EN

absent {přídavné jméno}

volume_up
absent (také: missing, absented)
This must quite clearly mean that we have to change the foundation and replace absent standards with clear laws and bans.
To musí zcela jasně znamenat, že musíme změnit základy a nahradit chybějící normy jasnými zákony a zákazy.
absent
volume_up
nepřítomný {příd. jm. m.} (duchem)

Příklady použití pro "absent" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - (DE) Mr President, as you see, Mr Solana is absent.
jménem skupiny PSE. - (DE) Pane předsedající, jak vidíte, pan Solana zde není.
English(FR) Mr President, I note that the Court of Auditors is absent from this House.
(FR) Pane předsedo, vidím, že v tomto Parlamentu není nikdo z Účetního dvora.
EnglishWe are absent in decision making and I got your message that we must change that.
Chybíme v procesu rozhodování a od vás mi přišel vzkaz, že to musíme změnit.
EnglishMay I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.
Prosím proto zaevidovat svoji omluvu absence během hlasování podle jmen.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights is absent from the Treaty and I regret this.
Listina základních práv je ze smlouvy vynechána a toho já hluboce lituji.
EnglishOn this point, I should like to voice the opinion of Mr Jeggle, who is absent today.
Na tomto místě bych rád uvedl názor pana Jegglea, který dnes není přítomen.
EnglishThank you ladies, all of you, both present and absent from this meeting.
Děkuji vám, dámy, vám všem, přítomným i těm, které na tomto setkání nejsou.
EnglishI am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.
Mám za to, že jste v letech 1996 až 1999 v Evropském parlamentu nebyl.
EnglishUnfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Obránci svobody projevu se v této sněmovně bohužel nevyskytují.
EnglishI was not aware that the previous speaker was absent and that the speaking time had been changed.
Nevšiml jsem si, že předcházející řečník byl nepřítomen a že čas vystoupení se změnil.
EnglishThat report speaks with a clarity and vision which is all too often absent in these debates.
Zpráva je jednoznačná a obsahuje jasnou vizi, již v těchto debatách příliš často postrádáme.
EnglishFinally, I would like to observe that the Council was absent for the whole of the debate on this issue.
Na závěr bych chtěla poznamenat, že Rada se diskuse o této otázce nezúčastnila.
EnglishWe demand action from the Council, sadly absent this evening.
Od Rady, která je dnes večer, bohužel, nepřítomná, požadujeme, aby konala.
EnglishThere are Member States in which such protection is completely absent.
V některých členských státech pak taková ochrana zcela chybí.
EnglishThe rule is that, if the author is absent, the question lapses.
Pravidlem je, že není-li autor přítomen, otázka se nebere v potaz.
EnglishAquaculture: alien and locally absent species (vote)
Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (hlasování)
EnglishI hope that this signal is also clearly understood by the absent Council.
Doufám, že tento signál jasně chápe i nepřítomná Rada.
EnglishIt has basically been absent, with no cohesion and no reflexes.
V podstatě se neúčastnila, neprojevovala soudržnost ani reflexi.
EnglishWe do not have a single European airspace, and that is something that was painfully absent this time, too.
Nemáme jednotný evropský vzdušný prostor a to je něco, co i tentokrát bolestně scházelo.
EnglishThis is particularly valid for the Nagorno-Karabakh conflict where the Union has been practically absent.
To platí zejména pro konflikt v Náhorním Karabachu, kde je činnost Unie prakticky nulová.

Synonyma (anglicky) pro "absent":

absent
absently