EN

amount {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
It does not measure the amount of fish caught; it only measures the amount of fish landed.
Nepočítá množství ulovených ryb; počítá jen množství ryb při vykládce.
The amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
Množství odpadních elektrických a elektronických zařízení neustále roste.
Their landings represent the largest amount of global reported catches.
Jejich vykládky představují největší množství celkových hlášených úlovků.
Paged refers to the amount of virtual memory the kernel is using.
Položka Stránkováno označuje velikost virtuální paměti používané jádrem.
Non-paged is the amount of RAM memory used by the kernel.
Položka Nestránkováno označuje velikost paměti RAM používanou jádrem.
Maximum amount of working set memory used by the process.
Maximální velikost paměti pracovní sady používané procesem.
amount
volume_up
výše {ž} (částky)
That is almost 10% of the amount of money available for living costs.
To znamená téměř 10 % z celkové výše prostředků, které měl na životní náklady.
The amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
Výše pokut, které Komise uložila, v roce 2009 překročila částku 2 miliard EUR.
The total amount of funding provided by the EFG amounts to EUR 453 750.
Celková výše finančních prostředků poskytnutých tímto fondem dosahuje 453 750 EUR.
I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
Můžu vám říct, že v některých případech převyšuje přidělená částka skutečné útraty.
The amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
Částka vynaložená na vybavení nemocnice dosáhla 2 milionů EUR.
For 2010, the figure concerned would be some EUR 4 billion; no negligible amount.
Za rok 2010 by to byly přibližně 4 miliardy - částka nikoli zanedbatelná.
amount (také: sum)
Therefore, Commissioner, I call on all the Member States not to reduce the additional amount provided in this sum by cutting back in their national budgets.
Proto, komisaři, vyzývám všechny členské státy, aby neodečítaly dodatečný obnos poskytnutý v rámci této částky, tím, že ji opět škrtnou ve svých vnitrostátních rozpočtech.
That induced a certain amount of instability.
To způsobilo určitý stupeň nestability.
amount (také: sum, digest)
That's a substantial amount of money.
To je obrovská suma peněz.
The Central African Republic received EUR 8 million in aid and similar amounts have been allocated for 2008.
Středoafrická republika získala pomoc ve výši 8 milionů EUR a podobná suma se vyčlenila i pro rok 2008.
You would expect that as the amount of money on the table increases, people would cheat more, but in fact it wasn't the case.
Dalo by se očekávat, že jak se suma peněz na stole zvyšovala, lidé budou podvádět více, ale ve skutečnosti se to nestalo.
2. ekonomika
Therefore, Commissioner, I call on all the Member States not to reduce the additional amount provided in this sum by cutting back in their national budgets.
Proto, komisaři, vyzývám všechny členské státy, aby neodečítaly dodatečný obnos poskytnutý v rámci této částky, tím, že ji opět škrtnou ve svých vnitrostátních rozpočtech.

Příklady použití pro "amount" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe amount is limited to €1,000 for any given party/transaction on any one day.
Limit směňované částky je 1000 EUR na jakoukoli transakci jedné strany v daný den.
EnglishCompared to CDs and DVDs, floppy disks can store only a small amount of data.
V porovnání s disky CD a DVD je možné na diskety uložit pouze malé množství dat.
EnglishAnother option is to boost the amount of memory by using Windows‌ ReadyBoost .
Další možností je zvýšení množství paměti pomocí technologie WindowsReadyBoost.
EnglishI think we have to agree that a certain amount of network management is necessary.
Myslím, že všichni musíme souhlasit s tím, že je nutná určitá míra správy sítě.
EnglishThe number of staff and the amount of funds available is not the right yardstick.
Počet zaměstnanců a objem volných finančních prostředků není tím správným měřítkem.
EnglishHospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
Nemocnice používají dva a půl krát více množství energie než kancelářské budovy.
EnglishThe minimum amount of information it provides for is too great and too indigestible.
Množství minimálních informací, které vyžaduje, je příliš vysoké a nestravitelné.
EnglishThe amount of benefit you receive may vary greatly when you work in another country.
Pokud pracujete v zahraničí, může se výše dávek, které pobíráte, podstatně lišit.
EnglishI would have been able to live with a certain amount of hot air and repetition.
Nevadilo by mi ani určité množství prázdných řečí a opakující se prohlášení.
EnglishThe EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
Evropská unie již tak utrácí nehorázné peníze za propagandu a sebepropagaci.
EnglishThey can reduce traffic jams, cutting fuel consumption and the amount of CO2 produced.
Mohou omezit dopravní zácpy, snížit spotřebu paliva a množství vznikajícího CO2.
EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
Výše pokut, které Komise uložila, v roce 2009 překročila částku 2 miliard EUR.
EnglishIt's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.
Je to poslední podstatný materiál, který musíme ve značném množství získat ze Země.
EnglishTransatlantic commercial services and revision flows amount to USD 3 billion a day.
Transatlantické obchodní služby a revizní toky dosahují denně hodnoty 3 miliard USD.
EnglishNo amount of alcohol is safe during pregnancy, because alcohol is a teratogen.
Žádné množství alkoholu není během těhotenství bezpečné, protože alkohol je teratogen.
EnglishPesticides are expensive and the lowest amount is used to protect our crop.
Pesticidy jsou drahé a na ochranu rostlin se používají v nejnižším možném množství.
EnglishI learned a huge amount from Henry. Henry taught me that you can carry on working.
Henry mě naučil opravdovou spoustu. ~~~ Henry mě naučil, že můžete pokračovat v práci.
EnglishFor 2010, the figure concerned would be some EUR 4 billion; no negligible amount.
Za rok 2010 by to byly přibližně 4 miliardy - částka nikoli zanedbatelná.
EnglishThis sum represents 2.5% of an amount of direct damage estimated at EUR 511.2 million.
Tato částka představuje 2,5 % výše přímých škod odhadovaných na 511,2 milionu EUR.
EnglishGiven the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
Vzhledem k tomu, že máme málo času, mohu se bohužel věnovat jen jednomu bodu.

Synonyma (anglicky) pro "amount":

amount