anglicko-česko překlad pro "affirmation"

EN

"affirmation" český překlad

volume_up
affirmation {podstatné jméno}
volume_up
affirmative {příd. jm.}
CS
volume_up
affirmed {příč. min.}
volume_up
affirmed {příd. jm.}
EN

affirmation {podstatné jméno}

volume_up
Rather, we must rely on openness and on the affirmation of our identity.
Spíše se musíme spoléhat na otevřenost a na potvrzení naší identity.
I am pleased with the affirmation of the role of the European Parliament in this matter, and support the main priorities highlighted in the document that we are voting on today.
Potěšilo mě potvrzení role Evropského parlamentu v této otázce a podporuji hlavní priority stanovené v dokumentu, o kterém dnes hlasujeme.
We should not accept any affirmation of equality which is worded in such a way that it excludes other key values, such as freedom, dignity and justice.
Neměli bychom přijímat žádné potvrzení rovnosti, které je vyjádřeno takovým způsobem, že vylučuje jiné zásadní hodnoty, jako je svoboda, důstojnost a spravedlnost.
We now have an opportunity to strengthen the partnership between Tunisia and the European Union on the basis of an affirmation of democracy and economic and social reform.
Na základě prohlášení demokracie a hospodářských a sociálních reforem máme nyní příležitost posílit partnerství mezi Tuniskem a Evropskou unií.
Firstly, last year in October, the Council gave political affirmation, and political confidence to that macrosupervision, and, in December, to microsupervision and the whole legislative package.
Nejdříve minulý rok v říjnu Rada vydala politické prohlášení a důvěru v makro-dohled, a v prosinci v mikrodohled a v celý legislativní balíček.
Some affirmations therefore need to be put into perspective by means of amendments.
Některá tvrzení tedy musejí být uvedena na pravou míru prostřednictvím pozměňovacích návrhů.

Příklady použití pro "affirmation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishRather, we must rely on openness and on the affirmation of our identity.
Spíše se musíme spoléhat na otevřenost a na potvrzení naší identity.
EnglishAllow me to continue by mentioning some aspects of affirmation of basic freedoms and the respect of human rights.
Dovolte mi, abych připomněl i některá hlediska uznávání základních svobod a ochrany lidských práv.
EnglishMoreover, it is a commitment that will allow the affirmation - and differentiation - of the added value that the EU is able to offer.
Je to navíc závazek, který umožní potvrdit - a rozlišovat - přidanou hodnotu, kterou EU může nabídnout.
EnglishParliament's priorities for this budget may be considered to be the affirmation and strengthening of funding for education and innovation.
Za prioritu Evropského parlamentu v tomto rozpočtu můžeme považovat posílení výdajů na vzdělání a inovace.
EnglishI welcome the clear support for the two-pillar structure and I also welcome today's affirmation from the Commissioner of his support for that as well.
Vítám jasnou podporu dvoupilířové struktuře a vítám také, že pan komisař dnes potvrdil, že tuto strukturu také podporuje.
EnglishMultilingualism contributes to the affirmation of values and attitudes which are essential for the European social model: mutual understanding, trust and solidarity.
Mnohojazyčnost přispívá k přijímání hodnot a názorů, které jsou zásadní pro evropský sociální model: vzájemného porozumění, důvěry a solidarity.
EnglishWe should not accept any affirmation of equality which is worded in such a way that it excludes other key values, such as freedom, dignity and justice.
Neměli bychom přijímat žádné potvrzení rovnosti, které je vyjádřeno takovým způsobem, že vylučuje jiné zásadní hodnoty, jako je svoboda, důstojnost a spravedlnost.
EnglishWe now have an opportunity to strengthen the partnership between Tunisia and the European Union on the basis of an affirmation of democracy and economic and social reform.
Na základě prohlášení demokracie a hospodářských a sociálních reforem máme nyní příležitost posílit partnerství mezi Tuniskem a Evropskou unií.
EnglishI am pleased with the affirmation of the role of the European Parliament in this matter, and support the main priorities highlighted in the document that we are voting on today.
Potěšilo mě potvrzení role Evropského parlamentu v této otázce a podporuji hlavní priority stanovené v dokumentu, o kterém dnes hlasujeme.
EnglishOur vote against is not only an affirmation of parliamentary prerogatives, but also an act of solidarity with small countries that are being unfairly penalised by this decision.
Náš hlas proti není jen potvrzením výsadních práv Parlamentu, ale také aktem solidarity s malými zeměmi, které toto rozhodnutí nespravedlivě znevýhodňuje.
EnglishI also believe that the end of the authoritarian regime in Tunisia may contribute to a stable democracy and also contribute to the affirmation of the same aspirations for other peoples.
Domnívám se také, že konec autoritářského režimu v Tunisku může přispět ke stabilní demokracii a rovněž k potvrzení stejných tužeb u jiných národů.
EnglishThis requires, in particular, the affirmation of the principle that asylum seekers must not be placed in detention, particularly vulnerable persons, women, children and the victims of torture.
To zejména vyžaduje, aby byla potvrzena zásada, že žadatelé o azyl nesmí být zadrženi, především zranitelné osoby, ženy, děti a oběti mučení.
EnglishFirstly, last year in October, the Council gave political affirmation, and political confidence to that macrosupervision, and, in December, to microsupervision and the whole legislative package.
Nejdříve minulý rok v říjnu Rada vydala politické prohlášení a důvěru v makro-dohled, a v prosinci v mikrodohled a v celý legislativní balíček.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, an attempted attack is enough to remove any sense of triviality from the affirmation of the right to security of our fellow citizens.
(FR) Paní předsedající, dámy a pánové, pokus o útok stačí k tomu, aby byl odstraněn jakýkoliv pocit triviálnosti z potvrzení práva našich spoluobčanů na bezpečnost.
EnglishI think that the call for immediate and sustained action to guarantee global food security is positive, and I welcome the re-affirmation of the right to food as a human right.
Myslím, že výzva k okamžitým a udržitelným opatřením na zaručení zajištění potravin ve světě je pozitivní, a vítám opětovné potvrzení práva na potraviny jako lidského práva.

Synonyma (anglicky) pro "affirmation":

affirmation
affirmative