rusky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Uvést, že se chcete zapsat
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
đại học
бакалавриат
Druh studia
thạc sỹ
аспирантура
Druh studia
tiến sĩ
докторат/профессура
Druh studia
toàn thời gian
очная форма
Druh studia
bán thời gian
заочная форма
Druh studia
trực tuyến
онлайн обучение
Druh studia
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
một kì
семестр
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
một năm học
академический год
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Какие ограничения на работу для студентов?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Каковы требования для поступления в университет?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Курс включает в себя период стажировки?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Каковы требования знания [язык] языка?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hệ thống _________ như thế nào?
Какова система_____________?
Dotaz ohledně systému
tín chỉ
кредитов
Druh systému
chấm điểm
оценок
Druh systému
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Каков стиль преподавания?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Có_________ hay không?
Там есть___________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
bài giảng
лекции
Druh vyučování
hội thảo
семинары
Druh vyučování
hướng dẫn riêng
учебные материалы
Druh vyučování
hội nghị
конференции
Druh vyučování
Có những khóa học mùa hè nào?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Когда проходят экзамены?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
В университете есть спортивный центр?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
У вас есть детальное описание курса?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Вы организовываете экскурсии?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Có những chương trình nào?
Какие программы вы предлагаете?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Dotaz ohledně možností financování
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
học phí
плата за обучение
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
chi phí sinh hoạt
расходы на жизнь
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
chăm sóc trẻ em
уход за ребенком
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Có những loại học bổng nào hiện có?
Какие виды стипендий доступны?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti