anglicko-česko překlad pro "Americans"

EN

"Americans" český překlad

volume_up
American {podstatné jméno}
volume_up
American {příd. jm.}
volume_up
Americanism {podstatné jméno}
EN

Americans {množné číslo}

volume_up
Americans
The Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Američané hráli při vypracovávání basilejských norem důležitou roli.
Americans are coming closer to the need to reinforce the welfare system.
Američané se přibližují nutnosti posílit systém sociální péče.
The Americans are bringing a large number of government politicians.
Američané budou mít velké zastoupení vládních politiků.

Příklady použití pro "Americans" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI am not worried about the energetic interaction between Americans and Europeans.
Nemám žádné obavy ohledně vzájemné dynamické součinnosti mezi Američany a Evropany.
EnglishI am always shocked when people tell us that the Americans have pulled ahead.
Vždy jsem naprosto překvapena, když nám někdo tvrdí, že Američané mají náskok.
EnglishOthers are discussing their own approach to missile defence with the Americans.
Další diskutují s Američany o svém vlastním postoji k protiraketové obraně.
EnglishGive the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
Přenechejme koordinaci Američanům - pokud to zachrání životy, životy budou zachráněny.
EnglishWe should not be so naïve as to leave the business of supervision to the Americans.
Neměli bychom být až natolik naivní, abychom řízení přenechali Američanům.
EnglishTake the Americans and the Indians with you, and we will already be half way there.
Přimějme Američany a Indy, aby nás následovali, a máme z poloviny vyhráno.
EnglishThe cost to Americans, for example, has been terrible, at around USD 1 000 billion.
Například cena pro obyvatele Spojených států byla hrozivá, kolem 1 000 miliard dolarů.
EnglishIt's also extremely surprising to many Americans, a heavily African-American space.
K velkému překvapení mnohých Američanů, je to i silně černošský prostor.
EnglishI note that President Sarkozy talked about 'our friends, the Americans'.
Všiml jsem si, že prezident Sarkozy hovořil o "našich přátelích Američanech".
EnglishThree days later, it was not adopted by Congress and the Americans were back to square one.
O tři dny později nebyl plán schválen Kongresem a Američané byli zpět na začátku.
EnglishThe Americans also had the best of intentions when they first created their system.
Když Američané svůj systém vytvářeli, také měli jen ty nejlepší záměry.
EnglishThat's about twice as high as African-Americans are represented in the population.
To je přibližně dvakrát tolik, než kolika procenty jsou černoši zastoupeni v celé populaci.
EnglishThe Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Američané hráli při vypracovávání basilejských norem důležitou roli.
EnglishIn physical and life sciences, the proportion of non-Americans is more than 50%.
Co se týče fyzikálních a přírodních věd, podíl osob pocházejících mimo Ameriku je více než 50%.
EnglishSo we need Americans on board, we need Chinese on board, we need Indians on board.
Proto potřebujeme, aby se k nám přidali Američané, Číňané a Indové.
EnglishEurope cannot abandon the Afghans, and it is not there because the Americans have so decided.
Evropa nemůže Afghánce opustit a není v této zemi, protože tak rozhodli Američané.
EnglishWe, in our own and their interests, must have the capacity to engage without the Americans.
V našem vlastním i v jejich zájmu, musíme být způsobilí jednat bez pomoci Američanů.
EnglishDo the Americans want to observe the same balance when it comes to security and human rights?
Skutečně Američané dodržují stejná pravidla, pokud jde o bezpečnost a lidská práva?
EnglishDespite a great willingness on our part, I have also noted the reluctance of the Americans.
Navzdory velké ochotě na naší straně jsem stejně tak zaznamenal zdráhání se Američanů.
EnglishI am grateful to the Americans for taking part in this far-reaching dialogue.
Jsem vděčná Američanům, že se zúčastnili tohoto obsáhlého dialogu.

Synonyma (anglicky) pro "American":

American