anglicko-česko překlad pro "and then some"

EN

"and then some" český překlad

EN

and then some

volume_up

Příklady použití pro "and then some" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
člen Komise. - Ve skutečnosti jsem měl určité problémy s vyslovením této otázky.
EnglishThe Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
Komise tuto zprávu vítá a podporuje některé z předložených pozměňovacích návrhů.
EnglishIn some camps, more than 1 000 people are dying every week, mainly of dysentery.
V některých táborech zemře každý týden převážně na úplavici více než 1 000 lidí.
EnglishThat said, there were some measures that were taken specifically for employment.
To znamená, že byla přijata některá opatření zaměřená konkrétně na zaměstnanost.
EnglishSome issues are even examined from a dual perspective: geographical and thematic.
Některé otázky se dokonce zkoumají z dvojího pohledu: zeměpisného a tematického.
EnglishI must specifically reply to some of the issues that have been raised just now.
Musím se konkrétně vyjádřit k několika otázkám, o nichž se před chvílí hovořilo.
EnglishIn recent decades, the interregional approach has had some significant successes.
V nedávných desetiletích slavil meziregionální přístup některé významné úspěchy.
EnglishOf course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
Samozřejmě se vyskytly určité konflikty a ráda bych se zde o některých zmínila.
EnglishI support, with some reservations, the Podimata report on innovative financing.
S určitými výhradami podporuji zprávu paní Podimatové o inovativním financování.
EnglishNow, some bond interest rates are creeping up again into the unsustainable zone.
Nyní některé úrokové sazby cenných papírů opět šplhají do neudržitelných výšin.
EnglishToday, we are discussing how we can bring some momentum to the internal market.
Dnes diskutujeme o tom, jak můžeme vnitřní trh opět určitým způsobem stimulovat.
EnglishIn some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
V některých případech jsme toho dosáhli a v některých případech došlo k pokroku.
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Každý rok se u 1,4 milionu občanů žijících v Evropě objeví nějaký druh demence.
EnglishAnd already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
A už také larvy komerčně využívaných ústřic hynou na některých místech ve velkém.
EnglishMadam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
Vážená paní předsedající, rád bych dnes částečně osvětlil jeden konkrétní aspekt.
EnglishI do not think the point is whether we do better than someone else at some time.
Nemyslím si, že jde o to, zda budeme úspěšnější než někdo jiný v určitou dobu.
EnglishSome particularly vulnerable refugees need to be transferred to Western countries.
Někteří obzvlášť zranitelní uprchlíci musí být přesunutí do zemí západní Evropy.
EnglishMadam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.
Paní předsedající, tuto zprávu oceňuji, chtěl bych však uvést několik poznámek.
EnglishIn some countries troops are on the streets to protect what is left of the food.
V některých zemích jsou v ulicích vojáci, aby ochránili to, co z potravin zůstalo.
EnglishSome PCs also have a dedicated button or dial to change the display brightness.
Některé počítače mají pro úpravu jasu displeje i vyhrazené tlačítko nebo ovladač.

Podobné překlady pro "and then some" česky

and spojka
Czech
then příslovce
some zájmeno
some přídavné jméno
some příslovce
Czech