EN

accidentally {příslovce}

volume_up
accidentally (také: inadvertently)
It is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Francouzské jednotky údajně nechtěně překročily hranice se Súdánem.
If you accidentally close a tab while browsing, here's how to reopen it:
Pokud jste během procházení nechtěně zavřeli nějakou záložku, můžete ji znovu otevřít takto:
If you accidentally close a tab while browsing, here's how to reopen it:
Pokud jste během procházení nechtěně zavřeli nějakou záložku, můžete ji znova otevřít takto:
accidentally (také: by chance, by accident, incidentally, haply)
Even if you accidentally set up POP3 to delete messages after downloading them, Outlook.com
I když náhodou nastavíte protokol POP3 tak, aby se zprávy po stažení odstranily, Outlook.com
And that's sort of like this lone guy in the backyard, you know -- "I accidentally built a 747."
Něco na způsob osamělého chlapíka někde na dvorku, který si náhle uvědomí: "Náhodou jsem postavil (Boeing) 747
And the question is, you know, will someone accidentally build a robot that takes over from us?
A otázka je: Vyrobí někdo náhodou robota, který nám převezme vládu?
accidentally (také: pell-mell)

Příklady použití pro "accidentally" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishLocking the taskbar helps prevent it from being moved or resized accidentally.
Zamknutím hlavního panelu zabráníte jeho náhodnému přesunutí nebo změně velikosti.
EnglishRecovering encrypted files if the EFS certificate is accidentally deleted or damaged.
Obnovení šifrovaných souborů při náhodném odstranění nebo poškození certifikátu EFS.
EnglishLocking the taskbar helps prevent it being moved or resized accidentally.
Zamknutím hlavního panelu zabráníte jeho náhodnému přesunutí nebo změně velikosti.
EnglishThis helps make sure that the taskbar doesn't accidentally get moved or resized.
Tím zajistíte, aby nedošlo k náhodnému posunutí hlavního panelu nebo změně jeho velikosti.
EnglishI do not see why we cannot have a debate simply because a request was accidentally missed.
Nechápu, proč nemůžeme mít rozpravu z důvodu, že žádost byla omylem opominuta.
EnglishYou can accidentally hit "reply all" to an email and torpedo a relationship.
Můžete omylem kliknout na "odpovědět všem" v emailu a torpédovat vztah.
EnglishIt’s possible that the memory card was accidentally erased or has become damaged.
Je možné, že paměťová karta byla omylem vymazána nebo je poškozená.
EnglishIt is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Francouzské jednotky údajně nechtěně překročily hranice se Súdánem.
EnglishIf you accidentally close a tab while browsing, here's how to reopen it:
Pokud jste během procházení nechtěně zavřeli nějakou záložku, můžete ji znovu otevřít takto:
EnglishIf you accidentally close a tab while browsing, here's how to reopen it:
Pokud jste během procházení nechtěně zavřeli nějakou záložku, můžete ji znova otevřít takto:
EnglishIf you accidentally skip a song you'd like to hear, double-click the song in the playlist.
If you accidentally skip a song you'd like to hear, double-click the song in the playlist.
EnglishEven if you accidentally set up POP3 to delete messages after downloading them, Outlook.com
I když náhodou nastavíte protokol POP3 tak, aby se zprávy po stažení odstranily, Outlook.com
EnglishSave your picture frequently to ensure that you don't accidentally lose your work.
Obrázek často ukládejte, abyste o práci nechtěně nepřišli.
EnglishAnd the question is, you know, will someone accidentally build a robot that takes over from us?
A otázka je: Vyrobí někdo náhodou robota, který nám převezme vládu?
EnglishYou can restore backed-up versions of files that are lost, damaged, or changed accidentally.
Můžete obnovit zálohované verze souborů, u kterých dojde ke ztrátě, poškození, nebo nechtěné změně.
EnglishThis lets you recover files you accidentally deleted and move them back to where they were.
To vám umožňuje obnovit soubory, které jste nechtěně odstranili, a přesunout je zpět na původní místo.
EnglishSometimes webmasters—accidentally or on purpose—use techniques that attempt to game the system.
Webmasteři někdy (ať už omylem nebo úmyslně) používají techniky, kterými se pokoušejí náš systém oklamat.
EnglishJuliet accidentally pricked her thumb on the needle after it slipped when she was taking a sample.
Pícha se o jehlu, když jí při odebírání vzorku vyklouzla.
EnglishIf you have accidentally pressed CAPS LOCK, then you're inadvertently typing your password in all capital letters.
Pokud jste omylem stiskli klávesu CAPS LOCK, pak neúmyslně zadáváte heslo velkými písmeny.
EnglishIf you can't find the Internet Explorer tile on your Start screen, it may have accidentally become unpinned.
Pokud na úvodní obrazovce nemůžete najít dlaždici Internet Exploreru, možná byla neúmyslně odepnuta.

Synonyma (anglicky) pro "accidentally":

accidentally
accidental
accidental injury
English