anglicko-česko překlad pro "amicable"

EN

"amicable" český překlad

volume_up
amicable {příd. jm.}
volume_up
amicability {podstatné jméno}
volume_up
amicableness {podstatné jméno}
EN

amicable {přídavné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "amicable" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Rád bych požádal předsednictvo, aby nalezlo přátelské řešení otázky koordinátorů.
EnglishI find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
Za velice pozitivní považuji, že v 36 % uzavřených případů bylo dosaženo smírného řešení.
EnglishOn 18 October 2007 Boeing publicly rejected Airbus's offer to explore an amicable solution.
Dne 18. října 2007 Boeing veřejně odmítl nabídku Airbusu na hledání přátelského řešení.
EnglishHis American interrogators described him as an amicable psychopath.
Jeho američtí vyšetřovatelé ho popsali jako přátelského psychopata.
EnglishThis was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Tohoto výsledku bylo možné dosáhnout jen díky přátelské a neochvějné spolupráci mezi zpravodaji.
EnglishThe fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
Skutečnost, že 56 % případů skončilo smírným řešením, nebo bylo vyřešeno, je bezesporu pozitivní.
EnglishFirst of all, the Ombudsman must continue to encourage amicable solutions, as he has already been doing for several years.
Za prvé, veřejný ochránce práv musí i nadále podporovat smírná řešení, jako tomu již několik let činí.
EnglishWhere possible, the best solution would be to set up a system of mediation, namely an amicable agreement between the parties.
Podle možnosti by bylo nejlepším řešením vybudovat systém mediace, konkrétně pokojné dohody mezi stranami.
EnglishAt the same time as congratulating the Austrians on this anniversary, I call on them to adopt a more amicable policy towards their minorities.
Zároveň blahopřeji Rakušanům k tomuto výročí a vyzývám je, aby přijali politiky smírnější k menšinám.
EnglishI also believe that democratic institutions will manage to strengthen negotiations with Greece concerning amicable solutions to problem areas.
A věřím, že se demokratickým institucím podaří zesílit jednání s Řeckem o přijatelném řešení v problémových oblastech.
EnglishI hope that you will not allow yourselves to be lulled by amicable agreements or mere promises, even when they are made by the French Government.
Doufám, že se nenecháte ukolébat smířlivými dohodami nebo dokonce pouhými sliby, i když pocházejí od francouzské vlády.
EnglishFinally, may I assure you, Mr President, of the Commission's active, patient and persevering commitment to finding an amicable way out of the crisis.
Pane předsedající na závěr vás mohou ujistit, že se Komise bude aktivně, trpělivě a vytrvale snažit najít smírné východisko z krize.
EnglishBoth the Portuguese and the Slovenian Presidencies are having to gear themselves up intensively for what we are doing, should no amicable solution be reached here.
Portugalské i slovinské předsednictví se musí intenzivněji připravit na to, co udělat, pokud by se nedosáhlo žádného přátelského řešení.
EnglishAs far as Romania is concerned, which shares a border with Serbia, this kind of measure can only serve to provide a further guarantee of amicable cross-border relations.
Co se týče Rumunska, které sdílí hranice se Srbskem, tento druh opatření jen poslouží jako další záruka přátelských přeshraničních vztahů.
EnglishThe average time taken to consider complaints fell by four months in 2009, and more than half of the procedures initiated were concluded by an amicable resolution.
Průměrná doba, která byla třeba pro zvážení stížností byla v roce 2009 čtyři měsíce a více než polovina zahájených řízení skončila smírným řešením.
EnglishAs a lawyer from Romania, I cannot but emphasise the fact that the benefits derived from the Authentic Act and an amicable, non-contentious justice system are huge.
Jako rumunský právník nemohu nezdůraznit skutečnost, že přínosy plynoucí z úřední listiny a přátelského, nesporného soudního systému jsou obrovské.
EnglishIt seems to me that what is needed here is more partnership and amicable negotiations, as there is room for both Airbus and Boeing in the world market.
Zdá se mi, že při jednáních potřebujeme silnější partnerství a přátelštější atmosféru, jelikož jak pro Airbus, tak pro Boeing je na světovém trhu dostatek prostoru.

Synonyma (anglicky) pro "amicability":

amicability
amicableness