EN affection
volume_up
{podstatné jméno}

affection
affection (také: flame, love)
I was overwhelmed with love and affection for my wife, with deep, deep gratitude that we had what appeared to be a healthy child.
Zmocnila se mě obrovská láska a náklonnost k mé ženě, s hlubokou vděčností, že máme něco, co se zdá být zdravím dítětem.
Formal education, affection, children's integration in society are essential conditions allowing social Europe to offer equal chances to all its citizens.
Formální vzdělání, láska, začlenění dětí do společnosti jsou zásadními podmínkami umožňujícími sociální Evropě nabízet rovné příležitosti všem svým občanům.
affection (také: ailment, disease, illness)
affection
affection (také: erosion, excitement)
affection (také: fancy, flair)
affection (také: avocation, fancy, fondness, hobby)

Synonyma (anglicky) pro "affection":

affection

Příklady použití pro "affection" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMay I reiterate once again my affection and deepest solidarity with Chile.
Ještě jednou chci zopakovat moji náklonnost a nejhlubší sounáležitost s Chile.
EnglishWe are not acting in this way out of any particular affection for the people of Georgia.
Takto však nejednáme, abychom vyjádřili zvláštní sympatie ke gruzínskému obyvatelstvu.
EnglishCapitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
Kapitalismus není předmětem mé náklonnosti, je to prostě prostředek.
EnglishSo babies have to attract our affection and our nurturing, and they do.
Takže děti musí nějak vyvolat naši náklonnost a péči, a to ony dělají.
EnglishWe have great affection and respect for him and are pleased to see he has recovered.
Máme jej velmi rádi a vážíme si jej a jsme rádi, že se uzdravil.
EnglishBut they're rather curious, and I say this out of affection for them.
Ale jsou tak trochu podivní, a tohle říkám z náklonnosti k nim.
EnglishIt was kind of along these lines, and the allegation was that I have, quote, "affection for terrorists."
Bylo to o čem tady mluvím, a obvinění bylo, že, a mám, cituji "náklonost k teroristům".
EnglishBut today I think I can speak for many when I say that you have earned our respect and affection.
Dnes však myslím že hovořím za mnohé z nás, když řeknu, že jste si získal náš respekt a naše sympatie.
EnglishHungarians have always regarded the Japanese with cousinly affection, which makes the disaster particularly shocking.
Maďaři vždy vzhlíželi k Japoncům s bratrskou náklonností, proto je pro nás toto neštěstí zvláště šokující.
EnglishPresident-in-Office of the Council, I am one of those people who admire and feel affection for your country and for the Hungarian people.
Úřadující předsedo Rady, patřím k lidem, kteří chovají obdiv a vřelé city k vaší zemi a maďarskému lidu.
EnglishBut what I felt towards the child at that moment was deep affection, but nothing like what I feel for him now, five years later.
Sice jsem tehdy ke svému dítěti cítil obrovskou náklonnost, ale nebylo to nic z toho, co k němu cítím teď, o pět let později.
EnglishFamily affection comes in many forms: Polar bears hugging, pumas nuzzling, otters cuddling, and giraffes tenderly touching noses.
Rodinný cit má mnoho podob: objímající se polární medvědi, tulící se pumy, mazlící se vydry nebo žirafy jemně se otírající nosy.
English. - (FR) I am delighted to be able to reply to Mrs Doyle, of whom I am very fond and for whom I have a great deal of affection.
úřadující předseda Rady. - (FR) Je mi potěšením odpovědět paní Doyleové, kterou mám velmi rád a jíž jsem velmi nakloněn.
EnglishOne direct consequence of the parents' migration is the fact that the child is deprived of parental affection and the necessary supervision of his or her normal development.
Jedním z těchto přímých důsledků je skutečnost, že jsou děti zbaveny vlivu rodičů a dohledu, jež jsou nezbytné pro jejich normální rozvoj.
EnglishI am the grandson of a German and feel deep affection for that country, but the German authorities have clearly acted hastily and rashly in this particular case.
Můj dědeček byl Němec a já cítím hlubokou náklonnost k této zemi, avšak německé orgány nepochybně jednaly v tomto konkrétním případě rychle a unáhleně.
EnglishI will pay tribute to Raúl Rivero in the last verses that he wrote in his city of Havana, which say that they do not tax affection, emptiness, suffocation or bitterness.
Vzdávám hold posledním veršům Raúla Rivera, jež napsal ve svém městě, Havaně, a které říkají: "Na lásku, prázdnotu, zadušení či hořkost nikdo daň neuvalí.
EnglishAdoption is a value, a genuine display of love which opens the door to a new family for a child who unfortunately can no longer count on the affection of his or her own dear ones.
Adopce je hodnota, je to opravdový projev lásky, který otevírá dveře k nové rodině dítěti, které se bohužel už nemůže spoléhat na lásku svých milovaných.
EnglishThese policies are an absolute must, being acts of justice ensuring that the European Union consistently sticks to its values and maintains its citizens' affection for these values.
Tyto politiky jsou zcela nezbytné a jsou aktem spravedlnosti zajišťujícím, že se Evropská unie stále drží svých hodnot a udržuje náklonnost svých občanů vůči těmto hodnotám.
EnglishFinally - and this has also already been mentioned - regardless of our friendship and mutual affection and regardless of our good relationship, there are certain things that we cannot accept.
A konečně, jak již bylo také zmíněno, bez ohledu na naše přátelství a vzájemnou náklonnost a bez ohledu na naše dobré vztahy, existují věci, na které nemůžeme přistoupit.