anglicko-česko překlad pro "aimed"

EN

"aimed" český překlad

volume_up
aimed {příč. min.}
volume_up
aiming {podstatné jméno}
volume_up
aims {mn. č.}
CS
volume_up
aim {podstatné jméno}
EN

aimed {příčestí minulé}

volume_up
aimed
volume_up
zaměřen {příč. min.}
His proposal is probably aimed at a Eurosceptic group.
Jeho návrh je zaměřen proti euroskeptické skupině.
This means that only living languages are aimed at by this project.
Znamená to, že je tento projekt zaměřen pouze na živé jazyky.
The Commission proposal was aimed at significantly improving the chances of striking a reasonable balance.
Návrh Komise byl zaměřen na výrazné zvýšení šancí dosáhnout rozumné rovnováhy.

Příklady použití pro "aimed" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.
Zahajujeme pilotní program, který je zacílen na deset zemí na různých kontinentech.
EnglishHowever, Mrs Weber's report is not aimed at preventing these ne bis in idem cases.
Cílem zprávy paní Weberové však není předcházet těmto případům ne bis in idem.
EnglishResearch today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.
Dnešní výzkumy ukazují, že již existují iniciativy zaměřené na včasné rozpoznávání.
EnglishThis scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Tento systém je jasně zacílen na země, které si toto omezení emisí nemohou dovolit.
EnglishNevertheless, the measures aimed at combating tax evasion need to start somewhere.
Někde se však s opatřeními zaměřenými na boj proti daňovým únikům začít musí.
EnglishA successful EU raw materials strategy must be aimed at encouraging free trade.
Úspěšná strategie EU v oblasti surovin se musí zaměřovat na podporu volného obchodu.
EnglishI gather that the question might be aimed at refunds for the pig meat sector.
Rozumím té otázce tak, že může být zaměřena na náhrady pro odvětví vepřového masa.
EnglishWe have to enhance and promote further activities aimed at climate change treatment.
Posilování a podpora dalších činností zaměřených na změnu klimatu má velký význam.
EnglishWe need comprehensive programmes aimed both at preventing and treating tuberculosis.
Potřebujeme komplexní programy zaměřené jak na prevenci, tak na léčbu tuberkulózy.
EnglishThe campaign should be aimed at all those involved, including public bodies.
Ta by měla být zaměřena na všechny zúčastněné strany, včetně orgánů veřejné správy.
English(FR) Mr President, my question is aimed at the Presidency-in-Office of the Council.
(FR) Pane předsedající, má otázka směřuje k úřadujícímu předsednictví Rady.
EnglishThis action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
Tato akce je součástí našeho trvalého úsilí v této oblasti ohledně vyřešení konfliktu.
EnglishOur group's amendments aimed at upholding citizens' rights have not been adopted.
Pozměňovací návrhy naší skupiny, které usilovaly o podporu práv občanů, nebyly přijaty.
EnglishI support the amendments aimed at making greater use of comitology with scrutiny.
Podporuji pozměňovací návrhy, jejichž cílem je používat postup komitologie s kontrolou.
EnglishThe matters that have been discussed in some detail are aimed just at the future.
Otázky, o nichž jsme diskutovali, nejsou nasměrované jen do budoucnosti.
EnglishThere are initiatives by the Commission aimed at making it easier to obtain funding.
Existují iniciativy Komise, jejichž cílem je zjednodušit získávání financí.
EnglishMy report also calls for a number of measures aimed at providing solutions.
Má zpráva se též dožaduje řady opatření, jejichž cílem je řešení poskytnout.
EnglishThis was aimed at aligning pending proposals for secondary legislation to the new treaty.
Cílem bylo sladit nedořešené návrhy pro sekundární legislativu s novou Smlouvou.
EnglishThis economic transition must be supported by efforts aimed at institutional reform.
Tato hospodářská transformace musí být doplněna úsilím o reformu institucí.
EnglishRomania is involved in specific projects aimed at developing the southern corridor.
Rumunsko se podílí na zvláštních projektech, jejichž cílem je rozvoj jižního koridoru.