EN

action {podstatné jméno}

volume_up
action (také: event)
Action: An action is a descriptor for a particular event.
Akce: Akce je deskriptorem konkrétní události.
Everything points in the direction of determined and united European action.
Veškerý vývoj událostí poukazuje na nutnost rozhodné a jednotné evropské akce.
Future action in the field of patents (motions for resolutions tabled): see Minutes
Budoucí akce v oblasti patentů (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Is there an emergency action package or provisions for specific countries?
Existuje nějaký soubor mimořádných opatření nebo opatření pro konkrétní země?
I am determined to take action where necessary, and this includes anti-subsidy action.
Jsem odhodlán v případě potřeby přijmout opatření, a to včetně antisubvenčních opatření.
Additional action is required to alleviate this problem in the short term.
Budou zapotřebí další opatření, která tento problém zmírní bezprostředně.
The action of these operators will be monitored by the regulatory authorities.
Činnost těchto provozovatelů soustav budou monitorovat regulační orgány.
This requires more coordinated action at bilateral and multilateral level.
Vyžaduje to koordinovanější činnost na dvoustranné i mnohostranné úrovni.
Action by these specific agencies therefore tends to be uncontrolled.
Činnost těchto konkrétních agentur se proto často stává nekontrolovatelnou.
Commission communication on Action against Cancer: European Partnership (debate)
Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (rozprava)
Subject: Action to combat international crime and the EU Court of Justice
Předmět: Boj proti mezinárodnímu zločinu a Soudní dvůr Evropských společenství.
Commission communication on Action against Cancer: European Partnership (
Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (
At the same time as we are calling for action, there are those who want to stop the action.
Vyzýváme k jednání a zároveň jsou zde ti, kdo vyzývají k zastavení jednání.
It is with this in mind that I propose swift action. There is no time for delay.
S tímto vědomím proto navrhuji rychlé jednání, protože není času nazbyt.
We must condemn the undemocratic and brutal action of the Burmese military government.
Musíme zvrhnout nedemokratické a brutální jednání barmské vojenské vlády.
European regulators will supervise the conduct of credit-rating agencies and take enforcement action where necessary.
Evropské regulační orgány budou dohlížet na chod ratingových agentur a budou podnikat opatření k vymáhání, bude-li to třeba.
Their internal operation and organisation and their political action must depend on their own political choices, without external restrictions.
Jejich vnitřní chod a organizace a jejich politická činnost musí vycházet z jejich vlastních politických rozhodnutí a nesmí být omezeny zvenčí.
action (také: doing, activity)
For surely it is the residents of the European Union who are the objective of our action - of Parliament's and the European Union's action.
Jsou to právě obyvatelé Evropské unie, kteří jsou cílem našeho konání - konání Parlamentu a Evropské unie.
Parliament should also require Mrs Ashton to be more proactive and resolute in her actions.
Parlament by měl rovněž požadovat, aby paní Ashtonová byla ve svém konání aktivnější a ráznější.
Transparency is the defence of right political action, but it is not the right instrument for getting to the heart of corruption.
Transparentnost představuje obranu správného politického konání, ale nejde o správný nástroj, jak se dostat na kobylku korupci.
action (také: wrangle, squabble)
I would like to stress that our support must be limited to political measures, and must not include military action.
Rád bych zdůraznil, že naše podpora musí být omezena na politická opatření a nesmí zahrnovat vojenský zákrok.
However, this action is obligatory when the person who made the statement is held accountable for the content of the idea expressed.
Pokud je však osoba, která prohlášení učinila, volána k odpovědnosti za obsah vyjádřené myšlenky, je takový zákrok povinný.
Action in crisis situations and in the fight against terrorism is a complex task that demands good cooperation among all the Member States.
Zákrok v krizových situacích a v boji proti terorismu je komplexní úkol, který vyžaduje dobrou spolupráci mezi všemi členskými státy.
action (také: act, transaction)
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
Není to úkon, i když v anglickém jazyce je to též úkon.
When you are able, Mr Solana, to speak on behalf of the whole Union, there has to be, beforehand, action to persuade everybody and to get everybody on board.
Když můžete, pane Solano, hovořit jménem celé Unie, musí zde nejdřív být úkon přesvědčit každého a každého do věci zatáhnout.
That makes Mrs Merkel's action yesterday all the more encouraging!
Včerejší čin paní Merkelové se tak s ohledem na výše uvedené stává mnohem povzbudivějším!
Do you think that action will change our policy 180 degrees today?
Myslíte si, že konkrétní čin dnes změní naši politiku o 180 stupňů?
Satyagraha is a non-violent collective action.
Satyagraha je nenásilný kolektivní čin.
If that had been the case, legal action would not have been possible!
Pokud by tomu tak bylo, žádná žaloba by nebyla možná!
No, this is not an American class action.
Ne, toto není americká hromadná žaloba.
Such action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity.
Tato žaloba nevyhnutelně způsobila prodlení, byla nákladná a možná mezi orgány způsobila určitou nevraživost, které bylo možné předejít.

