švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Uvést, že se chcete zapsat
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ปริญญาตรี
kandidatkurs
Druh studia
บัณฑิตวิทยาลัย
avancerad kurs
Druh studia
ปริญญาเอก
doktorandkurs
Druh studia
เต็มเวลา
fulltidskurs
Druh studia
นอกเวลา
deltidskurs
Druh studia
ออนไลน์
onlinekurs
Druh studia
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
หนึ่งภาคการศึกษา
en termin
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
หนึ่งปีการศึกษา
ett läsår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterar universitetet boende?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Vilka är språkkraven?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hur fungerar _______ ?
Dotaz ohledně systému
หน่วยกิตวิชา
poängsystemet
Druh systému
การให้คะแนน
betygssättningen
Druh systému
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hur är undervisningen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
มี _____________ ไหม
Finns det _______?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
การบรรยาย
föreläsningar
Druh vyučování
การสัมมนา
seminarier
Druh vyučování
การกวดวิชา
handledning
Druh vyučování
การประชุม
konferenser
Druh vyučování
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
När är tentaperioderna?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Har universitetet en idrottsanläggning?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerar skolan också utflykter?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vilka program erbjuds?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Dotaz ohledně možností financování
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
ค่าเล่าเรียน
skolavgifter
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
mina levnadskostnader
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
การดูแลเด็ก
barnomsorg
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vilka typer av stipendier finns det?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti