anglicko-česko překlad pro "accelerators"

EN

"accelerators" český překlad

volume_up
acceleration {podstatné jméno}
volume_up
accelerator {podstatné jméno}
volume_up
accelerated {příč. min.}
EN

accelerators {množné číslo}

volume_up
accelerators
At the bottom of the screen, click Find More Accelerators.
Ve spodní části obrazovky klikněte na možnost Najít další akcelerátory.
Tabs, Accelerators, and InPrivate Browsing: recommended links
Záložky, akcelerátory a procházení InPrivate: doporučené odkazy
To find new Accelerators, follow these steps:
Chcete-li vyhledat nové akcelerátory, postupujte následovně:

Příklady použití pro "accelerators" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd we keep doing that, and build more powerful machines, accelerators for particles.
A v tom pokračujeme, stavíme výkonnější stroje, urychlovače částic.
EnglishThe list of new Accelerators is frequently updated, so be sure to check back from time to time.
Seznam nových akcelerátorů je pravidelně aktualizován, proto ho čas od času zkontrolujte.
EnglishUsing Accelerators to find addresses, define words, and do other tasks with selected text
Použití akcelerátorů k vyhledávání adres, definování slov a provádění jiných úloh u vybraného textu
EnglishAt the bottom of the screen, click Find More Accelerators.
Ve spodní části obrazovky klikněte na možnost Najít další akcelerátory.
EnglishTabs, Accelerators, and InPrivate Browsing: recommended links
Záložky, akcelerátory a procházení InPrivate: doporučené odkazy
EnglishTo find new Accelerators, follow these steps:
Chcete-li vyhledat nové akcelerátory, postupujte následovně:
EnglishTo manage your Accelerators, follow these steps:
Chcete-li spravovat akcelerátory, postupujte následovně:
EnglishYou can also choose the web services or websites that Accelerators use to handle different types of tasks.
Můžete si také zvolit webové služby nebo weby, které akcelerátory používají ke zpracovávání různých typů úkolů.
EnglishTo find and add more Accelerators, click Find More Accelerators at the bottom of Manage Add-ons.
Chcete-li nalézt a vyhledat další akcelerátory, klikněte na tlačítko Najít další akcelerátory ve spodní části okna Spravovat doplňky.
EnglishAnd locally there you could build particle accelerators, and learn elementary particle physics, and chemistry, and so on.
A můžete v tom místě vybudovat urychlovače částic, a objevovat fyziku elementárních částic, chemii, a tak dál.
EnglishFor more information, see Using Accelerators to find addresses, define words, and do other tasks with selected text.
Další informace najdete zde: Použití akcelerátorů pro vyhledání adresy nebo definice slova a další operace s vybraným textem.
EnglishIn Manage Add-ons, under Add-on Types, click Accelerators to display a list of your current Accelerators.
V části Spravovat doplňky v dialogovém okně Typy doplňků klikněte na možnost Akcelerátory, a zobrazte tak seznam aktuálních akcelerátorů.
EnglishFor more details on the new tab page, see Tabs, Accelerators, and InPrivate Browsing: recommended links.
Podrobnější informace o nové stránce záložek naleznete v tématu Záložky, akcelerátory a procházení se službou InPrivate: doporučené odkazy.
EnglishThey will become additional production costs, curbs on expansion, accelerators of carbon leakage, imports destroying our jobs.
Stanou se dodatečnými výrobními náklady, omezeními expanze, urychlovači unikání uhlíku a dovozy ničícími naše pracovní místa.
EnglishInternet Explorer comes with a selection of Accelerators included by default, but you can add or remove them as you like.
Aplikace Internet Explorer obsahuje ve výchozím nastavení výběr akcelerátorů, které však můžete dle libosti přidávat nebo odebírat.
EnglishWhen you first start Internet Explorer, you can accept a selection of default Accelerators, or you can choose your own from an online list of Accelerators.
Při prvním spuštění aplikace Internet Explorer 8 můžete přijmout výběr výchozích akcelerátorů nebo si můžete vybrat své vlastní z online seznamu.
EnglishYou can use Accelerators with text that you select on a webpage to perform such tasks as opening a street address in a mapping website or looking up the dictionary definition for a word.
Akcelerátory lze použít s textem, který vyberete na webové stránce, k provádění takových úkolů, jako je otevření adresy na webu s mapou nebo vyhledání definice slova ve slovníku.

Synonyma (anglicky) pro "acceleration":

acceleration
accelerator