EN

ancient {přídavné jméno}

volume_up
We may have to reinvent an ancient art form.
Možná budeme muset znovuobjevit starobylý druh umění.
So some people believe that the Indus script represents an ancient Indo-European language such as Sanskrit.
Někteří lidé tedy věří, že protoindické písmo zachycuje starobylý indoevropský jazyk, jakým je kupříkladu sanskrt.
So things were looking very exciting, and then about five years ago, this virus, this ancient virus, started to fight back.
Vypadalo to velmi napínavě, a pak, zhruba před pěti lety, tento virus, starobylý virus, opět zaútočil.
ancient (také: antique)
volume_up
antický {příd. jm. m.}
ancient
ancient (také: agelong, long-standing)
volume_up
odvěký {příd. jm. m.}
ancient (také: bygone, immemorial, primaeval)
volume_up
pradávný {příd. jm. m.}
ancient (také: primeval, immemorial, primaeval)
volume_up
prastarý {příd. jm. m.}
ancient (také: antique, immemorial, hoary, old-time)
ancient
volume_up
starověký {příd. jm. m.}
So the ancient artist was protected from certain things, like, for example, too much narcissism, right?
Takže starověký umělec byl chráněný před jistými věcmi, jako například před narcismem.
I don't mean the software; I mean an ancient artifact that contains in the same text both a known text and an unknown text.
Myslím tím starověký artefakt, který by obsahoval stejný text napsaný jak známým, tak neznámým písmem.
ancient (také: old, aged, cold)
volume_up
starý {příd. jm. m.}
Consider the ancient Greek myth explaining seasons.
Podívejme se třeba na starý řecký mýtus vysvětlující roční období.
You know, of course, this is my raggedy old thesaurus so I'm thinking this must be an ancient print date, right?
Víte, ve skutečnosti to byl můj ošuntělý, starý slovník. Myslela jsem si, že to muselo být tisknuto určitě již dávno.

Příklady použití pro "ancient" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(PL) Mr President, the reality of ancient Europe was Hannibal ante portas.
(PL) Pane předsedající, realitou starověké Evropy byl Hanibal před branami.
EnglishThis game is different from the ancient game of mahjong, although it uses similar tiles.
Tato hra se liší od původní starověké hry mahjong, i když používá podobné dlaždice.
EnglishAnd you have to read your ancient history to realize what a revolution that has been, OK.
A musíte číst starověkou historii, abyste si uvědomili, jaká to byla revoluce, OK.
EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Aj Wej-wej je následníkem úžasných a odvěkých čínských uměleckých tradic.
EnglishThe ancient city of Kashgar is one of the best preserved Islamic cities in Central Asia.
Starodávné město Kašgar je jedním z nejlépe zachovaných islámských měst ve Střední Asii.
EnglishIn ancient Greek theatre, a crisis means an opportunity - yes, the challenge of a turning point.
V antickém řeckém divadle krize znamená příležitost - ano, výzvu v bodě obratu.
EnglishWell it's the last major undeciphered script in the ancient world.
Je to poslední důležité písmo starověkého světa, které zůstává nerozluštěno.
English. - (DE) Violence thrives in parallel societies with an ancient Islamic tradition.
písemně. - (DE) V paralelních společnostech se starobylou islámskou tradicí kvete násilí.
EnglishChristians are among ancient traditional inhabitants in these countries.
Křesťané patří mezi starodávné tradiční obyvatelstvo těchto zemí.
EnglishIt runs counter to the best, most noble traditions of one of the most ancient countries on earth.
Odporuje nejlepším, nejušlechtilejším tradicím jedné z nejstarobylejších zemí na světě.
EnglishOur winemaking methods are rooted in ancient cultures and traditions.
Naše vinařské metody mají kořeny ve starých kulturách a tradicích.
EnglishHere's a building for The Gap, where the ancient grasses of San Bruno, California, are on the roof.
Tady je budova pro The Gap, kde původní louky ze San Bruna v Kalifornii jsou na střeše.
EnglishMost ancient scripts use the rebus principle, which is, using pictures to represent words.
Většina starověkých písem funguje na principu rébusu, což znamená, že obrázky představují slova.
EnglishYou may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.
Můžete to považovat za možná nejstarší verzi hry kolo štěstí.
EnglishDespite all efforts, the vegetation of the ancient forest on the Kronius Hill was entirely destroyed.
I přes veškerou snahu byly starobylé lesy na vrchu Kronius navždy zničeny.
EnglishWhen I am an ancient 87-year-old, there will be just 66 million children of that age in Europe.
Až mi bude 87 let, bude v Evropě v tomto věku pouze 66 milionů dětí.
EnglishOne thing I often ask about is ancient Greek and how this relates.
Věc, na kterou se často ptám, je stará řečtina a její souvislosti.
EnglishNow why do I show a cauliflower, a very ordinary and ancient vegetable?
Protože tak stará a pradávná jak může být, je velmi komplikovaná a velmi jednoduchá, obojí zároveň.
EnglishSo oxytocin is a simple and ancient molecule found only in mammals.
Oxytocin je obyčejná a stará molekula a vyskytuje se jen u savců.
EnglishAncient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
Starověké Řecko dalo lidstvu kromě jiného olympijské hry.

Synonyma (anglicky) pro "ancient":

ancient