EN

also {příslovce}

volume_up
also (také: and, or, and also)
The report also highlights the repression of Christians and the Baha'i community.
Zpráva také poukazuje na represe křesťanů a společenství Bahá'í.
That is also understood in your deliberations, and this concern is also shared within the Council of Ministers.
Tak je to pochopeno i ve vašich diskusích a stejný názor sdílí i Rada ministrů.
The opportunities and perspectives of nanotechnologies are also a relevant subject.
Významným tématem jsou i příležitosti a perspektivy v oblasti nanotechnologií.
also (také: as well)
The measures proposed by the report are also an investment in Europe's future.
Opatření navržená ve zprávě rovněž představují investici do budoucnosti Evropy.
It also asks for the roles of Commissioners Ashton and Georgieva to be clarified.
Rovněž vyzval k objasnění rozdělení úkolů komisařek Ashtonové a Georgievové.
The Convention is also a success for internationally linked civil society.
Úmluva představuje úspěch rovněž pro mezinárodně propojenou občanskou společnost.
also
volume_up
také {přísl.} [hovor.]
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
Musíme mít také na paměti, že experti, jistěže, také dělají chyby.
It is also just as important that the developing world recognises that efforts are also required by them.
Neméně důležité je také to, že rozvojové země uznávají, že také ony se musí snažit.
I also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
A také doufám, že členské státy a Komise budou v rozpravě pokračovat také.
also
This software might also download and install some updates automatically.
Tento software může taky stáhnout a nainstalovat některé aktualizace automaticky.
And it's also sometimes called algo trading, algorithmic trading."
Nebo taky občas algo obchodování, algoritmické obchodování."
You can also find different versions of your files from a specific point in time.
Můžete taky najít různé verze souborů z různých časových okamžiků.
also
It also envisages the creation of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps.
Předpokládá též zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci.
I also agree with the pragmatic and rational approach to immigration policy.
Též souhlasím s věcným a racionálním přístupem k přistěhovalecké politice.
It also confirms the EU commitment to the development of a common immigration policy.
Lisabonská smlouva též potvrzuje závazek EU vytvořit společnou přistěhovaleckou politiku.

Příklady použití pro "also" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOn the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
Na druhé straně si však musíme uvědomit, že finanční bezpečnost také něco stojí.
EnglishWhen we say that Europe cannot agree, we should also add 'not those of us here'.
Když říkáme, že se Evropa nemůže dohodnout, měli bychom přidat také "ne my zde".
EnglishWe also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
Musíme také dbát o to, abychom v očích občanů neztratili veškerou důvěryhodnost.
EnglishThe country has also achieved good results in applying the developing EU acquis.
Tato země také dosáhla dobrých výsledků v uplatňování vyvíjejícího se acquis EU.
EnglishMember States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
Členské státy mohou také zakázat držení exemplářů druhů zařazených do přílohy A.
EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Lisabonská smlouva rovněž zavádí konkrétní právní základ pro humanitární pomoc.
EnglishIn future it will also offer the same advantages for transactions in securities.
V budoucnu nabídne tento systém stejné výhody i pro obchodování s cennými papíry.
EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Připojení k Internetu je také možné sdílet mezi dvěma nebo více počítači v síti.
EnglishBut electricity is also very, very broad, so you have to sort of narrow it down.
Ale elektřina je zároveň velmi velmi široká, takže ji musíte svým způsobem zůžit.
EnglishTrying to limit this vehicle is not only unjust, it will also prove ineffective.
Snaha omezit toto médium je nejen protiprávní, ale ukáže se také jako neúčinná.
EnglishIt also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
Je rovněž znepokojující, že ve spojení s otravou dichlormethanem došlo k úmrtím.
EnglishBut it is - as the Council also said - a very important part of the negotiation.
Jedná se však - jak uvedla rovněž Rada - o velmi důležitou součást vyjednávání.
EnglishThis week, we are also going to vote on illegal logging and industrial emissions.
Tento týden také budeme hlasovat o nezákonné těžbě dřeva a průmyslových emisích.
EnglishI would also recognise that there is considerable scope for consumer confusion.
Já bych k tomu dodal, že existuje rovněž značný prostor pro matení spotřebitele.
EnglishWe can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
Podobné věci se můžeme pokusit vyvíjet také s Čínou, Brazílií nebo jinými zeměmi.
EnglishProgrammes which have simpler rules will also be more transparent and efficient.
Programy s jednoduššími pravidly budou zároveň transparentnější a efektivnější.
EnglishBut we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
Musíme se ale také dohodnout na druhém prvku, vážení kolegové, a tím je pružnost.
EnglishThe United Kingdom's special position also needs to be looked at in particular.
Na zvláštní postavení Spojeného království je rovněž třeba se zaměřit pozorněji.
EnglishI also want to mention Mr Stavrakakis and one of his reports about the Council.
Rovněž bych se chtěl zmínit o panu Stavrakakisovi a o jedné z jeho zpráv o Radě.
EnglishWe are also introducing improved proposals for more efficiency and transparency.
Předkládáme také vylepšené návrhy zaměřené na větší efektivitu a transparentnost.

Synonyma (anglicky) pro "also":

also
also-ran
English
also known as