anglicko-česko překlad pro "activation"

EN

"activation" český překlad

volume_up
activation {podstatné jméno}
EN

activation {podstatné jméno}

volume_up
activation
Under Windows activation, you can view your activation status.
Stav aktivace je uveden v části Aktivace systému Windows.
For more info about activation errors, see Get help with activation errors.
Další informace o chybách aktivace naleznete v tématu Získání nápovědy k chybám při aktivaci.
Your request will be sent to the Windows Activation technical support team.
Vaše žádost bude odeslána týmu technické podpory aktivace systému Windows.
activation (také: turning-on, switch-on)

Synonyma (anglicky) pro "activation":

activation

Příklady použití pro "activation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishActivation exploits may interfere with the normal operation of your software.
Software obcházející aktivaci může narušovat řádné fungování vašeho softwaru.
EnglishFor more info about activation, see Why can't I activate Windows?
Další informace o aktivaci naleznete v tématu Proč nelze aktivovat systém Windows?.
EnglishFor that reason it is very important that an activation policy be implemented at the local level.
Proto je velmi důležité, aby se na místní úrovni uplatnila politika aktivních opatření.
EnglishThe activation server reported that the Multiple Activation Key has exceeded its limit.
Aktivační server oznámil, že byl překročen limit verze DMAK.
EnglishAnd this picture shows the average activation in a group of what we call typical human adults.
A tento snímek zobrazuje průměrnou aktivaci u skupiny, kterou nazýváme typičtí lidští dospělci.
EnglishThe activation exploit's current state, such as cleaned or quarantined
Aktuální stav softwaru obcházejícího aktivaci, například zda byl odstraněn nebo umístěn do karantény
EnglishClick Use my modem to connect directly to the activation service.
Klikněte na možnost Připojit modemem přímo k aktivační službě.
EnglishThey're watching their own brain activation, and they're controlling the pathway that produces their pain.
Dívají se na aktivitu svého vlastního mozku, a kontrolují cesty, které produkují bolest.
EnglishAnd this sequence of neural activation is hypothesized to be the neural basis of those sequence of movements.
A následkem série neuronových aktivací je podle zmíněné hypotézy naučený sled pohybů.
EnglishIt should be clear that the creation of such a mechanism will not imply its automatic activation.
Mělo by ale být jasné, že vytvoření tohoto mechanismu nebude znamenat jeho automatickou aktivaci.
EnglishWindows is having trouble connecting to the online activation service and couldn't verify your product key.
Systém Windows má potíže s připojením k aktivační službě a nemůže ověřit váš kód Product Key.
EnglishHere are solutions to some common problems with activation.
Zde naleznete řešení některých běžných potíží s aktivací.
EnglishEuropean political party development is critical for the activation of public interest in EU affairs.
Rozvoj evropské politické strany je rozhodující pro oživení zájmu veřejnosti o záležitosti Evropské unie.
EnglishBackstop mechanisms must be designed for activation in case of need and this is, once again, a national responsibility.
Musí být navrženy brzdící mechanismy pro případ potřeby a to je opět vnitrostátní zodpovědnost.
EnglishOnly the immediate activation of programmes will help to protect cohesion and prevent the creation of new divergences.
Jedině okamžité spuštění programů pomůže ochránit soudržnost a zabránit vytváření nových nesrovnalostí.
EnglishHowever, it is necessary to set up a permanent crisis resolution mechanism with strong built-in disincentives for activation.
Je však nezbytné zavést stálý mechanismus pro řešení krizí s pevně zabudovanými zábranami pro aktivaci.
EnglishThe activation exploit’s identifier
Identifikátor softwaru obcházejícího aktivaci
EnglishMalicious software designed to circumvent the Windows Vista activation process might have been installed on your computer.
Malicious software designed to circumvent the Windows Vista activation process might have been installed on your computer.
EnglishThe Commission considers that the activation of the second part of the macro-financial assistance (MFA) pledged in 2008 is warranted.
Komise je toho názoru, že poskytnutí druhé části makrofinanční pomoci, přislíbené v roce 2008, je opodstatněné.
EnglishHere are some of the most common activation errors, and a few things you can try to fix the problems that are causing them.
Zde naleznete některé nejčastější chyby při aktivaci a několik tipů, s jejichž pomocí můžete vyřešit problémy, které je způsobují.