naopak.
EnglishLet us not deceive ourselves; it is not a European strategy for Africa, or vice versa.
Nesmíme si myslet, že je to evropská strategie pro Afriku nebo naopak.
EnglishI am therefore totally in favour of authorisation before export and not vice versa.
Proto jednoznačně podporuji povolení před vývozem, nikoli naopak.
Englishthe file or folder is added, changed, or deleted in your SkyDrive folder and vice versa.
stejné soubory či složky budou přidány, změněny nebo odstraněny ve složce SkyDrive a naopak.
EnglishSometimes it feels like two steps forward and one step backward, but better that way than vice versa.
Někdy to vypadá jako dva kroky kupředu a jeden dozadu, ale lepší takto než naopak.
EnglishPerhaps the right hand does not know what the left hand is doing, or vice versa.
Možná, že pravá ruka neví, co dělá ta levá, či naopak.
EnglishSo the countries which are investing more in R&D are, of course, more developed, and vice versa.
Je jasné, že země, které investují více do výzkumu a vývoje, jsou více rozvinuté, a naopak.
EnglishThe higher the quality of your ad, the less you pay for a given ad position, and vice versa.
Čím vyšší je skóre kvality reklamy, tím nižší cenu zaplatíte za určitou pozici reklamy a naopak.
EnglishThis means that the cause of the poverty is politics, and not vice versa.
To znamená, že příčinou chudoby je politika, a ne naopak.
EnglishIn both cases, you might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.
V obou případech možná budete potřebovat adaptér pro připojení kabelu DVI k portu VGA (nebo naopak).
EnglishIf an asylum application is rejected in Liechtenstein, it will also be rejected in the EU and vice versa.
Pokud bude žádost o azyl v Lichtenštejnsku odmítnuta, bude odmítnuta také v Unii, a naopak.
EnglishFor example, it has rights to full access to the mass media in all communication to children and vice versa.
Obsahuje například právo na plný přístup k masmédiím ve veškeré komunikaci s dětmi a naopak.
EnglishThey are more susceptible to infection, because the virus passes much more easily from men to women than vice versa.
Jsou vnímavější k nákaze, protože virus přechází mnohem snadněji z mužů na ženy než naopak.

Podobné překlady pro "and vice versa" česky

and spojka
Czech
vice podstatné jméno