anglicko-česko překlad pro "all the time"

EN

"all the time" český překlad

CS
EN

all the time {přídavné jméno}

volume_up
all the time
volume_up
stále {příd. jm.}
. - I am also learning all the time in this job.
. - V této pozici se stále dozvídám něco nového.
It is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Není intelektuálně upřímné Komisi stále napadat.
Not all the time -- these things aren't absolute -- but a lot of the time.
Nikoli stále – tohle není absolutní – ale po většinu času.

Příklady použití pro "all the time" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.
Vlastně můžeme udělat vše, co je třeba; můžeme to vše stále znovu odsuzovat.
EnglishIn fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.
Ve skutečnosti tyto mikroskopické nádory v našem těle vznikají bez přestání.
EnglishI think there's something deeply unhealthy about living all the time in schizophonia.
Myslím, že je něco hluboce nezdravého, když celou dobu žijeme ve schizofonii.
English. - I am also learning all the time in this job.
místopředsedkyně Komise. - V této pozici se stále dozvídám něco nového.
EnglishI said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
Já na to, "No, uděláš to tak, že si za ně stoupneš a budeš je celou dobu obdivovat.
EnglishIs that the solution that we have been working towards all this time in these debates?
Je toto řešení, na kterém jsme po celou dobu v těchto rozpravách pracovali?
EnglishThe report has only proposed 20 months, and not all this time is guaranteed at 100% pay.
Zpráva navrhuje pouze 20 měsíců, a ani po celou tuto dobu není zajištěno 100 % mzdy.
EnglishIt means that the surveillance system we have had in place all this time is not working.
Znamená to, že systém dozoru, který jsme tady celou tu dobu měli, nefunguje.
EnglishAnd I said to her, "Are you just doing this all the time?" (Laughter) She said, "No.
A já se jí zeptala: "A tohle teda děláte neustále?" (smích) Řekla: "Ne.
EnglishThe ball is similar to the balloon except it's affected by gravity all the time.
Kulička se podobá balónku, ale je neustále ovlivňována gravitací.
EnglishThat's him pressing my buttons back there, which he does all the time.
To je on, mačká všechny ty čudlíky tam vzadu, což prakticky dělá neustále.
EnglishWe have the dialogue where people can see the future, and that work goes on all the time.
Vedeme dialog, kde lidé mohou spatřit budoucnost, a tato práce pokračuje bez přestávky.
EnglishAs you know, 60% of our market relies on imports and this figure is rising all the time.
Jak víte, 60 % našich trhů spoléhá na dovozy a toto číslo stále stoupá.
EnglishIt is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
Nadále dochází ke změnám a v pátek nebo o víkendu se objeví další návrh.
EnglishAs you say, we need to refresh our statistics all the time, and Eurostat is looking at this.
Jak jste uvedl, naše statistiky je třeba stále aktualizovat, a Eurostat se tím zabývá.
EnglishI meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Potkávám mnoho lidí, kteří to mají, ale nejsou nezbytně šťastní.
EnglishIf it did this kind of thing all the time, the rest of us would not have such a problem.
Kdyby se EU o tyto záležitosti celou dobu starala, neměli bychom my ostatní takový problém.
English. - Mr President, I should like to inform you that I will be making use of all my time.
zpravodaj. - Pane předsedo, chtěl bych vás informovat, že využiji všechen svůj čas.
EnglishThat song has been ringing through space for all that time. ~~~ We weren't even here.
Představte si, že se před miliardou let srazily dvě černé díry.
EnglishI remember that we sat together on Article 13 hearings all that time ago.
Vzpomínám si, jak jsme se kdysi účastnili projednávání článku 13.

Synonyma (anglicky) pro "all the time":

all the time

Podobné překlady pro "all the time" česky

the přídavné jméno
the člen
Czech
time podstatné jméno
all podstatné jméno
all zájmeno