anglicko-česko překlad pro "a priori"

EN

"a priori" český překlad

CS

"a priori" anglický překlad

EN

a priori

volume_up
According to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Podle tohoto smýšlení by mělo být vše, co učiní, považováno a priori za dobré.
Meat from cloned animals is definitely not a priori harmful.
Maso z klonovaných zvířat rozhodně není a priori nebezpečné.
There are some very deep-rooted a priori concerns in the country.
V zemi jsou a priori obavy, které jsou velmi hluboce zakořeněné.
a priori (také: preconceived)
a priori
There is no a priori reason why an "H" has to go between that "W" and "A."
Neexistuje žádný předem daný důvod, proč by "H" mělo být mezi "W" a "A".
CS

a priori

volume_up
Podle tohoto smýšlení by mělo být vše, co učiní, považováno a priori za dobré.
According to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Maso z klonovaných zvířat rozhodně není a priori nebezpečné.
Meat from cloned animals is definitely not a priori harmful.
V zemi jsou a priori obavy, které jsou velmi hluboce zakořeněné.
There are some very deep-rooted a priori concerns in the country.

Příklady použití pro "a priori" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAccording to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Podle tohoto smýšlení by mělo být vše, co učiní, považováno a priori za dobré.
EnglishThere is no a priori reason why an "H" has to go between that "W" and "A."
Neexistuje žádný předem daný důvod, proč by "H" mělo být mezi "W" a "A".
EnglishI believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Myslím si, že nemůžeme apriori k žádnému prostředku zaujmout záporné nebo kladné stanovisko.
EnglishThere are some very deep-rooted a priori concerns in the country.
V zemi jsou a priori obavy, které jsou velmi hluboce zakořeněné.
EnglishMy group cannot accept, a priori, that we are now discussing a revision of the financial perspective.
Má skupina nemůže a priori přijmout, že nyní diskutujeme o přepracování finančního výhledu.
EnglishMeat from cloned animals is definitely not a priori harmful.
Maso z klonovaných zvířat rozhodně není a priori nebezpečné.
EnglishI did not start work with the a priori assumption that we must support or reject this Protocol.
Než jsem začal pracovat, nebyl jsem předem rozhodnutý, zda bychom měli tento protokol podpořit nebo odmítnout.
EnglishAnd, to that end, you now want to check the budgets of the Member States a priori in the place of national parliaments.
A proto nyní chcete kontrolovat rozpočty členských států, a priori namísto vnitrostátních parlamentů.
EnglishWe should, to a large extent, be thinking about reform, but, in addition, we should not reject a priori what is a good tradition.
Měli bychom se hluboce zamyslet nad reformou, ale kromě toho bychom neměli a priori odmítat dobré tradice.
EnglishThere is a general lack of awareness and an a priori attitude of rejection prevailing in the area of access to cross-border healthcare.
V přístupu ke zdravotní péči v přeshraničním režimu panuje všeobecná neinformovanost a a priori zamítavý přístup.
EnglishThey do not a priori pose a threat to global financial markets or the European economy; rather they are very beneficial to it.
Nepředstavují od počátku hrozbu pro globální finanční trhy anebo evropské hospodářství, právě naopak, mohou být velmi přínosné.
EnglishSo, although I oppose military dictatorships a priori, I can only hope that, after a short period of time, a transition to democracy might occur.
Takže přestože jsem a priori proti vojenským diktaturám, mohu jen doufat, že zakrátko dojde k přechodu k demokracii.
EnglishIt would be much more efficient if monitoring were also carried out on the basis of prices - and this a priori, or at the time licences are issued.
Bylo by mnohem účinnější, kdyby se prováděl též dohled nad cenami, a to ještě předtím nebo zároveň s vydáním licence.
EnglishI feel it is pointless and detrimental to oppose this, and so I call on all the groups in Parliament to reject a priori a compromise text.
Myslím, že je nesmyslné a škodlivé se proti tomu stavět, a proto vyzývám všechny skupiny v Parlamentu, aby kompromisní text předem odmítly.
EnglishEurope must remind Poland that the fight against the death penalty is laid down in the a priori principles of justice which are the sine qua non of being European.
Evropa musí Polsku připomenout, že boj proti trestu smrti patří mezi a priori principy spravedlnosti, které jsou podmínky sine qua non Evropanů.

Podobné překlady pro "a priori" česky

a předložka
Czech
a člen
a tad příslovce
Czech
a dime a dozen přídavné jméno
a good deal
a bit of fluff
a bit mental přídavné jméno
a bit mental
a hard time
a couple of
Czech
a lot příslovce
Czech
a great deal příslovce
Czech
a bit off
a bit příslovce
Czech
a little bit
Czech
a cappella