anglicko-česko překlad pro "all-purpose"

EN

"all-purpose" český překlad

volume_up
all-purpose {příd. jm.}
EN

all-purpose {přídavné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "all-purpose" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOtherwise, we will have to seriously consider whether this Court actually still has a purpose at all.
Jinak se budeme muset vážně zamyslet nad tím, zda má tento soud ještě vůbec smysl.
EnglishTherefore, Mr President, I should just like to ask what, essentially, is the purpose of all this?
Proto, pane předsedající, bych se jen rád zeptal, co je v podstatě účelem tohoto všeho?
EnglishThe purpose of all this is to make our means of transport increasingly environmentally friendly.
Účelem toho všeho je učinit naše dopravní prostředky mnohem šetrnější k životnímu prostředí.
EnglishThe European Investment Bank is now our all-purpose tool.
Evropská investiční banka je nyní naším nástrojem pro všechny účely.
EnglishThe fundamental question is whether these stacks of data serve any purpose at all in the fight against terrorism.
Základní otázkou je, zda toto velké množství údajů vůbec slouží nějakému účelu v boji proti terorismu.
EnglishThe purpose after all of drafting this interim report was specifically to establish a common basis for the final version.
Konečně záměrem vypracování této předběžné zprávy bylo konkrétně vytvořit společný základ pro konečnou verzi.
English. - (LT) The main purpose of all legislation on medicinal products has to be to protect our society's health.
písemně. - (LT) Hlavním účelem veškeré legislativy týkající se léčivých přípravků je chránit zdraví naší společnosti.
EnglishThat should not be the purpose at all.
To by v žádném případě nemělo být cílem.
EnglishHowever, we should not forget that the purpose of all these activities is man and the human rights that flow from human dignity.
Neměli bychom však zapomínat na to, že cílem všech těchto aktivit je člověk a lidská práva vyplývající z lidské důstojnosti.
EnglishI believe that in certain cases this could be a better system for improving research and, above all, for eliminating the purpose of counterfeiting medicines.
Jsem přesvědčen, že v určitých případech by tento systém zlepšil výzkum a zejména snížil potřebu padělat léčiva.
EnglishAfter all, special purpose entities in which banks deposited their junk bonds received the highest credit rating from the credit rating agencies.
Konec konců, zvláštní účelově vytvořené společnosti, do kterých banky vložily své podřadné dluhopisy, dostaly od ratingových agentur vysoká hodnocení.
EnglishIt is questionable whether they are legitimate as an all-purpose, non-differentiating instrument and unclear when and how their effectiveness is in fact guaranteed.
Je otázka, zda jsou sankce legitimní jako nerozlišující nástroj použitelný v každé situaci. Není jasné, kdy a do jaké míry je možné skutečně zaručit jejich účinnost.

Synonyma (anglicky) pro "all-purpose":

all-purpose

Podobné překlady pro "all-purpose" česky

purpose podstatné jméno
all podstatné jméno
all zájmeno
all přídavné jméno
all
all příslovce
all told příslovce
Czech
all the better for
all right příslovce
all clear podstatné jméno
Czech