EN

anchored {přídavné jméno}

volume_up
anchored (také: embedded, docked, moored, guyed)
volume_up
zakotvený {příd. jm. m.}
But we can live with them, so long as the Ioannina Compromise is not anchored in the Treaty for all time.
Dokážeme však s nimi žít, pokud nebude Ioaninský kompromis zakotvený ve smlouvě nadobro.
That involves more than the 'commitments' of the Euro Plus Pact, as the principles of our social market economy are anchored in the Europe 2020 Strategy.
Do ní patří více než "závazky" Paktu euro plus, protože zásady naší sociálně tržní ekonomiky jsou zakotveny ve strategii Evropa 2020.
The key instruments for fiscal policy surveillance and economic policy coordination are clearly anchored in the Treaty and, indeed, in the Stability and Growth Pact.
Klíčové nástroje pro politiku rozpočtového dohledu a koordinaci hospodářské politiky jsou jasně zakotveny ve Smlouvě i v Paktu stability a růstu.
anchored
volume_up
kotvený {příd. jm. m.}
anchored (také: fixed, tacked)
anchored
volume_up
ukotvený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "anchored" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThey are anchored to large node points; the first joint plate was installed in July 2011.
Jsou uchyceny do masivních kotevních bodů – první byl dokončen v červenci 2011.
EnglishInflation expectations are diminishing and remain anchored to price stability.
Inflační očekávání klesají a zůstávají ukotvena na úrovni odpovídající cenové stabilitě.
English(NL) Mr President, a Europe anchored in solidarity: that is what we want.
(NL) Vážený pane předsedající, Evropa založená na solidaritě je to, o co se snažíme.
EnglishWhat we are saying here is not anchored firmly enough in the public consciousness.
To, co zde tvrdíme, není ve vědomí veřejnosti pevně zakotveno.
EnglishWe want the social partners and social dialogue to continue to be anchored and strengthened.
Chceme, aby pokračoval sociální dialog se sociálními partnery a aby se zajistil a upevnil.
EnglishAdd the further contradiction of Mrs Vlasto, which extends port control to ships anchored offshore.
Dále tomu odporuje paní Vlastová, která rozšiřuje přístavní inspekci i na kotviště.
EnglishI firmly believe in an EU that is anchored in its various parts of Europe.
Pevně věřím v EU, která je zakotvena v různých částech Evropy.
EnglishIn that way we create a system which has a high degree of legitimacy and is democratically anchored.
Tímto způsobem vytváříme systém s vysokou úrovní legitimity a demokratickým základem.
EnglishBut we can live with them, so long as the Ioannina Compromise is not anchored in the Treaty for all time.
Dokážeme však s nimi žít, pokud nebude Ioaninský kompromis zakotvený ve smlouvě nadobro.
EnglishIt has its fleet anchored in the Crimea at Sebastopol, close to the bloody battlefields of the Crimean War.
Kotví svou flotilu v Sevastopolu na Krymu, poblíž krvavých bitevních polí z krymské války.
EnglishThe state institutions are not democratically accountable and state power is not anchored in the rule of law.
Státní orgány nejsou demokraticky odpovědné a státní moc není zakotvena v právním státě.
EnglishWe, too, would have preferred more rapid progress that was more anchored in the system of the Union.
I my bychom dali přednost rychlejšímu postupu, který by byl více zakotven v systému Evropské unie.
EnglishThese two years of terrible global economic crisis have shown that the euro has firmly anchored us to stability.
Tyto dva roky otřesné globální hospodářské krize prokázaly, že euro pevně udrželo naši stabilitu.
EnglishData protection is also anchored in fundamental rights.
Ochrana údajů je rovněž zakotvena v základních právech.
EnglishAs a result they are helping to create a myth surrounding the euro that is not anchored in critical Western thinking.
Následně pomáhají vytvářet mýtus obklopující euro, který v západním kritickém myšlení nemá tradici.
EnglishIt is essential that inflation expectations remain firmly anchored at levels consistent with price stability.
Je naprosto nezbytné, aby inflační očekávání zůstala pevně ukotvena na úrovni odpovídající cenové stabilitě.
EnglishIt will continue to keep inflation expectations firmly anchored in line with its medium-term objective.
Rada guvernérů bude nadále udržovat inflační očekávání pevně ukotvená na úrovni odpovídající jejímu střednědobému cíli.
EnglishOngoing vigilance is required in order to ensure that longer-term inflation expectations remain well-anchored in the euro area.
Je třeba dále věnovat pozornost tomu, aby dlouhodobější inflační očekávání v eurozóně zůstala pevně ukotvená.
EnglishTerrorism, unfortunately, is very much anchored there, where we nearly have a failed state, so we have a huge task indeed.
Terorismus je zde v tomto téměř zkrachovalém státě bohužel hluboce zakořeněn, proto máme před sebou opravdu těžký úkol.
EnglishIn the current context, it is all the more important that inflation expectations remain firmly anchored in line with price stability.
Za stávající situace je právě důležité, aby inflační očekávání zůstala pevně ukotvena na úrovni cenové stability.