anglicko-česko překlad pro "allowable"

EN

"allowable" český překlad

volume_up
allowable {příd. jm.}
volume_up
allowed {příč. min.}
volume_up
allowed {příd. jm.}
volume_up
allowing {podstatné jméno}
volume_up
allowing {příd. jm.}
EN

allowable {přídavné jméno}

volume_up
allowable (také: allowed, legal)
volume_up
dovolený {příd. jm. m.}
Total allowable catches (TACs) and quotas as the key instrument of control have been a disaster, generating the scandal of discards and, for many fishermen, nothing short of poverty.
Celkový přípustný odlov a kvóty jako klíčový nástroj pro kontrolu byly katastrofou, z níž vzešel skandál týkající se plýtvání a pro mnoho rybářů znamenal téměř chudobu.

Příklady použití pro "allowable" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
Tyto odhady se nicméně musí používat pro stanovení celkových přípustných odlovů.
EnglishFurther reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
K dalšímu snižování celkového povoleného objemu rybolovu dojde v letech 2012 a 2013.
EnglishOf course, if we are serious about conservation, we need total allowable catches.
Samozřejmě, pokud to se zachováním rybích populací myslíme vážně, potřebujeme celkové přípustné odlovy.
EnglishThe total allowable catch for this year has been reduced to 13 500 tonnes.
Pro tento rok je celkový povolený výlov snížen na 13 500 tun.
EnglishFor example, in 2006, the total allowable catch was 36 000 tonnes.
Například v roce 2006 byl celkový povolený výlov 36 000 tun.
EnglishSafeguard mechanisms allowable under the WTO will be crucial for stability.
Zabezpečovací mechanismy, které jsou přípustné v rámci Světové obchodní organizace, budou pro stabilitu rozhodující.
Englishmaximum allowable concentration (MAC) of substances
Englishmaximum allowable concentration (MAC) of substances
Englishmaximum allowable pesticide concentration
nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu
Englishmaximum allowable waste water pollution
nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
Englishallowable spray intensity
Englishtotal allowable catch
EnglishThis rule provides for a mechanism for calculating an annual ceiling of maximum allowable landings of horse mackerel harvested from the defined area.
Toto pravidlo stanoví mechanismus pro výpočet ročního limitu maximálních přípustných odlovů kranase obecného ve stanovené oblasti.
EnglishAdopting this plan means moving away from obscure political decisions on quotas and total allowable catches, the basis for which is sometimes unknown.
Přijmout tento plán znamená ustoupit od podivných politických rozhodnutí o kvótách a celkových přípustných odlovech, jejichž důvod je někdy neznámý.
EnglishThis obligation was met for 2007 through the adoption of Council Regulation (EC) No 643/2007 amending the Regulation on TACs (total allowable catches) and quotas.
Tento závazek byl stanoven na rok 2007 přijetím nařízení Rady (ES) č. 643/2007, kterým se mění nařízení o celkovém povoleném odlovu a o kvótách.
EnglishThey suggested a proposal which would provide the Council with a degree of flexibility in terms of the total removable amount when setting the total allowable catch.
Předložili návrh, který Radě poskytne určitou flexibilitu ohledně celkového množství ulovených ryb při určování celkového přípustného odlovu.
EnglishThis plan comes up with a new decision-making method concerning the total allowable catch that will make it possible to ensure the sustainability of the stock in the long term.
Tento plán přichází s novou metodou rozhodování o celkovém přípustném odlovu, která umožní dlouhodobě zajistit udržitelnost této populace.
EnglishAs a result, the scheme needs to be set up in such a way that schools are provided only with healthy fruit containing pesticide levels well below the maximum allowable limits.
Program tedy musí být nastaven tak, aby bylo školám nabízeno pouze zdravé ovoce, jehož obsah pesticidů je hluboko pod stanovenou maximální přípustnou hranicí.
EnglishWhen the delegation met with the Icelandic Minister for Fisheries, I took the opportunity to raise the issue of the substantial increase in the total allowable catch of mackerel.
Když se delegace setkala s islandským ministrem pro rybolov, využil jsem příležitosti, abych vznesl otázku podstatného zvýšení celkového přípustného odlovu makrel.
EnglishThat helps to prevent the problem of market distortions that would be caused by a surge in imports of certain textile products onto the EU market, if the allowable quotas were not respected.
Pomáhá to zabránit problému narušení trhu, které by způsobil nárůst dovozu některých textilních výrobků na trh EU, pokud by nebyly přípustné kvóty dodržovány.

Synonyma (anglicky) pro "allowable":

allowable