anglicko-česko překlad pro "adaptability"

EN

"adaptability" český překlad

volume_up
adaptability {podstatné jméno}
volume_up
adaptation {podstatné jméno}
volume_up
adaptive {příd. jm.}
CS

"adaptabilita" anglický překlad

EN

adaptability {podstatné jméno}

volume_up
It highlights the Network's adaptability which meets the needs, in particular, of magistrates.
Vyzdvihuje přizpůsobivost sítě, která splňuje požadavky zejména soudů nižšího stupně.
an increase in the adaptability of workers and enterprises;
zvýšená přizpůsobivost pracovníků a podniků;
Flexicurity is an integrated policy approach that seeks to facilitate adaptability of workers and enterprises.
Flexikurita je integrovaný politický přístup, jehož cílem je usnadnit přizpůsobivost pracovníků a podniků.
adaptability (také: flexibility)
CS

adaptabilita {ženský rod}

volume_up
adaptabilita (také: flexibilita, pružnost, přizpůsobivost)
volume_up
flexibility {podstatné jméno}
adaptabilita (také: přizpůsobivost)
volume_up
adaptability {podstatné jméno}

Příklady použití pro "adaptability" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBetween 1968 and 2008, customs have served as an example of resourcefulness and adaptability.
V letech 1968 až 2008 sloužilo clo jako příklad vynalézavosti a přizpůsobivosti.
EnglishIt highlights the Network's adaptability which meets the needs, in particular, of magistrates.
Vyzdvihuje přizpůsobivost sítě, která splňuje požadavky zejména soudů nižšího stupně.
EnglishSolidarity and adaptability must be the principles on which it is founded.
Musí být založena na zásadě solidarity a přizpůsobivosti.
EnglishThe budget talks have failed on account of the conflict between budget stability and adaptability.
Jednání o rozpočtu byla neúspěšná v důsledku konfliktu mezi rozpočtovou stabilitou a schopností přizpůsobení.
EnglishFlexicurity is an integrated policy approach that seeks to facilitate adaptability of workers and enterprises.
Flexikurita je integrovaný politický přístup, jehož cílem je usnadnit přizpůsobivost pracovníků a podniků.
Englishan increase in the adaptability of workers and enterprises;
zvýšená přizpůsobivost pracovníků a podniků;
EnglishWe have the Treaty of Lisbon which changes the configuration of power and requires adaptability from the Commission.
Máme Lisabonskou smlouvu, která mění rozložení moci a od Komise vyžaduje, aby se dokázala přizpůsobit.
Englishimproving the adaptability of workers and enterprises;
zlepšování přizpůsobivosti pracovníků a podniků;
EnglishWe are calling on the European Commission to support efforts by the Member States, so that they can make use of this adaptability.
Vyzýváme Evropskou komisi, aby s ohledem na využití této přizpůsobivost snahy členských států podporovala.
EnglishWe therefore need vigilance, adaptability and coordination of the necessary means if we are to make good use of regional policy.
Máme-li tedy regionální politiku dobře využít, potřebujeme bdělost, přizpůsobivost a koordinaci nezbytných prostředků.
EnglishThe role which this policy plays in boosting regions' competitiveness and facilitating their increasing adaptability must also be highlighted.
Současně je zapotřebí zdůraznit úlohu, již tato politika hraje v posilování konkurenceschopnosti regionů a v tom, že pomáhá zvyšovat jejich přizpůsobivost.
EnglishA balance between flexibility and security on the labour market supports the adaptability of the economy and thus contributes to sustainable, secure and fair pensions.
Rovnováha mezi flexibilitou a jistotou na trhu práce podporuje adaptabilitu hospodářství a přispívá tak k udržitelným, jistým a spravedlivým důchodům.
EnglishFirstly, the Commission emphasises that the increase in adaptability to globalisation needs to be intensified in order to ensure viability in our citizens' standard of living.
Za prvé, Komise zdůrazňuje, že je třeba zvýšit přizpůsobivost vůči globalizaci, s cílem zajistit trvalou udržitelnost životní úrovně našich občanů.
EnglishMoreover, supporting the adaptability of the workforce, labour market flexibility and modernisation of social security systems are the basic elements of the Lisbon Strategy.
Podpora přizpůsobivosti pracovníků, flexibilita trhů práce a modernizace systémů sociální ochrany jsou kromě toho základními prvky Lisabonské strategie.

Synonyma (anglicky) pro "adaptation":

adaptation
adaptive
English