Příklady použití pro "action" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
(RO) Akční plán o městské mobilitě je pro městská společenství v EU nezbytností.
EnglishTbilisi is responsible for the incomprehensible decision to take military action.
Tbilisi je zodpovědné za nepochopitelné rozhodnutí podniknout vojenskou operaci.
EnglishI therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
Apeluji proto na ekologické jednání, s jehož pomocí bude možné problém vyřešit.
EnglishThrough the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Prostřednictvím neuváženého kroku prezidenta Kibakiho se nyní dostaly do zákona.
EnglishThis Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
Tento fond nám umožňuje podniknout rychlé a účinné kroky pomocí pružného rámce.
EnglishDoes the right to take industrial action also apply to public sector employees?
Vztahuje se právo pořádat protestní akce také na zaměstnance veřejného sektoru?
EnglishI would like to hear from the President what he means exactly by joint action.
Chtěla bych od předsedajícího uslyšet, co přesně má na mysli pod společnou akcí.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
Dvanáct bodů uvedených v této zprávě poskytuje jasný akční plán pro budoucnost.
EnglishMrs Macovei and Commissioner Füle have explained what this brave action entails.
Paní Macoveiová a pan komisař Füle vysvětlili, co tento odvážný postup obnáší.
EnglishIt is our duty to take action so that similar errors and outbreaks do not occur.
Je naší povinností jednat tak, aby k podobným pochybením a únikům nedocházelo.
EnglishI did not just start taking action and speaking out on this issue a few days ago.
Nezačal jsem v této otázce podnikat kroky a hovořit o ní teprve před několika dny.
EnglishYour proposals, President Barroso, recognise the overwhelming urgency of action.
Vaše návrhy, pane předsedo Barroso, uznávají, že jednat je naprosto nezbytné.
EnglishAlso worth mentioning is that in 2007 the EU-Lebanon Action Plan came into effect.
Je třeba také zmínit, že v roce 2007 vstoupil v účinnost akční plán EU - Libanon.
EnglishIn any case, I agree with Mrs Hennis-Plasschaert that now is the time for action.
V každém případě souhlasím s paní Hennis-Plasschaertovou, že nastal čas na skutky.
EnglishAll we lack is the action to actually spend the money to put those into place.
Jediné, co nám chybí, je utracení peněz na rozmístění těchto věcí na svá místa.
EnglishAnd two: is threatening a country for being democratic an action of democracy?
A zadruhé: Je zastrašování země za to, že je demokratická, demokratickým činem?
EnglishIn such cases, legislative action and political declarations alone are not enough.
V takovýchto případech nestačí pouze legislativní kroky a politická prohlášení.
EnglishHowever, I agree with Mr Hegyi that we need to take action with regard to land.
Souhlasím však s panem Hegyim, že musíme podniknout opatření zaměřená na půdu.
EnglishWhen it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
Pokud jde o stabilizaci ekonomik, mnoho našich kroků bylo ad hoc nebo dočasných.
EnglishEurope must not only make payments to the World Bank; it must also take action.
Evropa musí nejen poskytovat platby Světové bance, ale musí také podniknout kroky.