anglicko-česko překlad pro "about time"

EN

"about time" český překlad

EN

about time {příslovce}

volume_up
about time
It is about time the Members of this House grasped this at long last.
Je na čase, aby to poslanci této sněmovny konečně pochopili.
We are fighting a war of religion, and it is about time we faced up to that distinction.
Bojujeme proti válce náboženství a je na čase, abychom si tento rozdíl přiznali.
It is about time we changed our priorities and revalued the debates on the floor of this House.
Je na čase změnit své priority a znovu udělit význam rozpravám na půdě Parlamentu.
about time
I think that it is about time that the Commission implemented this article.
Domnívám se, že je načase, aby Komise tento článek uplatňovala.
It is about time that we cut the rhetoric and get down to the substance.
Je načase, abychom přestali s rétorikou a přešli k podstatě.
It was about time the European Parliament ended its silence on the Tunisian uprising.
Bylo načase, aby Evropská unie ukončila své mlčení o tuniském povstání.

Příklady použití pro "about time" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Zhruba za týden se v Irsku bude konat referendum ohledně Lisabonské smlouvy.
EnglishI think there's something deeply unhealthy about living all the time in schizophonia.
Myslím, že je něco hluboce nezdravého, když celou dobu žijeme ve schizofonii.
EnglishMr President, it is a pity you only spoke about keeping to time just before my speech.
Pane předsedo, je škoda, že o dodržování času mluvíte právě před mým projevem.
EnglishWe are fighting a war of religion, and it is about time we faced up to that distinction.
Bojujeme proti válce náboženství a je na čase, abychom si tento rozdíl přiznali.
EnglishThe decisions at that time about the expropriation of food were taken in Moscow.
Tehdejší rozhodnutí o vyvlastnění všech potravin byla přijata v Moskvě.
EnglishI do not want to spend any more time talking about the issue of the institutions.
Rozebírání otázky institucionální struktury už nechci věnovat více času.
EnglishIt is about time this trend was reversed, hence I abstained on this report.
Je čas tento trend zvrátit, proto jsem se u této zprávy zdržela hlasování.
EnglishIt is about time, therefore, that all the necessary conclusions were drawn from this.
Je tedy nejvyšší čas, abychom z toho vyvodili všechny nezbytné důsledky.
EnglishIt is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.
Je nejvyšší čas, abychom na pořad jednání zařadili využívání zdrojů, těžbu a tak dále.
EnglishIt was about time the European Parliament ended its silence on the Tunisian uprising.
Bylo načase, aby Evropská unie ukončila své mlčení o tuniském povstání.
EnglishWe connected national security to international security with about a seven minute time delay.
Propojili jsme národní a mezinárodní bezpečnost s zhruba sedmiminutovým zpožděním.
EnglishIt is about time we changed our priorities and revalued the debates on the floor of this House.
Je na čase změnit své priority a znovu udělit význam rozpravám na půdě Parlamentu.
EnglishMr President, I rise yet again to complain about the time management of this Parliament.
Pane předsedající, znovu vznáším stížnost ohledně časového harmonogramu tohoto Parlamentu.
EnglishAnd how did it look like if we go back in time, to about 1970?
A jak by to vypadalo, kdybychom se posunuli zpět v čase, do doby kolem roku 1970?
EnglishSo, we have dealt with the two crucial issues, and I think it is about time we moved forward.
Řešili jsme tedy dvě zásadní záležitosti a a domnívám se, že je čas, abychom pokročili.
EnglishAnd we haven't spent a lot of time talking about what that process is like.
A nestrávili jsme moc času mluvením o tom, jak ten proces vypadá.
EnglishOne of the key things we hear about all the time is the bureaucracy involved in the industry.
Jednou z nejčastějších stížností, je stížnost na byrokracii související s tímto odvětvím.
EnglishI think that it is about time that the Commission implemented this article.
Domnívám se, že je načase, aby Komise tento článek uplatňovala.
EnglishHere in our Parliament, we complain all the time about citizens' disinterest in the European Union.
Zde v našem Parlamentu si stále stěžujeme na nezájem občanů o Evropskou unii.
EnglishWell, we spend a lot of time talking about how people use technology.
Mnoho času trávíme rozmluvami o tom, jak lidé využívají technologie.

Podobné překlady pro "about time" česky

about příslovce
about předložka
time podstatné jméno