anglicko-česko překlad pro "airways"

EN

"airways" český překlad

volume_up
airway {podstatné jméno}
volume_up
airway inflammation {podstatné jméno}
EN

airways {množné číslo}

volume_up
airways (také: airlines)
airways (také: airlines)
airways

Příklady použití pro "airways" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn total, Olympic Airways is demanding more than EUR 1 billion from the Greek state.
Celková pohledávka Olympic Airways za řeckým státem činí vice než 1 miliardu EUR.
EnglishCurrently, both carriers and beneficiaries prefer the rapidity of roads and airways.
V současné době dávají jak dopravci, tak příjemci přednost rychlé silniční či letecké dopravě.
EnglishSubject: Final judgment by the Greek Court on Olympic Airways (OA)
Předmět: Pravomocný rozsudek řeckého soudu týkající se Olympic Airways (OA)
English(EL) Madam President, Commissioner, it is not just Olympic Airways that owes money to the state.
(EL) Paní předsedající, pane komisaři, nejsou to jen Olympic Airways, které dluží státu.
EnglishThat is what we are talking about, and that is why I mentioned the example of Olympic Airways.
O tom právě hovoříme, a proto jsem uvedla příklad Olympic Airlines.
EnglishThe state also owes money to Olympic Airways, a very large amount.
Stát také dluží peníze Olympic Airways, a to velmi vysokou částku.
EnglishBecause these particles are not deposited in the upper airways they are potentially very dangerous.
Protože se tyto částice nezachytí v horních cestách dýchacích, jsou potenciálně velmi nebezpečné.
EnglishHowever, you pick them up and underneath, actually engraved in the metal, are the words, "Stolen from Virgin Atlantic Airways upper-class."
Jenže je zvednete a zespodu jsou do kovu vyryta slova: "Ukradeno z vyšší třídy Virgin Atlantic."
English(RO) Madam President, in 2006, low-cost companies opened 225 new European airways routes, meaning 1 800 new flights per week.
(RO) Paní předsedající, v roce 2006 otevřely nízkonákladové společnosti 225 nových evropských leteckých linek, což odpovídá 1800 novým letům týdně.
EnglishI cannot help noting parenthetically that, throughout this period, British Airways was also a chief sponsor of the campaign to get Britain into the euro.
Nemohu zároveň nepřipomenout, že po tu dobu byla společnost British Airways také hlavním sponzorem kampaně, která měla dovést Británii k euru.
EnglishThese include cardiovascular diseases, cancers and chronic diseases of the airways and, to a lesser extent, of reduced fertility in young women and men.
Hovoříme o kardiovaskulárních nemocech, rakovině a chronických nemocech dýchacích cest, méně často ale už o snížení plodnosti u mladých žen a mužů.
EnglishThe four winners would be, for example, British Airways, American Airlines and others that would benefit from such a shift in the competitive situation.
Čtyřmi vítězi budou, například společnosti British Airways, American Airlines a další, které by měly prospěch z tohoto posunu situace v hospodářské soutěži.
EnglishOne British Airways flight and one KLM flight were affected by the volcanic eruption, so rules were established on the basis of there being a serious risk.
Sopečným výbuchem byl postižen jeden let British Airways a jeden let společnosti KLM, takže pravidla byla stanovena na základě toho, že se jedná o vážné riziko.
EnglishOn a British Airways flight from Johannesburg, a well-off, middle-aged white South African lady found herself sitting next to a black man.
Jisté dobře situované dámě ve středních letech, bělošce původem z Jihoafrické republiky, se na letu společnosti British Airways z Johannesburgu poštěstilo, že seděla vedle černocha.
EnglishThey would always want secret services to act without secrecy, openly, and the CIA aeroplanes to have 'CIA' displayed on their aircraft as if they were British Airways or Air France.
Oni vždy chtějí, aby tajné služby jednaly bez utajení, otevřeně, a letouny CIA by měly mít viditelné označení "CIA", jako by šlo o letouny British Airways nebo Air France.

Synonyma (anglicky) pro "airway":

airway