anglicko-česko překlad pro "advocate"

EN

"advocate" český překlad

volume_up
advocate {podstatné jméno}
volume_up
advocated {příd. jm.}
volume_up
advocating {podstatné jméno}
EN

advocate {podstatné jméno}

volume_up
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
Každému případu, který je projednáván u Soudního dvora, je přidělen soudce a generální advokát.
The advocate-general then gives his or her opinion.
Generální advokát poté předloží své stanovisko.
Pracoval jako advokát.
As an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
Jako obhájce práva na život nemohu s čistým svědomím hlasovat pro.
Mr Diamandouros has proven himself to be a highly professional and efficient advocate on behalf of the citizen.
Pan Diamandouros prokázal, že je vysoce profesionální a výkonný obhájce občanů.
As an advocate of freedom, particularly freedom of expression and of the press, I can only be delighted with the results.
Jako obhájce svobody, zejména svobody projevu a tisku, mohu být s výsledky jen spokojen.
advocate (také: pro, upholder)
There could have been no better advocate of the interests of the European Council over the last five years.
V posledních pěti letech by se nenašel lepší zastánce zájmů Evropské rady.
in writing. - (FI) This report was a victory for the advocates of Finnish and European agriculture.
. - (FI) Tato zpráva znamenala pro zastánce finského a evropského zemědělství vítězství.
Mr President, Lord Dartmouth paints the Greens as advocates of high taxes for the sake of high taxes.
Pane předsedající, lord Dartmouth líčí Zelené jako zastánce vysokých daní pro samotné vysoké daně.

Příklady použití pro "advocate" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI therefore advocate that contraceptives should be free, particularly for minors.
Jsem proto zastáncem názoru, že by antikoncepce měla být zdarma, zejména pro mladistvé.
EnglishMr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.
Pan Hallstein byl nezdolným příznivcem členství Turecka v Evropské unii.
EnglishThis is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
Toto je krok směrem k postupnému odstraňování jaderné energie, za které se zasazujeme.
EnglishOur main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Avšak naším hlavním cílem je zasazovat se o všeobecné zrušení trestu smrti.
EnglishWe therefore advocate new policies on social development and progress.
Proto chceme prosazovat nové politiky v oblasti sociálního rozvoje a pokroku.
EnglishWe in the June List advocate a referendum on the Treaty of Lisbon in Sweden.
My v Červnové straně podporujeme, aby se ve Švédsku konalo referendum o Lisabonské smlouvě.
EnglishAnd that level of complacency means they don't feel the need to advocate for that culture.
A z toho plynoucí uspokojení znamená, že necítí potřebu prosazovat tuto kulturu dále.
EnglishWe therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
Jsme proto pro jiná řešení, jelikož tato zpráva není konzistentní.
EnglishI advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
Jsem zastáncem transparentní politiky s povinností uvádět značku původu.
EnglishIn the package we advocate a more flexible frequency policy in Europe.
V balíčku se zasazujeme o pružnější politiku v oblasti frekvencí v Evropě.
EnglishWe must strengthen our neighbourhood policy and be consistent with the values that we advocate.
Musíme posílit naši politiku sousedství a jednat podle hodnot, které zastáváme.
EnglishAs an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
Jako obhájce práva na život nemohu s čistým svědomím hlasovat pro.
EnglishWhat we advocate is a healthy balance between security and personal freedom.
Jsme zastánci zdravé rovnováhy mezi bezpečností a osobní svobodou.
EnglishWe have a good text down on paper that I would at all events advocate to my fellow Members.
Máme dobrý text, za který se budu u kolegů za všech okolností přimlouvat.
EnglishThis is why I used the phrase 'we advocate ambition, but also realism'.
Proto jsem použil motto - mějme ambice, ale současně smysl pro realitu.
EnglishThe European Union is, first and foremost, an advocate of respect for human rights.
Evropská unie je v první řadě zastáncem dodržování lidských práv.
EnglishI am a clear advocate of such safeguard clauses and I therefore voted in favour of the report.
Tyto ochranné doložky zcela jednoznačně zastávám, a proto jsem hlasovala pro zprávu.
EnglishI welcome the rapid action at EU level and advocate the fast implementation of the new directive.
Vítám rychlou akci na úrovni EU a jsem pro bezodkladné provedení nové směrnice.
EnglishThe European Union is a firm advocate of an effective Human Rights Council.
Evropská unie je rozhodným zastáncem účinné Rady pro lidská práva.
EnglishI advocate freedom on the internet, without this meaning a lack of any regulation whatsoever.
Jsem pro svobodu na internetu, což naprosto neznamená nedostatek regulace.