anglicko-česko překlad pro "alright"

EN

"alright" český překlad

volume_up
alright {přísl.}
EN

alright {příslovce}

volume_up
alright (také: all right)
While it was a question of consent to build it, everything was alright.
Dokud se jednalo jen o povolení k její stavbě, všechno bylo v pořádku.
Some put their heads in the sand like ostriches and think that everything will be alright.
Někteří lidé strkají hlavu do písku jako pštros a myslí si, že je všechno v pořádku.
If, on 8 September, we find that movements have begun, then alright.
Pokud 8. září zjistíme, že přesuny začaly, pak je vše v pořádku.
alright (také: well, good, fine, okay, all right, rightly, well-done)
Dobře, podívejme se tedy na Írán.
That is where the real problem lies for us, because citizens will see the mechanisms to bail out the banks, which might I add are necessary, and think 'well it is alright for the banks'.
To pro nás znamená skutečný problém, protože lidé uvidí mechanismy určené na záchranu bank, které jsou mimochodem nezbytné, a pomyslí si "banky to mají dobré".

Příklady použití pro "alright" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSome put their heads in the sand like ostriches and think that everything will be alright.
Někteří lidé strkají hlavu do písku jako pštros a myslí si, že je všechno v pořádku.
EnglishWhile it was a question of consent to build it, everything was alright.
Dokud se jednalo jen o povolení k její stavbě, všechno bylo v pořádku.
EnglishIf, on 8 September, we find that movements have begun, then alright.
Pokud 8. září zjistíme, že přesuny začaly, pak je vše v pořádku.
EnglishAlright.
I hollywoodské akční filmy mají vyšší rozpočet než komedie.
EnglishAlright, this is what it looks like on a good day.
English(Laughter) Alright what about problems?
EnglishIt was very frivolous of some Council members to say: you want to do something new, alright, but nothing will come from new funding.
Někteří členové Rady velmi lehkovážně řekli: chcete dělat něco nového, dobrá, ale nedostanete nic z nových financí.
EnglishThe question which arises, and the answers which were heard earlier, are this: alright, the issue may be regulated in 2013.
Otázka, která vyvstává, a odpovědi, které jsme slyšeli dříve, jsou následující: ano, záležitost může být regulována v roce 2013.
EnglishAlright, lets turn to Iran.
EnglishAlright, my favorite part.
EnglishBut things were not alright!
EnglishYet some people in the Commission were of the opinion that we do not have to regulate anything, that it would turn out alright, that the market would regulate everything.
Stále jsou někteří členové Komise toho názoru, že nemusíme nic regulovat, že se všechno spraví, že trh vše vyřeší.
EnglishWe only need to look closely at the last case: even on the final day, there were still announcements stating that everything was alright and many people believed that.
Stačí, když se blíže podíváme na poslední případ: Ještě poslední den byla vydávána prohlášení, že je všechno v pořádku, a mnoho lidí tomu uvěřilo.
EnglishIf you had not come with these amendments now and requested urgent treatment because you were under pressure to meet the deadline, we should have thought that everything was alright.
Kdybyste nepřišli s těmito pozměňovacími návrhy a žádali naléhavé jednání, protože jste pod tlakem termínu, mysleli bychom si, že je vše v pořádku.
EnglishAn American police officer asks a European police officer whether something is alright, and you believe that a European police officer will say to an American police officer that it is not?
Americký policista se zeptá evropského policisty, zda je něco v pořádku, a vy si myslíte, že evropský policista řekne tomu americkému, že to v pořádku není?
EnglishThat is where the real problem lies for us, because citizens will see the mechanisms to bail out the banks, which might I add are necessary, and think 'well it is alright for the banks'.
To pro nás znamená skutečný problém, protože lidé uvidí mechanismy určené na záchranu bank, které jsou mimochodem nezbytné, a pomyslí si "banky to mají dobré".
EnglishWhat would you have said then, more than 20 years ago, if the EU had declared, 'yes, we are sending election observers there because the regime currently in office says that is alright'?
Co by před těmi více než dvaceti lety řekli, pokud by EU prohlásila - posíláme k vám volební pozorovatele, neboť podle režimu, který u vás vládne, je to v pořádku?

Synonyma (anglicky) pro "alright":

alright