anglicko-česko překlad pro "affiliation"

EN

"affiliation" český překlad

volume_up
affiliation {podstatné jméno}
volume_up
affiliate {podstatné jméno}
volume_up
affiliated {příd. jm.}
EN

affiliation {podstatné jméno}

volume_up
affiliation
affiliation
Opinion on the terms and conditions of affiliation of cooperative credit institutions with a central body (CON/2006/42)Cyprus, 23.8.2006, pdf 81 kB, el . en
Stanovisko k podmínkám přidružení družstevních úvěrových institucí k ústřednímu subjektu  (CON/2006/42)Kypr, 23. 8. 2006, pdf 81 kB, el . en
affiliation

Příklady použití pro "affiliation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishCan you indicate what the party affiliation of the people who sent those 17 000 forms was?
Můžete mi sdělit, k jaké straně patřili lidé, kteří zaslali těch 17 000 dotazníků?
EnglishThe Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.
Státním příslušníkům musí členský stát, ve kterém jsou pojištěni, zajistit přístup k informacím.
EnglishIncluded in this are personal data on family and sex life, housing situation and religious affiliation.
Jde o osobní údaje týkající se rodiny, sexuálního života, stavu bydlení a náboženského vyznání.
EnglishTurkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Historická příslušnost Turecka k Evropě je nezpochybnitelná.
EnglishHow are the responsibilities shared between the Member State of affiliation and the Member State of treatment?
Jak sdílí své povinnosti členský stát, v němž je pacient pojištěn, a členský stát, v němž je poskytována zdravotní péče?
EnglishIt was founded by the Muslims from British India because of their religious affiliation, in the same way that India was founded by Hindus.
Byl založen muslimy z Britské Indie na základě náboženské příslušnosti stejným způsobem, jakým byla hinduisty založena Indie.
EnglishMarriage (civil marriage: meeting legal requirements, but without any religious affiliation) is a legal status recognised in all EU countries.
Občanský neboli civilní sňatek (tj. ze zákona, nikoli podle náboženské příslušnosti) je právní status uznáván ve všech zemích EU.
EnglishYou may not display the Logo in any manner that implies affiliation with, sponsorship, or endorsement by Microsoft.
Logo nesmíte zobrazovat způsobem, ze kterého by vyplývalo, že vaše organizace je přidružená ke společnosti Microsoft nebo že ji společnost Microsoft podporuje či schvaluje.
EnglishI call for the development of sectoral, intersectoral and/or territorial funds to increase affiliation of workers in SMEs to pension systems.
Vyzývám, aby s cílem posílit vztah pracovníků v malých a středních podnicích k důchodovým systémům vznikly odvětvové, meziodvětvové a/nebo územní fondy.
EnglishIn all transition countries, the media environment has been rather asymmetrical or unbalanced in terms of ownership and political affiliation.
Ve všech zemích ve fázi přechodu bylo prostředí sdělovacích prostředků dosti asymetrické či nevyvážené z hlediska vlastnictví a politické příslušnosti.
EnglishOpinion on the terms and conditions of affiliation of cooperative credit institutions with a central body (CON/2006/42)Cyprus, 23.8.2006, pdf 81 kB, el . en
Stanovisko k podmínkám přidružení družstevních úvěrových institucí k ústřednímu subjektu  (CON/2006/42)Kypr, 23. 8. 2006, pdf 81 kB, el . en
EnglishThis proposal clarifies and facilitates access to cross-border healthcare, along with the Member State of affiliation's exercise of its right to reimbursement.
Tento návrh objasňuje a usnadňuje přístup k přeshraniční zdravotní péči a také výkon práva na náhradu od členského státu, v němž je pacient pojištěn.
EnglishThis is why, over the last three years, we have defended the principle of prior authorisation by the Member State of affiliation for hospital and non-hospital treatment.
Proto jsme v posledních třech letech hájili zásadu předchozího povolení členským státem, v němž je pacient pojištěn, pokud jde o nemocniční a ambulantní péči.
EnglishI am not interested in party affiliation, but I would like Moldova to consolidate, to build a better future for itself and to become our partner in the near future.
Nezajímají mě stranické vztahy, ale přál bych si, aby se Moldavsko sjednotilo, vybudovalo pro sebe lepší budoucnost a stalo se v blízké budoucnosti naším partnerem.
EnglishJust yesterday, the victims' relatives met Members of the European Parliament in Strasbourg, who - for once - were all in agreement, irrespective of their political affiliation.
A právě včera se příbuzní obětí setkali ve Štrasburku s poslanci Evropského parlamentu, kteří se pro jednou shodli bez ohledu na své politické smýšlení.
EnglishWe need better information and more clarity regarding the legal rules applicable to healthcare given in a Member State other than the Member State of affiliation.
Potřebujeme více informací a jednoznačnější právní pravidla, která se vztahují na zdravotní péči poskytovanou v jiném členském státě než v tom, v němž je pacient pojištěn.
EnglishFinally, for some Europeans, it may quite simply be more practical to receive healthcare outside their country of affiliation because they have family living in another Member State.
Pro některé Evropany je jednoduše praktičtější využít zdravotní péči mimo jejich zemi, v níž jsou pojištěni, protože jejich rodina žije v jiném členském státě.
EnglishHowever, we also need to recognise that this is not always possible, especially in the case of rare diseases, where treatment may not be available in the patient's Member State of affiliation.
Musíme ale také uznat, že toto není vždy možné, a to zejména v případě vzácných onemocnění, kdy nemusí být léčba v příslušné členské zemi vůbec k dispozici
EnglishI must say that we have had a better relationship with her than we had with her predecessor, despite their common political affiliation, which we too share, and their common nationality.
Musím říci, že jsme s ní měli lepší vztah než s jejím předchůdcem, navzdory jejich stejným politickým názorům, které sdílíme i my, a jejich stejné státní příslušnosti.

Synonyma (anglicky) pro "affiliation":

affiliation
affiliate
affiliated