EN

to admit [admitted|admitted] {sloveso}

volume_up
How prepared are we to admit Romania and Bulgaria to the Schengen Area?
Nakolik jsme připraveni přijmout Rumunsko a Bulharsko do schengenského prostoru?
We must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Musíme být kritičtí sami k sobě a připustit si, že se nám nepodařilo přijmout usnesení.
Many hospitals are refusing to admit and treat them due to the risk of contamination.
Mnohé nemocnice je odmítají přijmout a poskytnout jim léčbu kvůli riziku kontaminace.
Today however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.
Dnes však musíme připustit, že tato historická příležitost byla promarněna.
In all honesty, we must admit that the situation would be just the same in Europe.
Ruku na srdce, musíme připustit, že v Evropě by situace byla úplně stejná.
We must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Musíme být kritičtí sami k sobě a připustit si, že se nám nepodařilo přijmout usnesení.
I must admit that Parliament hoped for a much more ambitious agency.
Musím přiznat, že Parlament doufal v mnohem ambiciózněji definovanou Agenturu.
I have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
Musím přiznat, že to nebylo dostatečné a francouzští rybáři nebyli spokojeni.
The thing I had to admit to myself, with great repulsion, was that I get it.
Věc, kterou jsem si musela přiznat s velkým odporem byla, že jsem to zvládla.
to admit
And the reason that gives me hope is that the first thing is to admit that we have a problem.
A důvod, který mi dává naději je, že první věcí je přiznat si že máme problém.
In the words of the Hungarian poet Attila József, 'it is a great enough struggle to admit the past'.
Slovy maďarského básníka Attily Józsefa, "Přiznat si minulost je už tak hodně velký boj".
We should tell the truth and admit that many of today's heads of government are proving to be second-rate leaders.
Měly bychom si nalít čistého vína a přiznat si, že mnozí současní předsedové vlád jsou druhořadými lídry.
Commissioner, the carrot technique has failed gloriously and you have to admit it.
Pane komisaři, metoda cukru naprosto zklamala a to musíte uznat.
If the Council and Commission are honest, they will have to admit that it can.
Pokud budou Rada a Komise upřímné, budou muset uznat, že může.
That may be, but you must admit that you are not really talking like a French socialist.
Může být, ale musíte uznat, že opravdu nemluvíte jako francouzský socialista.
to admit (také: to allow)
to admit (také: to confess)

Příklady použití pro "to admit" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMr President, I admit that I am both confused and also quite sad and disappointed.
Pane předsedající, přiznávám, že jsem zmatená a také docela smutná a zklamaná.
EnglishI admit that the result of the repeat Irish referendum was no surprise to me.
Přiznávám, že výsledek opakovaného irského referenda pro mě nebyl překvapením.
EnglishI have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
Musím přiznat, že to nebylo dostatečné a francouzští rybáři nebyli spokojeni.
EnglishToday however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.
Dnes však musíme připustit, že tato historická příležitost byla promarněna.
EnglishHowever, we must admit that we are skating on very thin ice with these stress tests.
Musíme však připustit, že se zátěžovými testy se ocitáme na velmi tenkém ledě.
EnglishThe thing I had to admit to myself, with great repulsion, was that I get it.
Věc, kterou jsem si musela přiznat s velkým odporem byla, že jsem to zvládla.
EnglishIn all honesty, we must admit that the situation would be just the same in Europe.
Ruku na srdce, musíme připustit, že v Evropě by situace byla úplně stejná.
EnglishThe other issue is that Member States should admit the refugees voluntarily.
Dalším problémem je, že členské státy by měly dobrovolně přijímat uprchlíky.
EnglishI must admit that I am absolutely torn between two ways of looking at this.
Musím připustit, že jsme zcela rozpolceni mezi dvěma pohledy, jak na toto nahlížet.
EnglishHow prepared are we to admit Romania and Bulgaria to the Schengen Area?
Nakolik jsme připraveni přijmout Rumunsko a Bulharsko do schengenského prostoru?
EnglishWe must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Musíme být kritičtí sami k sobě a připustit si, že se nám nepodařilo přijmout usnesení.
English(Laughter) (Applause) At least I can admit I cheated in university; most of you won't.
(smích) (potlesk) Alespoň umím přiznat, že jsem na výšce podváděl; většina z vás ne.
EnglishThe way I think of it is, we can't learn to see until we admit we're blind.
Já to vidím tak, že se nenaučíme vidět, dokud si nepřiznáme, že jsme slepí.
EnglishI must admit that such declarations are credible only to people who do not know Russia.
Musím přiznat, že taková prohlášení jsou důvěryhodná jen pro ty, kdo Rusko neznají.
EnglishTheir collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Jejich společné vědění je daleko větší než mé, a říkám jim to otevřeně.
EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Musíme si uvědomit, že v současnosti žijeme na účet budoucích generací.
EnglishMany hospitals are refusing to admit and treat them due to the risk of contamination.
Mnohé nemocnice je odmítají přijmout a poskytnout jim léčbu kvůli riziku kontaminace.
EnglishThat may be, but you must admit that you are not really talking like a French socialist.
Může být, ale musíte uznat, že opravdu nemluvíte jako francouzský socialista.
EnglishScientists admit that this figure could double over the next 20 years.
Vědci připouštějí, že tento počet by se mohl v příštích 20 letech zdvojnásobit.
EnglishI freely admit that the government under President Berdymukhamedov has made progress.
Otevřeně přiznávám, že vláda prezidenta Berdymuchamedova dosáhla pokroku.

Synonyma (anglicky) pro "admittedly":

admittedly