španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ปริญญาตรี
en un grado
Druh studia
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
Druh studia
ปริญญาเอก
en un doctorado
Druh studia
เต็มเวลา
a tiempo completo
Druh studia
นอกเวลา
a tiempo parcial
Druh studia
ออนไลน์
a distancia
Druh studia
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
หน่วยกิตวิชา
de créditos
Druh systému
การให้คะแนน
de notas
Druh systému
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
การบรรยาย
clases teóricas
Druh vyučování
การสัมมนา
seminarios
Druh vyučování
การกวดวิชา
tutorías
Druh vyučování
การประชุม
conferencias
Druh vyučování
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
ค่าเล่าเรียน
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti