anglicko-česko překlad pro "to align"

EN

"to align" český překlad

volume_up
aligned {příč. min.}
volume_up
aligning {podstatné jméno}
volume_up
aligner {podstatné jméno}
EN

to align [aligned|aligned] {sloveso}

volume_up
You can align the text in your document (or a paragraph in your document) to either the left margin, the center, or the right margin.
Text (nebo odstavec) dokumentu lze zarovnat k levému okraji, na střed nebo k pravému okraji.
It is vital to bring in more transparency and align the interests of issuers and investors in securitisation processes.
Je zásadní dosáhnout větší transparentnosti a uspořádat zájmy původců a investorů v procesu sekuritizace.
We must have a system that earns the right to be called a European supervisor, and this system should align itself with that of the European central banks.
Musíme mít systém s výsadou nazývat se "evropským dozorčím orgánem", který by se měl vyrovnat systému dohledu evropských centrálních bank.

Příklady použití pro "to align" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Vážím si úsilí vynaloženého touto zemí, aby vyhověla evropským standardům.
EnglishPhoto Gallery will align the photos and combine them into a new composition.
Program Fotogalerie fotografie zarovná a spojí je v nové kompozici.
EnglishIn addition, the EIB must align its external activities with the European consensus on development.
Kromě toho musí EIB sladit svou vnější činnost s Evropským konsensem o rozvoji.
EnglishNow it's only at precise times when they align. ~~~ The rest of the time they're delocalized.
Jen v jeden okamžik jsou vyrovnané, po zbytek času jsou delokalizované.
EnglishIf you really want great hamburger, it turns out it makes a difference if you align the grain.
Když chcete opravdu dobrý hamburger, zdá se, že záleží na tom, jestli srovnáte strukturu.
EnglishIt is meant to align the wording of this paragraph with the title of the regulation itself.
Uvádí znění tohoto odstavce do souladu s názvem vlastního nařízení.
EnglishSo, he had asked me to be the Chief Belief Officer, and said, "All I want to do is align belief."
Tak mě požádal, abych se stal "ředitelem pro důvěru", a řekl mi, "Jediné co chci, je nastavit důvěru."
EnglishThe European Union's role is not to align itself with one or the other in this international chess match.
Úlohou Evropské unie není přidat se k jedné nebo druhé straně v této mezinárodní šachové partii.
EnglishThis is especially important considering the call to align the national budgets with the European Semester.
To je obzvláště důležité, uvážíme-li výzvu ke sladění národních rozpočtů s evropským semestrem.
English'calls on the Commission to align closely the National Indicative Programme 2011-13 with the Association Agenda'.
"vyzývá Komisi, aby přizpůsobila národní orientační program pro období 2011-13 programu přidružení”.
EnglishThe Commission will present a proposal to align EU legislation with the IMO decision within the next months.
Komise v příštích měsících předloží návrh pro přizpůsobení právních předpisů EU rozhodnutí organizace IMO.
EnglishThis is already compulsory in some countries, and the time has come to align our course and create a level playing field.
V některých zemích je to již povinnost a nadešel čas srovnat náš kurz a vytvořit rovné podmínky.
EnglishLet us align our policies with our values.
Naši politiku musíme uvést do souladu s našimi hodnotami.
EnglishIt is vital to bring in more transparency and align the interests of issuers and investors in securitisation processes.
Je zásadní dosáhnout větší transparentnosti a uspořádat zájmy původců a investorů v procesu sekuritizace.
EnglishYou can align the text in your document (or a paragraph in your document) to either the left margin, the center, or the right margin.
Text (nebo odstavec) dokumentu lze zarovnat k levému okraji, na střed nebo k pravému okraji.
EnglishSo one thing we have for that is like a grid align, kind of -- so you get that more traditional desktop.
Jednou z věcí, které pro tyto případy máme, je rozložení do mřížky, takže -- tak nějak získáte tradičnější pracovní plochu.
EnglishWith today's vote we have taken steps to align two important legislative instruments with the Treaty of Lisbon.
Dnešním hlasováním jsme pokročili v uvedení dvou důležitých legislativních nástrojů do souladu s Lisabonskou smlouvou.
EnglishFinally, several amendments align the proposals to the comitology provisions of the Lisbon Treaty.
A konečně, několik pozměňovacích návrhů propojuje předkládaný návrh s ustanoveními Lisabonské smlouvy o postupu projednávání ve výborech.
EnglishRight-click an empty area of the desktop, click View, and then click Align to Grid to clear the check mark.
Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy, klepněte na příkaz Zobrazit a potom kleněte na příkaz Zarovnat k mřížce.
EnglishTherefore, while keeping common base lines and targets for the dialogue, it would not be advisable to strictly align all their modalities.
Proto by nebylo vhodné přísně je roztřídit podle modality, dokud se držíme společného směru a cílů dialogu.

Synonyma (anglicky) pro "aligning":

aligning