anglicko-česko překlad pro "and stuff"

EN

"and stuff" český překlad

EN

and stuff

volume_up
Well, of course, there is globalization, technology, communications, all that stuff, which we'll talk about a little bit later.
No, je tu samozřejmě globalizace, technologie, komunikace a další věci, o kterých si povíme za chvíli.
If you dry them quick, you can make, like, elephants and steers and stuff, and my wife didn't like these, because they mold, so I had to stop that.
Pokud je rychle usušíte, tak můžete vytvořit slony a další věci a moje žena to neměla ráda, protože to plesnivělo, takže jsem musel přestat.
(Laughter) (Applause) SK: We now have on the order of 2,200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to vector calculus and some of the stuff you saw there.
(smích) (potlesk) SK: K dnešnímu dni máme kolem 2.200 videí pokrývajících vše, od základních počtů až po vektorový kalkulus, a další věci, které jste zde viděli.
Now when you add all those things together, when you add together leapfrogging and new kinds of tools, you know, second superpower stuff, etc., what do you get?
A když všechny ty věci spojíte dohromady, přidáte obrovský skok a nové druhy nástrojů, druhé vybavení se superschopnostmi a tak dále, co dostanete?

Příklady použití pro "and stuff" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
Zjišťujeme, že lidé mohou sdílet stejné prostory, dělat věci s volným místem.
EnglishThey work whether I’m doing stuff with photos, music, documents, or spreadsheets.
Fungují bez ohledu na to, zda pracuji s fotkami, hudbou, dokumenty nebo tabulkami.
EnglishI mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
Chci říct, když jsou ty věci na Googlu, proč byste si je měli cpát do hlavy?
EnglishIn other words, I don't want stuff; I want the needs or experiences it fulfills.
Jinými slovy, nechci věci, ale potřeby a zážitky, které ty věci uspokojují a přinášejí.
EnglishHC: Let's talk about flavor transformation, and let's actually make some cool stuff.
HC: Teď si povíme něco o proměně chutí, a ukážeme si něco opravdu senzačního.
EnglishAnd in fact, it has created us, has created life, has created all the stuff of life.
Vlastně nás světlo vytvořilo, vytvořilo život, vytvořilo vše, co s životem souvisí.
EnglishThere's a wonderful book called Stuff: The Hidden Life of Everyday Objects.
Existuje užasná kniha, která se nazývá Krámy: Skrytý život každodenních věcí.
EnglishRemember at 10 years old -- so 34 years ago I saw opportunity in this stuff.
V deseti letech -- takže 34 let zpátky. ~~~ Viděl jsem v těchto věcech příležitosti.
EnglishBut if you know stuff, you're more likely to have your feelings match reality.
Když věci znáte, tak je pravděpodobnější, že vaše pocity odrážejí realitu.
EnglishWith all that other stuff going on, it would be amazing if our behavior didn't change.
S tím vším, co se děje okolo nás, by bylo úžasné, kdyby se naše chování nezměnilo.
EnglishSo I hope I've changed the way you look at at least some of the stuff in your life.
Doufám, že jsem změnil váš pohled na alespoň některé věci ve vašem životě.
English(Laughter) The stuff has a very short half-life, same with brain science.
(Smích) Tento materiál má velmi krátký poločas rozpadu, podobně jako věda o mozku.
EnglishHe's doing stuff that looks as amazing as stuff I've seen released from Hollywood.
A věci, které dělá, jsou stejně parádní jako to, co uvádějí v Hollywoodu.
EnglishThere's no real word for stuff that makes us secure, but doesn't make us feel secure.
Věci, které nás činí bezpečnějšími, aniž bychom to cítili, nemají slovní pojmenování.
EnglishI think that all this stuff applies to everybody regardless of what we do.
Myslím si, že toto všechno platí pro kohokoliv, bez ohledu na to, co děláte.
EnglishYou have regulation; information is transcribed; catalysts are made; stuff is happening.
Máte regulaci; informace jsou přepsány; katalyzátory jsou vytvářeny; dějí se věci.
EnglishWhen I did "Mission: Impossible III," we had amazing visual effects stuff.
Když jsem dělal „Mission: Impossible III", měli jsme skvělé vizuální efekty.
EnglishSo also, put reliable stuff last, the stuff that's going to run every time.
Dále, dávejte spolehlivé věci nakonec, věci, které budou pokaždé fungovat.
EnglishEach anther can carry up to 100,000 grains of pollen, so, it's quite prolific stuff.
Každý prašník je schopen pojmout 100 000 pylových zrnek, takže to je celkem plodná věc.
EnglishStuff like this are things I made, just to sort of understand what these things are.
Takovéhle věci jsem dělal, jenom abych pochopil jejich samotnou podstatu.

Podobné překlady pro "and stuff" česky

and spojka
Czech
stuff podstatné jméno
and how příslovce
Czech
to stuff sloveso
hot stuff podstatné jméno