EN

absorbing {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
absorbing
volume_up
zaměstnávající {příd. jm.} (činnost)
2. chemie
absorbing

Příklady použití pro "absorbing" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
A tohle, to je obrázek atomů ve sluneční atmosféře, absorbujících světlo.
EnglishWe are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.
Antibiotika přijímáme v potravě, což má za následek zvýšenou rezistenci.
EnglishCulture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
Je sdělitelná a má schopnost vstřebávat i vylučovat.
EnglishBut we as adults are no longer absorbing those statistics.
Avšak my, jako dospělí již nejsme schopni vstřebat tyto statistiky.
EnglishIt is made out of anti-sun and heat-absorbing glass, with a non-mirror finish and a neutral tint.
Opláštění je zhotoveno z antireflexního determálního skla s nelesklým povrchem a neutrálním tónováním.
EnglishAnd that could be the basis of a sunscreen because sunscreens work by absorbing ultraviolet light.
Květ by tedy mohl být použit k výrobě opalovacího krému, protože opalovací krémy pohlcují ultrafialové světlo.
EnglishThis showed that cyclists were absorbing an excessive quantity of fine particulates when they were close to a moped.
Ukázalo se, že cyklisté vdechují nadměrné množství jemných částic emisí, když jsou v blízkosti mopedu.
EnglishOn Wednesday, 12 December 2007, a liquidity-absorbing
dlouhodobější refinanční operace o objemu 75 mld.
English(Laughter) It's absorbing my sweat, and it's feeding on it.
(smích) Vstřebává můj pot a tím bobtná.
EnglishOn Friday, 7 December 2007, a liquidity-absorbing
EUR. Ve středu 5. prosince 2007 byla splatná
EnglishOceans and vegetation on land have camouflaged warming by absorbing more than half of man-made emissions so far.
Oceány a pozemská vegetace oteplování zastíraly tím, že až dosud pohlcovaly více než polovinu emisí lidského původu.
EnglishI do not see our Union as 'absorbing' nations.
Nemyslím si, že naše Unie země "absorbuje".
EnglishA separate mechanism keeps the bonnet in a raised position despite the force of the impact, thus absorbing the energy created.
Samostatný mechanismus i přes sílu nárazu udržuje kapotu ve zvednuté poloze a tím pohltí vzniklou energii.
Englishx-ray absorbing glass
EnglishIn order to prevent the buildings from absorbing too much heat from the sun, highly efficient sun screens/glare shields will be integrated into the facades.
K tomu, aby budovy neabsorbovaly ze slunečního záření příliš tepla, byly do jejich opláštění začleněny vysoce účinné filtry a clonění.
EnglishTwo fundamental reforms need to be added - the reform of the CAP and the reform of the cohesion policy, two budget items absorbing a large volume of resources.
Měli bychom začlenit dvě základní reformy - reformu SZP a reformu politiky soudržnosti, dvě rozpočtové položky, které snadno vstřebají velký objem zdrojů.
EnglishOn Friday, 21 December 2007, a liquidity-absorbing fine-tuning operation of EUR 141.6 billion, conducted through the collection of fixed-term deposits, was settled.
EUR. V pátek 21. prosince byla pomocí příjmu termínovaných vkladů vypořádána operace jemného doladění k absorbování likvidity v hodnotě 141,6 mld. EUR.
EnglishI have a specific question for the Commission - and, incidentally, I note with regret that Mr Barroso evidently does not consider the debate absorbing enough to stay until the end.
Mám konkrétní dotaz pro Komisi - a zrovna jsem si s politováním povšimla, že pro pana Barrosa zřejmě není rozprava dostatečně poutavá, aby zde setrval do jejího konce.
EnglishAn average working week of 48 hours, calculated over a year, offers more than ample scope for absorbing peak times and for respecting the necessary resting times at the same time.
Průměrný pracovní týden v délce 48 hodin, počítáno za rok, nabízí více než dostatečný prostor, který je schopen pojmout špičky a zároveň respektovat nezbytné doby odpočinku.
EnglishFor example, as you well know, I have long been an advocate of Ukraine's EU membership, and I remain convinced that absorbing Ukraine is definitely in the EU's strategic interest.
Například, jak velmi dobře víte, dlouho se zasazuji o členství Ukrajiny v EU a jsem i nadále přesvědčen, že integrace Ukrajiny je rozhodně ve strategickém zájmu Evropské unie.

Synonyma (anglicky) pro "absorbing":

absorbing
absorbent
absorbed