anglicko-česko překlad pro "to accrue"

EN

"to accrue" český překlad

EN to accrue
volume_up
[accrued|accrued] {sloveso}

to accrue
volume_up
narůstat [narůstám] {sl.} (např. o úrocích)
to accrue (také: to surge)
to accrue
to accrue (také: to appear, to seem)
to accrue
Finally, the resources that are now released through auctions should accrue to the Member States for different measures in the various countries.
A konečně, zdroje, jež jsou nyní uvolňovány prostřednictvím dražeb, by měly připadnout členským státům na různá opatření v různých zemích.
to accrue
to accrue
to accrue (také: to come, to emerge)
to accrue (také: to increase, to rise)

Příklady použití pro "to accrue" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe benefits will accrue not only to Ireland and Spain, but also to the UK and France.
Výhody z toho budou mít nejen Irsko a Španělsko, ale i Spojené království a Francie.
EnglishThus, maintaining it in the FTA does not accrue any new benefit.
Takže ponecháním této doložky ve smlouvě nevznikne žádná nová výhoda.
EnglishHowever, accrue 10 bag points and the team is penalized 100 points.
Za 10 získaných trestných bodů je však týmu odebráno 100 bodů.
EnglishFirst: accrue wealth, power, and prestige, then lose it.
Za prvé: získejte bohatství, moc a prestiž, a pak to všechno ztraťte.
EnglishThe report is unclear about whether the tax will accrue to the EU's budgets, which opens up the possibility of more problems.
Ze zprávy není jasné, zda daň přijde do rozpočtu EU, což otevírá možnosti pro další problémy.
EnglishThe more ambitious the free trade agreement, the greater the economic benefits that will accrue to each party - the European Union and India.
Čím ambicióznější bude tato dohoda, tím větší prospěch z ní budou mít obě strany - Evropská unie a Indie.
EnglishIf you don't want to accrue costs that exceed your promotional credit, just pause your campaigns to stop running your ads.
Nechcete-li, aby náklady překročily výši propagačního kreditu, můžete kdykoli pozastavit kampaně, a tudíž i zobrazování reklam.
EnglishThe fact that these resources are to be returned to the regions in which they accrue is small consolation for individual farmers.
Skutečnost, že se tyto finanční zdroje mají vrátit zpět do regionů, v nichž vznikly, je pro individuální zemědělce malou útěchou.
EnglishIn this connection, we would, however, like to emphasise that the revenues from the trade in emissions allowances should accrue to the Member States.
V této souvislosti bychom ovšem rádi zdůraznili, že příjmy z obchodu s emisními povolenkami by měly získat členské státy.
English. - The economic benefits of adopting the euro accrue to both the Member States that join the euro area and to the euro area as a whole.
člen Komise. - Hospodářské výhody z přijetí eura mají jak členské státy, které vstoupí do eurozóny, tak eurozóna jako celek.
EnglishNow that you understand the basics of how costs can accrue in AdWords, let's look at the ways you can control your costs:
Nyní, když jste se seznámili se základními informacemi o nákladech ve službě AdWords, vám chceme nabídnout několik způsobů, pomocí kterých snadno získáte kontrolu nad náklady:
EnglishAdded to that, I am informed that the savings made from capping will accrue to the EU and not the Member State that actually generated the savings.
Kromě toho jsem se dozvěděl, že úspory získané stanovením horní hranice připadnou EU, a nikoliv členským státům, které tyto úspory ve skutečnosti vytvořily.
EnglishWe must, at all times, highlight the benefits that can accrue to small and medium-sized companies under what is the largest publicly funded research programme in the world.
Musíme za všech okolností zdůrazňovat přínosy největšího veřejně financovaného výzkumného programu na světě, z nichž mohou těžit malé a střední podniky.
EnglishI question the morality of excluding Taiwan from the benefits that would undoubtedly accrue from being granted observer status at the World Health Assembly.
Pochybuji, že je morální znemožňovat Tchaj-wanu přístup k výhodám, které by nepochybně získal, kdyby mu byl na Světovém zdravotnickém shromáždění poskytnut status pozorovatele.
EnglishAnd again, I've looked at that, and it turns out that the critical issue is the level of governance, the initial level of economic governance, when the resource booms accrue.
- jak je to často nazýváno. Znovu jsem to prozkoumal a jak se ukazuje kritický faktor je úroveň vládnutí, počáteční úroveň vládnutí, když nastane komoditní boom.
EnglishCompany profits accrue through the pricing of electricity and gas, and the Commission's proposal does not protect against this, nor does it protect consumers from energy poverty.
Zisky společnosti rostou prostřednictvím cenové tvorby elektřiny a zemního plynu, a návrh Komise před tím nechrání, když nechrání ani spotřebitele před energetickou chudobou.