anglicko-česko překlad pro "aid"

EN

"aid" český překlad

volume_up
aid {podstatné jméno}
CS
CS
volume_up
aids {mn. č.}
CS

"Aida" anglický překlad

volume_up
Aida {vl. jm.}
EN
EN

aid {podstatné jméno}

volume_up
The restructuring fund and restructuring aid are essentially discontinuations.
Restrukturalizační fond a restrukturalizační pomoc v podstatě představují ukončení.
In 2009, the Working Party on Humanitarian Aid and Food Aid was established within the Council.
V roce 2009 vznikla na půdě Rady pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc.
It is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
Je nezbytné poskytnout inteligentní, cílenou hospodářskou a rozvojovou pomoc.
CS

Aida {vlastní jméno}

volume_up
1. "název opery Giuseppe Verdiho"
Aida

Příklady použití pro "aid" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Lisabonská smlouva rovněž zavádí konkrétní právní základ pro humanitární pomoc.
EnglishThe Commission will have to ensure that the aid is not linked to site closures.
Komise bude muset zajistit, aby tato podpora nebyla použita k uzavírání provozů.
EnglishThe whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Celý svět si uvědomuje a uznává klíčovou roli EU v oblasti humanitární pomoci.
EnglishAll international aid should be made dependent on democratic change in Belarus.
Veškerá mezinárodní pomoc by měla být podmíněna demokratickou změnou v Bělorusku.
EnglishIreland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
Irsko, má země, je šestým největším poskytovatelem pomoci ve světě na obyvatele.
EnglishIt is very important to ensure that State aid leads to a proper restructuring.
Je velmi důležité zajistit, aby státní podpora vedla k řádné restrukturalizaci.
EnglishWe Danish Social Democrats believe in the phasing out of the EU's agricultural aid.
My dánští sociální demokraté věříme v postupné snižování zemědělských dotací EU.
EnglishState aid can be provided only for the development of new, innovative products.
Státní podpora může být poskytnuta jedině pro vývoj nových, inovativních produktů.
EnglishThe next deadline is 2010, when our aid should collectively reach 0.56% of GDP.
Další termín je v roce 2010, kdy by naše pomoc měla společně dosáhnout 0,56 % HDP.
EnglishWe also need to take a good look at the way in which aid statistics come about.
Potřebujeme také pořádně prozkoumat, jak se vypracovávají statistiky o pomoci.
English(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
(Vlastně, nevztahuje se toto ke všem rozvojovým zemím, které přijímají naši pomoc?)
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musíme požadovat okamžité propuštění Dawita Isaaka výměnou za finanční pomoc.
EnglishOn the contrary, it is a way of safeguarding the current overall aid to the sector.
Naopak se jedná o způsob, jak zaručit tomuto odvětví stávající celkovou podporu.
EnglishTherefore a special UN aid fund is needed, as the Social Democrats are also asking.
Proto je potřebný zvláštní fond pomoci OSN, který požadují i sociální demokraté.
EnglishTrade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
Obchod, nikoli pomoc, je klíčem k udržitelnému hospodářskému růstu a rozvoji.
EnglishThe development aid provided by the EDF forms part of a broader European framework.
Rozvojová pomoc poskytovaná ze strany ERF je součástí širšího evropského rámce.
EnglishFood aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.
Potravinová pomoc přichází každý rok, když lidé hladovějí v průběhu období neúrody.
EnglishAccording to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Podle OSN potřebuje v současnosti humanitární pomoc téměř 5 milionů Súdánců.
EnglishBy way of example I could mention targeted aid for farmers, fishermen and hauliers.
Jako příklad bych zmínil cílenou pomoc pro zemědělce, rybáře a silniční dopravce.
EnglishNot only the State aid framework, but also the effective provision of State aid.
Jde nejen o rámec pro státní podporu, ale také o její efektivní poskytování.