anglicko-česko překlad pro "all around"

EN

"all around" český překlad

CS
EN

all around {příslovce}

volume_up
It's everywhere, it's all around you, and the space is wobbling chaotically.
Je všude, všude kolem vás, a celý kosmický prostor se chaoticky chvěje.
It seems to me that there is this latent potential everywhere, all around us.
A zdá se mi, že v přírodě je skrytý potenciál všude, všude kolem nás.
And there was cameras all around and neighbors all around.
Všude okolo byly kamery a sousedé.

Příklady použití pro "all around" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd we are educating our kids, having fewer kids, basically good news all around.
A dáváme svým dětem vzdělání, máme méně dětí, v podstatě samé dobré zprávy.
EnglishIt is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Pro ty, kdo vystupují, je velice obtížné hovořit v tomto všeobecném hluku.
EnglishIt is gratifying at a time when protectionism is on the march all around the world.
To je potěšitelné v době, kdy je protekcionismus na pochodu na celém světě.
EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Nechal ji naklíčit, vzal semena, zasel je na jeho 30 akrech kolem dokola.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Pohotovým a rozhodným způsobem reaguje na lidské tragédie v celém světě.
EnglishAll around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Všude na světě vidíme více a více lidí přijímajících tento pěší život.
EnglishIt's everywhere, it's all around you, and the space is wobbling chaotically.
Je všude, všude kolem vás, a celý kosmický prostor se chaoticky chvěje.
EnglishThe women in this room and watching in L.A. and all around the world are not exceptions.
Ženy v této místnosti a ženy, jenž nás sledují v LA a všude na světě, nejsou vyjímky.
EnglishIt seems to me that there is this latent potential everywhere, all around us.
A zdá se mi, že v přírodě je skrytý potenciál všude, všude kolem nás.
EnglishIn the last decades, the shipbuilding industry has restructured all around Europe.
V uplynulých desetiletích byla provedena restrukturalizace loďařského průmyslu v celé Evropě.
EnglishWe are now seeking to rally all our key players around the strategy.
Nyní se snažíme kolem této strategie soustředit všechny naše klíčové hráče.
EnglishThere's more than 1,000 species of insects that are being eaten all around the globe.
K dispozici máme 1000 druhů hmyzu, které jsou jezeny po celé Zemi.
EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Budu dělat mezinárodní bienále, potřebuji umělce z celého světa.
EnglishThey traveled all around Europe and sold by the hundreds or by the thousands.
Cestovali po celé Evropě a prodávali je po stovkách, tisících.
EnglishFourteen billion years pass and this song is still ringing all around us.
Uběhne čtrnáct miliard let a ta melodie pořád zní všude kolem nás.
EnglishYou can't be hauling all your crap around, trying to chase the antelope.
Nemůže tahat všechny svoje věci, když se snažíte ulovit antilopu.
EnglishIt is quite clear, after all, that after around 50 years of European integration, this has to be done.
Je zcela logické, že po 50 letech trvání evropské integrace je to třeba udělat.
EnglishAll these agencies spend around 1 billion euros a year of taxpayers' money.
Všechny tyto agentury dohromady utratí přibližně 1 miliardu EUR ročně z peněz daňových poplatníků.
EnglishSo we've created formulations for all around the world using regional byproducts.
Proto jsme vytvořili formulace pro všechna místa na světě za použití regionálních vedlejších produktů.
EnglishAll around us, still clumsily drifting about in its primeval soup of culture, is another replicator.
Všude kolem nás ještě nemotorně plave ve své prastaré kulturní polévce další replikátor.

Podobné překlady pro "all around" česky

around předložka
around příslovce
Czech
all podstatné jméno
all zájmeno
all přídavné jméno
all
all příslovce
to get around sloveso
to come around sloveso
to play around sloveso
all told příslovce
Czech