EN abuse
volume_up
{podstatné jméno}

abuse (také: misapplication, misuse)
You may use the Report Abuse link to report violations of this Code of Conduct.
Pomocí odkazu Nahlásit zneužití lze oznámit porušování těchto Pravidel chování.
Racist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated.
Rasistický projev je zneužití svobody projevu a nesmí být tolerován.
However, no directive can ever be so safe as to exclude any possibility of abuse.
Nicméně žádná směrnice nemůže úplně vyloučit určité riziko zneužití.
abuse (také: misusing)
A final word on alcohol abuse as part of polydrug abuse.
Poslední poznámka se týká zneužívání alkoholu v rámci zneužívání kombinace drog.
This is an abuse of the parliamentary independence of individual Members!
To je zneužívání parlamentní nezávislosti jednotlivých poslanců!
We must not allow abuse and the destruction of the environment to continue.
Nesmíme dovolit, aby zneužívání a ničení životního prostředí pokračovalo.
Having suffered the abuses of Soviet occupation and Communist dictatorship, Romania's citizens disapprove of any violations of human rights.
Protože rumunští občané zažili hrubé zacházení během sovětské okupace a komunistické diktatury, neschvalují jakékoliv porušování lidských práv.
abuse
volume_up
nadávky {ž mn. č.}
abuse

Příklady použití pro "abuse" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Pane předsedající, nezneužiji tohoto výjimečného práva, které jste mi udělil.
EnglishWe stand by that and I ask them: please do not abuse the freedoms we hold dear.
Za tím si stojíme a naše prosba je, aby nezneužívali svobod, na kterých nám záleží.
EnglishEighty per cent were female, and child abuse domains totalled more than 3 000.
80 % byly ženy a počet domén, kde jsou zneužívány děti, byl větší než 3 000.
EnglishIt is precisely in large companies that the worst kinds of animal abuse take place.
Právě ve velkých společnostech dochází k nejhorším případům týrání zvířat.
EnglishThe measures proposed by the resolution will protect all European citizens from abuse.
Opatření, která se navrhují v usnesení, budou chránit evropské občany před zneužitím.
EnglishTobacco always damages health but alcohol only does in cases of alcohol abuse.
Tabák poškozuje zdraví vždy, alkohol pouze v případě, že je zneužíván.
EnglishThey have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.
Musí přestat používat vyhrůžky, urážky, násilí, terorismus a zabíjení.
EnglishVery often, in economically difficult times, young people unfortunately get into drug abuse.
V hospodářsky obtížných dobách naneštěstí mladí lidé velmi často zneužívají drogy.
EnglishThe problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.
Případy týrání ze strany thajských úředníků je třeba řádně řešit.
EnglishThe second problem that comes with headphone abuse is compression.
Druhým problémem, který nastává při přílišném užívání sluchátek, je komprese.
EnglishSecond, stop the verbal abuse and the implicit and explicit undermining of State institutions.
Zadruhé zastavit slovní napadání a implicitní i explicitní oslabení státních orgánů.
EnglishThat the legislator wants to combat pesticide abuse seems laudable.
To, že chce zákonodárce bojovat se zneužíváním pesticidů se může zdát jako chvályhodné.
EnglishIts worst form is the trafficking of children, which is often linked to sexual abuse.
Jeho nejstrašnější formou je obchodování s dětmi, jež je často spojeno se sexuálním zneužíváním.
EnglishChristians are being subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
Křesťané čelí cílenému pronásledování, ponižování, týrání a vraždění.
EnglishThe abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
Týrání a útisk těch, kdo kritizují okupující moc, pokračuje.
EnglishUse the Skype desktop app to block the contact and report the abuse.
Pomocí aplikace Skype klasické pracovní plochy kontakt zablokujte a nevhodný obsah oznamte.
EnglishThe code of conduct for the use of CRS establishes a number of safeguards to prevent abuse.
Kodex chování pro používání PRS zavádí mnoho bezpečnostních prvků na ochranu před zneužitím.
EnglishHow may I abuse you?" "My printer prints a blank page after every document."
"Moje tiskárna tiskne po každém dokumentu prázdnou schránku!"
EnglishUN estimates also indicate that acts of abuse are not only continuing, but are actually on the rise.
Odhady OSN také naznačují, že počet násilných činů nejenže neklesá, ale ještě stoupá.
EnglishIn circumstances such as these, there is no point in hurling abuse at each other; action must be taken.
Za takovýchto okolností nemá cenu navzájem na sebe svalovat vinu; je třeba jednat.