anglicko-česko překlad pro "absolute"

EN

"absolute" český překlad

volume_up
absolute {příd. jm.}
volume_up
absolutism {podstatné jméno}
volume_up
absolution {podstatné jméno}
volume_up
absoluteness {podstatné jméno}
EN

absolute {přídavné jméno}

volume_up
absolute (také: total, thorough, utter, all-time)
An absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
Absolutní většina ukrajinského obyvatelstva je proti členství v NATO.
The absolute priority is consumer protection, but we need to correct our procedures.
Absolutní prioritou je ochrana spotřebitelů, ale musíme naše postupy opravit.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Samozřejmě se nejedná o absolutní pravidlo, ale týká se specifických opatření.
This is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
To je naprostý nesmysl a označení má oklamat spotřebitele.
(DE) I am sorry, but that is absolute nonsense.
. - (DE) Je mi líto, ale to je naprostý nesmysl.
I have absolute respect for Mr Rutte, who is in favour of a 2.7% increase in the EU budget.
Mám naprostý respekt k předsedovi vlády Ruttovi, jenž podporuje navýšení rozpočtu EU o 2,7 %.
absolute (také: absolutist, autocratic)
The Czech President is not an absolute monarch, nor is he a supreme representative as in the political system of the former Soviet Union.
Český prezident není absolutistický monarcha ani není v takovém postavení, jako byl nejvyšší představitel v politickém systému bývalého Sovětského svazu.
volume_up
úplný {příd. jm. m.}
Mr President, it is not your fault at all but it is an absolute shambles.
Pane předsedající, není to vůbec vaše chyba, ale je to úplný chaos.
So, absolute figures, like the military budget, in a connected world, don't give you the whole picture.
To znamená, že absolutní čísla, jako armádní rozpočty, v propojeném světě nedávají úplný obrázek.

Příklady použití pro "absolute" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishCan we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
Můžeme budovat zdravější společnost, když lidský život nemá absolutní hodnotu?
EnglishThese factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
Tyto faktory zdůrazňují skutečnost, že je naprosto nezbytné zaujmout jiný přístup.
EnglishIt is absolute madness to expect anything from a piece of paper signed by Putin.
Je naprostým šílenstvím očekávat cokoliv od kusu papíru podepsaného Putinem.
EnglishFirst of all, I think we need an absolute ban on enlargement, except for Croatia.
Především si myslím, že potřebujeme absolutní zákaz rozšíření s výjimkou Chorvatska.
EnglishIt is an absolute and multidimensional superpower - cultural, military and economic.
Jsou naprostou velmocí, a to z mnoha hledisek - kulturně, vojensky a hospodářsky.
EnglishIt is an increase in absolute terms rather than percentage terms, you are right.
Jde o navýšení v absolutních číslech, nikoli v procentuálních údajích, to máte pravdu.
EnglishOf course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Samozřejmě se nejedná o absolutní pravidlo, ale týká se specifických opatření.
EnglishFinally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
Konečně bych chtěl poznamenat, že soudržnost má svůj absolutní a relativní rozměr.
EnglishThe absolute priority is consumer protection, but we need to correct our procedures.
Absolutní prioritou je ochrana spotřebitelů, ale musíme naše postupy opravit.
EnglishNational supervisors cannot be feudal lords invested with absolute power.
Vnitrostátní orgány dohledu nemohou být jako feudální pánové s absolutní mocí.
EnglishFirstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
Zaprvé úskalí, které představuje hospodářská soutěž jako absolutní a nepřekonatelné dogma.
EnglishFor this reason, this procedure must only be an absolute exception in future.
Z tohoto důvodu zde musí být tento postup v budoucnu naprostou výjimkou.
EnglishNonetheless, some principles are absolute and ought not to be sacrificed to expediency.
Nicméně, některé zásady jsou absolutní a neměly by být obětovány osobnímu prospěchu.
EnglishThat, of course, is absolute nonsense, because that possibility already exists.
To je samozřejmě absolutní nesmysl, protože tato možnost již existuje.
EnglishThere is no doubt that the institution will operate with absolute clarity.
Není pochyb o tom, že tato instituce bude pracovat naprosto transparentně.
EnglishSecondly, we call for amendment of the Religion Act and for absolute freedom of religion.
Zadruhé, dovoláváme se změny náboženského zákona a absolutní svobody vyznání.
EnglishIt is certainly not legally tenable in the absolute form in which it is presented.
Zajisté to není právně obhajitelné v té podobě, v níž to předkládáte.
EnglishImplementing and further intensifying the neighbourhood policy is thus an absolute priority.
Zavádět a dále zintenzivňovat politiku sousedství je tedy absolutní prioritou.
EnglishAn absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
Absolutní většina ukrajinského obyvatelstva je proti členství v NATO.
EnglishPolitical reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
Politická reforma a splnění kodaňských kritérií jsou zcela prioritní.

Synonyma (anglicky) pro "absolute":

absolute
absolutism
absolution
absoluteness